close
تبلیغات در اینترنت
زندگینامه ی اعضای مشرانو جرگه
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

زندگینامه ی اعضای مشرانو جرگه

 زندگینامه ی اعضای مشرانو جرگه

 زندگینامه ی اعضای مشرانو جرگه

 

  زنده گینامه مختصرپروفیسورحضرت صبغت الله المجددی رئیس مشرانوجرگه       

 

تیلفون:0799349276

 

 

 

    پروفیسورحضرت صبغت الله" المجددی"فرزند حضرت میامحمدمعصوم مجددی درسال1305 هـ ش دریک خانواده عالم و روحانی افغانستان ازسلسله حضرات سلاله امام ربانی،عارف صمدانی ومجددالف ثانی درکابل چشم به جهان گشودند.

 

   حضرت صبغت الله"المجددی"بعد ازاکمال دوره ثانوی درلیسه حبیبیه وکسب مبادی علوم اسلامی ازعلمای  نخبه کشور،درپوهنتون الازهر قاهره شامل وتحصیلات عالی خودرا دررشته حقوق وفقه اسلامی به سویه مافوق لیسانس باکسب درجه(شرف)به پایه اکمال رسانیدند.

 

پروفیسورالمجددی بعد ازمراجعت به افغانستان درسال 1331 هـ ، ش ازپست های دولتی که به ایشان پیشنهاد شده بود ابأ ورزیدندوبه حیث استاد ،مربی ومعلم درپوهنتون کابل ودرموسسات عالی تربیه معلم ودارالعلوم عربی کابل مصروف تدریس شدند.

 

    ایشان درمضامین سیاست اسلامی وعدالت اجتماعی که درپوهنتون کابل تدریس می نمودند به حیث یک مربی جامع ،مبلغ توانا ،دعوتگرمخلص ،حامی حق وعدالت برضرورت یک تحول بنیادی اصلاحات سیاسی واجتماعی جامعه افغانستان تاکید خاص میکردند.

 

 شهرت پروفیسورالمجددی دربین نسل جوان واحترامیکه درحلقات علمی وتعلیمی کسب کرده بودند ،موضع ،مبارزه وموفقیت شان درخنثی کردن ظهور کمونیزم دربین جوانان باعث خشم وناراحتی شوروی ها که مصمم بودندبه هرقیمت وذریعه ایکه ممکن باشد ایدیالوژی کمونیزم رادر

 

افغانستان پیاده کنند،گردیده بود .بنابرآن دریک دسیسه مشترک دورژیم مطلق العنان ،هنگامیکه سردارمحمدداود رسماً صدراعظم آن وقت شوروی ،نیکولای خروشچف رادر کابل  دعوت کرد درسال 1338 هـ  ش پروفیسور المجددی را به اتهام فعالیت بر ضد سفر خروشچف   به  کابل      ،محکوم به حبس کردند .وبدون کدام محاکمه مدت بیشتر ازچهار سال وهشت ماه رادرحبس سپری کردند .باآنهم ایشان به مبارزات خود حتی تحت شدید ترین قیودات زندان ادامه دادند .

 

    پروفیسورحضرت صبغت الله"المجددی"درسال 1351 هـ ،ش بادرک واقعبینانه ازشرایط آن وقت کشوروآینده آن به حیث برجسته ترین قائد اسلامی وسیاسی به تأسیس حرکت اسلامی جمعیت علمای محمدی اقدام بموقع نمودند .این حرکت اهمیت زیادی دربیداری طبقات مختلف ملت افغان برضد کمونست ها ،دسیسه های شان وحامیان خارجی آنها درسراسر کشورداشت .

 

    ایشان بعد ازکودتای سردار محمدداود خان به عربستان سعودی وبعداًبه دنمارک عزیمت نمودند وبه تاسیس مرکزفرهنگی اسلامی سکندنیویا اقدام کردند وبانی اعمارهفت مسجد دردنمارک تأسیس مراکزاسلامی دراسلوگردیدند.

 

     درهفتم ثور 1357هـ ،ش حزب دیموکراتیک خلق افغانستان دریک کودتای خونین کمونستی تره کی رابه سراقتدار آورده واین فاجعه غم انگیزواسفناک سبب شدتا پروفیسورالمجددی فوراً

 

دست به کارشده نقش فعالانه خودرادرجهت آزادی ونجات افغانستان ازچنگال کمونیزم ایفأ نمودند.

 

   نخست ایشان((درخلال ده روزاول کودتای کمونستی))به پاکستان رفتند واساس یک جبهه مقاومت راتأسیس کردند .بعد ازآن به عربستان سعودی رفتند ومجلس مهم شخصیت های مذهبی وسیاسی افغان را درمکه مکرمه دایر نموده وبالاخره به پاکستان بازگشت نموده وبه تأسیس جبهه ملی نجات افغانستان پرداختند.

 

   پروفیسورصبغت الله "المجددی "همانندجدبزرگوارش که رهبریت جهادرادرمقابل امپریالیزم

 

بریتانیا به عهده داشتند ،مبارزه وجهاد خودرابه صورت جدی پیش برده واساسات آنرامستحکم بنا

 

نهاده واهداف آنرابه صورت واضح اعلام داشتند.پروفیسورالمجددی بادرنظرداشت رسالت فامیلی وزعامت دینی وملی خود نخستین شخصیتی بودکه ملت افغان را به جهاد مقدس برضدحاکمیت کمونیست هاکه به کمک شوروی ها به میان آمده بودندبه قیام دعوت کردند،که این امربه تاریخ 22

 

حوت 1357 هـ  ش بااعلان قیام عمومی وسرتاسری درمملکت ازطرف کافه مردم باحرارت وگرمی بی سابقه ای استقبال گردید.

 

     درخلال سالهای جهاد پروفیسور المجددی کوشش های قابل ملاحظه ای رادرراه اتحادمجاهدین مبذول داشتند وبه اساس مقام خاص،اعتبار واعتماد وسیع که دربین مجاهدین داشتند ،اتحاد اسلامی

 

مجاهدین افغانستان ایشان رابه حیث رئیس خودانتخاب کرد.ایشان تازمان انحلال اتحاد ،به حیث رئیس اتحاداسلامی مجاهدین افغانستان  (اتحادثلاثه )تااخیرخدمت نمودند.

 

       بادرنظرداشت معیارهاومقتضیات قرن بیستم وبیست یکم درساحه های ارتباطات انسان هابایکدیگروروابط بین المللی ،پروفیسورالمجددی ،باجهان بینی وسیع وکامل که ازاصول وضوابط اسلامی دارند،به حیث یک زعیم اعتدال پسندشناخته شده اند وبه ارزشهای بین المللی احترام قایل میباشند.ایشان به کشورهای زیادی سفر کرده اند.درجلسه های متعددبین المللی اشتراک

 

نموده وباعده زیادی ازشخصیت های سرشناس ومعروف کشورهای جهان صحبت وتبادل نظر کرده اند ودراکثر محافل سیاسی جهان دررابطه به جهاد افغانستان درافق بالای سیاست وبه حیث مدافع بزرگ افغانستان تبارزنمودند.

 

    درشورای مشورتی افغانستان که ازطرف احزاب مجاهدین وشخصیت های اهل خبره ودانشمند افغانی ازسراسر جهان درراو لپندی پاکستان دایرگردیده بود ،به تاریخ 3حوت 1368 هـ ،ش جناب پروفیسورالمجددی به حیث رئیس دولت حکومت عبوری افغانستان(اولین حکومت اسلامی مجاهدین)انتخاب گردیدند.انتخاب ایشان دراین اجتماع 454 نفری که ازاقشارمختلف سرتاسری افغانستان نماینده گی میکردنددلیل بلامنازعه وشاهد عملی برمحبوبیت ایشان دربین ملت مجاهدین افغانستان میباشد.

 

   پروفیسور المجددی به حیث رئیس دولت حکومت عبوری اسلامی افغانستان برای مدت سه سال انجام رسالت وخدمت نمودندتازمانیکه رهبران مجاهدین باردیگراعتماد خودرابرایشان تجدیدکرده وایشان رابه اثرموافقتنامه تاریخی4ثور1371  هـ ،ش جهت انتقال قدرت ازرژیم شکست خورده کمونیستی به دولت اسلامی مجاهدین به حیث رئیس دولت اسلامی افغانستان انتخاب کردندو  حضرت شان بتاریخ 8ثور1371 بنیان دولت اسلامی رادرکشورماگذاشتند.باحصول شناسایی بین

 

المللی وحمایت سرتاسری مردم دنیا ازدولت اسلامی افغانستان ،پروفیسورالمجددی توانست این

 

مملکت جنگزده وپارچه پارچه شده رادرمسیراعتلأ ووحدت ملی واستقراروثبات سیاسی سوق دهد بالاترازهمه ،به صفت یک رهبر بزرگ وصاحب عقیده واصول آینده نگری جامع ووفاداربه تعهدات شان ،پروفیسورالمجددی قدرت تصدی ریاست دولت اسلامی رادرختم دوره دوماهه شان ، به تاریخ 8سرطان 1371 به یک طریقه فوق العاده آرام،صلح آمیزوبدون خشونت که تاریخ معاصرافغانستان مثال آنراقطعاًمشاهده نکرده ،به رهبریت شورای مجاهدین افغانستان انتقال دادند.    بااحساس تاثر قوی ایکه ایشان راجع به مشکلات مردم بیگناه ازدرگیری های داخلی داشتند ،پروفیسورالمجددی بصورت فعالانه دربمیان آوردن یک اتحاد واتفاق نظردربین افغانهاکوشیدند.

 

 

 

درماه جدی سال 1378 پروفیسورالمجددی با همکاری جناب پیرسید احمدگیلانی وشخصیت های

 

بانفوذ دیگرافغان یک پلان وبرنامه برای صلح ووحدت ملی افغانستان راپی ریزی کردند.

 

به اساس مؤقف اساسی واصولی شان درقسمت آماده نمودن شرایط صلح آمیزبرای ملت افغانستان وجهت تعین سرنوشت آینده شان ،پروفیسورحضرت المجددی بصورت فعالانه درابتکارات دایرنمودن محافل سیاسی به شمول پروسه های قبرس وروم اشتراک مساعی داشتند .پروفیسور المجددی ازجمله نخستین رهبران افغان بودند که حملات وحشتناک تروریستی سپتامبر سال 2001

 

برایالات متحده امریکارامحکوم وتقبیح کردند.ایشان ،بااساس اصول اسلامی به صراحت تروریزم رابا جمیع اشکال خبیثه ومظاهرآن تقبیح میکنند.ولی زمانیکه دولت ایالات متحده امریکا وقوای  متحدین به بمباردمان های بیش ازحدقرأوقصبات کشورمبادرت ورزیدند،حضرت پروفیسور    

 

المجددی بازهم یگانه رهبر کشوربودند که این زیاده روی رابه شدت تقبیح وعلیه آن طی یک مصاحبه مطبوعاتی وارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور امریکا احتجاج جدی نمودند.

 

 بادایر شدن لویه جرگه قانون اساسی درماه جدی1382 هـ  ش به ملت افغان فرصتی دست دادکه

 

ازدیرمنتظرآن بودندتانوع سیستم سیاسی خود راکه مناسب اوضاع کشورشان باشداختیارکنند.

 

 دراین وقت یک باردیگرشخصیت عالی پروفیسورالمجددی متجلی گردیدوایشان به حیث رئیس لویه جرگه به اکثریت قابل ملاحظه ای آراانتخاب گردیدند.

 

فراست ،تدبرسیاسی ونفوذ معنوی پروفیسورالمجددی بود که بعد از21روزمتوالی غور وتعمق درلویه جرگه ،قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به اتفاق آراتحت قیادت مدبرانه پروفیسور

 

المجددی به تصویب رسید.

 

   ازآنجائیکه کلید حل قضایای افغانستان وحدت ملی وتفاهم است،پروفیسورحضرت صبغت الله المجددی به حیث موسس ورئیس کمیسیون مستقل ملی وتحکیم صلح افغانستان درموارد زیادی مواضع دولت حامد کرزی ومخالفین آنرا نزدیک ساخته اند وتاحال بیش ازهزارتن مخالفین دولت رادرپیوستن به پروسه صلح یاری نمودند. رهایی بیش از350 زندانی افغان اززندان های قوای ائتلاف درمحابس داخل کشوروگوانتانامو ازدست آوردهای پروفیسورحضرت صبغت الله المجددی به حساب می آید .

 

پروفیسور حضرت صبغت الله المجددی درنخستین جلسه رسمی مشرانوجرگه به تاریخ 29 قوس 1384هـ ش درنتیجه یک رای گیری سری با کسب بیشترین رای سناتوران به حیث رئیس مشرانو جرگه انتخاب گردیدند .

 

 پروفیسورحضرت صبغت الله المجددی به زبان های دری ،پشتو ، عربی ، اردو وانگلیسی صحبت میکنند.ایشان متاهل بوده ودارای شش فرزند می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرسیدحامد گیلانی

 

 نایب اول مشرانوجرگه

 

تیلفون :0799334380-070275538

 

h_gailani@yah oo.com ایمل:

 

سناتورسیدحامدگیلانی فرزند پیرسید احمد گیلانی در24جدی سال1334هه،ش درکارته نقیب صاحب کابل تولد گردیده  دوره ثانوی را درلیسه حبیبیه سپری نموده بعد ازفراغت ازآن لیسه

 

  درسال1352درریاست ارتباط وزارت عدلیه برای یکسال ایفای وظیفه نمود  بعداًدرسال1353    تحصیلاتش رادررشته زبان عربی درپوهنتون الازهرقاهره ،بین سالهای1353تا 1355 دردیپارتمنت علوم سیاسی پوهنتون ملی ایران به درجه لیسانس وازسال1361تا1365دربخش شرعیات واصول فقه درپوهنتون بین المللی اسلام آبادبه درجه لیسانس به پایه اکمال رسانید.

 

سناتورسیدحامدگیلانی ازسال1357 تااکنون به حیث کفیل رهبری محاذملی اسلامی افغانستان

 

خدمت می نماید.ایشان درهنگام اشغال افغانستان توسط شوروی سابق درجهت وحدت مردم وآزادی کشوروبه میان آمدن  حکومت اسلامی جدوجهد نمود

 

 سناتورسیدحامدگیلانی درسال1367 به حیث رئیس گروپ مجاهدین درکنفرانس کشورهای اسلامی ویک تعداد کنفرانس های بین المللی وداخلی اشتراک نموده است موصوف درسال1380 به حیث رئیس هیت که به نام (گروپ پشاور) یاد می گردید اشتراک نموده ویکی ازامضأ

 

کننده گان کنفرانس بن می باشد.          

 

سناتورسید حامد گیلانی دردومین جلسه رسمی مشرانو جرگه به تاریخ 30/9/1344باکسب

 

چهل رای به حیث نایب اول مشرانو جرگه  انتخاب شد.

 

وی به کشورهای مختلف جهان سفر نموده وبه زبان های دری ،پشتو،دری،عربی وانگلیسی صحبت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر دوکتور برهان الله شینواری نایب دوم مشرانوجرگه

 

تیلفون:070605362

 

دوکتور برهان الله شینواری فرزند حاجی محمد حسن درسال1348 هـ ،ش  درقریه  شپوله ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهارتولد گردید.            

 

موصوف در سال  1364 ازلیسه عالی ننگرهاربه درجه اعلی فارغ و بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب ننگرهارگردیده ودرسال 1370 ازآن پوهنحی فارغ گردید.

 

دوکتور شینواری در سال1371  به حیث آمرطب وقایوی ولایت لغمان اشغال وظیفه نموده ودرسال1372  به حیث سرطبیب پولی کلینیک صحت عامه ولایت ننگرهارمقررگردید.

 

وی در سال 1373 به حیث آمربررسی ولایت ننگرهارودرسال 1376 افتخار استادی انستیتوت علوم صحی ولایت ننگرهاررابدست آورد.

 

موصوف درسال1382 به حیث مدیر تدریسی آن انستیوت مقررودرپهلوی آن به حیث دوکتورموظف سرویس اطفال نیز ایفای وظیفه مینمود .

 

دوکتور برهان الله شینواری در جریان اجرای وظیفه مفتخر به اخذ(دشه زده کری نشان)

 

وتقدیرنامه گردیده کتابی را بنام( جراحی اساسات) به چاپ رسانیده است. ایشان به لسان های

 

پشتو ،دری وانگلیسی صحبت میکند.

 

دوکتورشینواری در انتخابات سال 1384 شورای ولایتی ننگرهارموفق وبعداً  به حیث سناتور به مشرانوجرگه راه یافت .وی در دومین جلسه رسمی مشرانوجرگه به تاریخ30/9 /1384 به حیث   نا یب دوم مشرانوجرگه انتخاب گردید.

 

دوکتور شینواری به کشورهای   انگلستان، هند وپاکستان سفرنموده.عضویت کدام حزب سیاسی را

 

ندارد . موصوف متاهل بوده دارای سه پسروپنج د ختر میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرسناتور امین الدین مظفری

 

منشی مشرانو جرگه

 

تیلفون:0799594457: 070234480

 

Email: aminudin – muzafari @ yahoo.com

 

       الحاج امین الدین مظفری فرزند غوث الد ین درسال1348 هه. ش درقریه ده مظفر ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا دریک خانواده متدین وروشنفکردیده بجهان گشود دوره ابتدایی تعلیمات خویش را در لیسه دهات دشت در زادگاه خویش ودوره های متوسط وثانوی را درمدرسه های ضیاء المدارس ومدرسه امام اعظم درسالهای 1363الی 1369به پایه اکمال رسانیده درسال1369 شامل پوهنحی شرعیات  پوهنتون اسلامی افغانستان

 

 ( واقع پشاور) ودرسال 1373 بدرجه ممتازازآن پوهنحی فارغ التحصیل گردیده وسند لیسانس را بدست آورد ودرهمین سال در چوکات معارف وتعلیم وتربیه درمدرسه امام بخاری ولایت کاپیسا به حیث معلم تقررحاصل نمود وازسال 1374 الی سال 1378 به صفت معاون این مدرسه ایفای وظیفه نمود درسال1378هه.ش بعد از تاسیس پوهنتون البیرونی درولایت کاپیسا در کدرعلمی پوهنحی شرعیات آن پوهنتون شامل وازسال 1379 الی1384 علاوه ازوظیفه مقدس استادی وعضویت درکدرعلمی سمت این پوهنحی را نیزعهده دار بوده است.

 

سناتورامین الدین مظفری دارای رتبه علمی پوهیالی ورتبه دوم دولتی بوده ودرامورات علمی ،اکادمیک

 

حقوقی قضایی واداری اجتماعی مهارت داشته به لسان های دری ،پشتو،عربی صحبت میکند وی مقالات

 

علمی رابه رشته تحریردرآورده ورساله یی تحت عنوان(شناسایی عوامل درنحو) درشرف طبع میباشد.

 

سناتورمظفری درسالهای1362 تا1373 به منظورادامه تحصیل به کشور پاکستان ودرسال1380 جهت

 

ادای فریضه حج بیت الله شریف به عربستان سعودی مسافرت نموده است.

 

او دردوران سرنوشت سازجهاد ومقاومت درمیان مجاهدین ومقاومین قرارداشته،درهمه عرصه ها بالاخص

 

عرصه های علمی،فرهنگی وتنویراذهان عامه خدمات شایانی را انجام داده اند که باعث محبوبیت شان در

 

اجتماع گردیده واز موقف اجتماعی خاص برخوردار میباشد.

 

ایشان بعدازپیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان درکدام حزب سیاسی عضویت ندارد.

 

سناتوراستاد مظفری درانتخابات شورای ولایتی کاپیسا با کسب(8069) رای شخص شماره اول دراین شورا

 

شناخته شد وبا اکثریت آراً به حیث سناتوربه مشرانو جرگه راه یافت ایشان به تاریخ30 قوس1384 دردومین

 

جلسه رسمی مشرانوجرگه باکسب اکثریت آراً به حیث منشی مشرانوجرگه انتخاب شد.

 

سناتورمظفری متاهل بوده دارای سه دختر ودو پسر میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه سناتورعبدالخالق حسینی نایب منشی مشرانو جرگه

 

0799-213-482-070649548تیلفون:

 

e-mail account hosaini a national assembly. of

 

yahoo! iD hosaini senat.

 

سناتورعبدا لخالق حسینی فرزند الحاج میرزاحسین شاه درسال 1336 در یک فامیل مسلمان  دیندارروشنفکردرقریه نورلام صاحب ولسوالی علینگارولایت لغمان تولد گردید موصوف تعلیمات ابتدایی را درابتدایه مندال وپروای ولسوالی مذکورودوره متوسط رادر لیسه شیخ محمد حسین ودوره ثانوی رادرسال 1352   درلیسه حبیبیه وبعداً درلیسه ملکیارهوتک ولایت ننگرهاربه پایان رسانیده ودرسال1353 از صنف دوازدهم  آن لیسه فارغ گردید.

 

حسینی بعداز سپری نمودن امتحان کانکوردرسال1357  شامل دارالمعلمین عالی ولایت ننگرهارگردید  بعد ازفراغت صنف14  دارالمعلمین مذکوردر1358  بحیث معلم مقررشد ودرسال1359 به خدمت عسکری سوق ودرسال1361  بحیث معلم در مکتب ابتداییه احمد خان مربوط ریاست معارف شهر کابل مقررگردید.

 

 وی دروسط سال1361  بحیث آمرمکتب احمد خان ودرسال 1363بحیث آمرمکتب منوچهری    شهر کابل درسال 1366بحیث آمرمکتب نسوان تاجورسلطانه بعد ازآن درسا ل1369بحیث آمرمکتب شاه دوشمشیره وبعد ازآن بحیث معلم درمکتب امیرشیرعلی خان ایفای وظیفه نموده ازسال1369 الی  1384تا راه یافتن به شورای ملی به حیث معلم برحال درمعارف کشورایفای    وظیفه نموده درجریان معلمی شامل پوهنحی روشان شده ودرسال 1370ازصنف 16آن پوهنحی  فارغ شده است.

 

سناتورحسینی مولف اولین کتاب تدریسی صنف اول ودوم به زبان پشه یی بوده که ازطریق   ریاست تالیف وترجمه وزارت معارف به طبع رسیده است و همچنان نطاق ومترجم برنامه پشه یی

 

رادیو افغانستان بوده به سرودن شعرونویسنده گی به زبان پشه یی دسترسی دارد درجراید  مجلات  اشعار ومضامین وی به چاپ رسیده او یکی از اعضای موسس شورای مرکزی اقوام پشه یی ومنشی شورای پشه یی میباشد .

 

عبدالخالق حسینی در انتخابات سال 1384 کاندید شورای ولایتی ولایت لغمان بودکه   به درجه سوم   رای کسب نمود وبعد ازطریق شورای ولایتی لغمان خود را کاندید مشرانوجرگه نمود که ازجمله  9 تن اعضای شورای ولایتی 6 رای را بدست آورد وبرای 4سال به مشرانو جرگه شورای ملی انتخاب گردید.

 

عبدالخالق حسینی بعد ازافتتاح پارلمان افغانستان درمجلس سنا خود را به پست نایب منشی کاندید نمود که بعد ازرای گیری سری به حیث نایب منشی مجلس سنا انتخاب گردید. وی متا هل بوده

 

ودارای6  فرزند میباشدوبه زبان پشتو،دری،پشه یی تکلم وبه زبان های انگلیسی واردونیز تاحدی مکالمه نموده می تواند.

 

وی در بخش تعلیم وتربیه ،اداره ومنجمنت دارای تحسین نامه وتصادیق بوده وبه کدام حزب سیاسی وابسته نمیباشد.

 

سناتور عبدالخالق حسینی یک مرتبه جهت تداوی به کشور هندوستان مسافرت نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر آمر سعدالله

 

 سناتورمؤقت ولایت تخار

 

تیلفون:   070615663

 

 

 

  سناتور آمر سعد الله فرزند عبدالمطلب در سال 1337 خورشیدی در قریۀ گلمیشن ولسوالی  بهارک ولایت تخار دیده به جهان گشود . وی درسال 1346شامل مکتب متوسطه بهارک گردیده ودرسال1354 ازصنف دوازدهم  از لیسه ابو عثمان تالقان ولایت تخار فارغ شد .سناتور سعد الله در سال 1363 به پاکستان مسافرت نمود و در سال 1367 در جهاد مقدس مردم افغانستان سهیم گردید. وی عضویت جمعیت اسلامی افغانستان را دارا میباشد .

 

موصوف از سال1381تا 1384ازطرف مردم ولایت تخار به حیث رئیس کوپراتیف زراعتی عبدالمطلب شهید انتخاب گردید.

 

  سناتورسعد الله درسال1382درلویه جرگۀ قانون اساسی اشتراک داشت ودرانتخابات سال 1384  با کسب 5184 رای عضویت شورای ولایتی تخار را به دست آورده ودر 19 عقرب 1384 به حیث سناتور موقت به مشرانو جرگه راه یافت.

 

سناتور سعد الله به زبانهای دری و ازبکــــــی تکلم میکند ؛موصوف متأهل بوده و دارای ده پسر و هفت دختر میبـــــــــــاشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصراحمدشاه رمضان

 

 سناتور انتصابی

 

 

 

تیلفون: 0799506262-070506262

 

 

 

    سناتوراحمدشاه رمضان فرزند رمضان درسال 1348خورشیدی درولایت بلخ تولدگردیده است.وی تحصیلاتش رادرلیسۀ باخترمزار-   شریف به پایان رسانید وبه تعقیب آن انجنیری خودرا ازتاشکندبدست  آورد.

 

      سناتوراحمدشاه رمضان به پیشۀ تجارت واموراجتماعی علاقه و  مهارت داشته ومدت نزده سال به حیث رئیس یک شرکت درخارج از کشورایفای وظیفه نموده است. اوبه زبان های ازبیکی ،دری وروسی صحبت نموده وبه زبان انگلیسی نیز بلدیت دارد.اوبه بیش ازچهل کشور

 

جهان مسافرت نموده است.

 

  سناتوراحمدشاه رمضان درانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشوربحیث سناتورمشرانو جرگه انتصاب گردید موصوف متأهل بوده ،دارای سه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حاجی عطاؤالله

 

 سناتورمؤقت ولایت هلمند

 

تیلفون :0799168091

 

 

 

   سناتورحاجی عطاؤالله فرزند حاجی عبدالله درسال 1332 درقریۀ هزاراسپ ولسوالی خلج ولایت هلمند تولد گردید.وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب ابتدائیۀ هزاراسب ودورۀ ثانوی راتاصنف دوازدهم درلیسۀ ولسوالی خلج به پایان رسانید ؛ بعداً به پیشۀ تجارت روآورد وبا به میان آمدن حکومت کمونستی به صفوف جهاد پیوسته وبه پاکستان هجرت نمود .اوتحت قیادت جمعیت اسلامی افغانستان درمقابل قوای شوروی به صفت قوماندان ایفای وظیفه نموده است .

 

  سناتورحاجی عطاؤالله با پیروزی مجاهدین ،به وطن عودت کرده و به صفت معاون ولایت هلمند تعیین گردید.که باتسلط طالبان درهلمند ،علیه آنها به مبارزه پرداخت .

 

    موصوف علاوه بر پاکستان به کشورهای  ایران وهندوستان نیزمسافرت نموده است ؛ وی در انتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور مؤقت مشرانو جرگه از طرف شورای ولایتی هلمند بر گزیده شد.نامبرده متاهل بوده و دارای سیزده فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر باختر امین زی

 

سناتوردایمی ولایت پکتیا

 

تلفون:0799371710-070200174

 

                senatoraminzay@yahoo.comایمل:

 

 

 

      سناتورداکترباخترامین زی فرزندمحمدامین درسال1347خورشیدی در قریه دولت زی ولایت پکتیا تولد گردیده است.وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب ابتداییه قریه دولت زی آموخته و دوره ثانوی رادرلیسه عالی اتحاد هجرت پشاورتعقیب نمود.که درسال1372سندفراغت صنف دوازدهم راازآن لیسه بدست آورد.موصوف جهت ادامه تحصیل به پوهنتون احمدشاه ابدالی(پشاور) شامل ودرسال1377خورشیدی ازپوهنتون متذکره فارغ شد.همچنان ایشان

 

(تجارت واداره)درپشاورB.B.A دارای تحصیلات عالی درپوهنتون الخیر

 

ودرسال 1382 تحصیلاتش رادرآن پوهنتون به پایان رسانید.

 

    سناتورامین زی موسس ورئیس پوهنتون افغان درپشاوربوده وهمچنان به حیث رئیس موسسه"دانسانی مرستواوپرمختیا اداره"ومشاوروزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده است. اودرعرصه تعلیم وتربیه نیزتجربه کافی داشته وبه زبان های  پشتو، دری، اردو وانگلیسی صحبت میکند.

 

     موصوف سفرهای متعددی به خارج داشته ،ازآنجمله :

 

سفرشخصی به دوبی درسال1382

 

 سفرشخصی به امریکادرسال1384

 

سفرتجارتی به دوبی درسال 1384

 

سفرعلمی به جرمنی درسال1382

 

سفرعلمی به مالیزیا درسال 1383

 

سفررسمی به هنددرسال 1384(درترکیب هیت بلندرتبه دولتی)همچنان در  سال 1359به پاکستان نیزسفرنموده است.

 

 سناتورداکترباخترامین زی درانتخابات سال1384 شورای ملی ازطرف شورای ولایتی پکتیا به حیث سناتوردایمی مشرانوجرگه انتخاب گردید.وی متاهل بوده ،دارای دوفرزندمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر بلقیس کوچی

 

 سناتور انتصابی کوچی ها

 

 

 

تیلفون:0799587201

 

 

 

     سناتوربلقیس کوچی بنت محمد عثمان درسال1335خورشیدی در ولسوالی کوهرولایت فاریاب چشم به جهان گشود. وی دارای تحصیلات عالی در مؤسسۀ  تربیه معلم میباشد.                                

 

   سناتوربلقیس کوچی به حیـــــث معــلم وآمردیپارتمنت علـــوم  اجــتماعی  ایفای خدمت نموده وبه زبان هـــای پشتودری وازبیکی تکلم میکند.

 

    سناتوربلقیس کوچی به کشورهای پاکستان وایران مهاجرت نموده است ودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشوربه نماینده گی از کوچی های افغانستان بحیث سناتور مشرانوجرگه انتصاب گردید .

 

    وی متأهل بوده، دارای چهار فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصربی بی حاجی

 

 ساراسرخابی سناتورانتصابی

 

                           تیلفون:  0799170334                          

 

             

 

   سناتوربی بی حاجی  سارا سرخابی بنت رضوان درسال1324خورشیدی در ناحیۀ دوم شهرمیمنۀ ولایت فا ریاب تولد گردید .وی درسال1332به مکتب شـامل ودرسال 1343 ازلیسۀ نادم قیصار به درجۀ بکلوریا فارغ گردید. اودرلیسۀ نسوان اند خوی و بعداً در لیسۀ ستارۀ میمنه به حیث معلم ایفای وظیفه نموده است.

 

 موصوف درسال1345به حیث سرمعلم ودرسال1347 به حیث مدیرۀ لیسۀستاره تقررحاصل نمود.اوهمچنان مدت ده سال به حیث معلم در لیسۀ نسوان افغانکوت مصروف تربیۀ اولاد وطن گردید وازسال1362 تاسال 1376 باردوم به حیث مدیرۀ لیسۀ ستاره مقرروایفای خدمت  نمود.

 

   خانم سناتورسرخابی درزمان تسلط طالبان به کشورهای عربستان وپاکستان مهاجرگردید و بعد ازسقوط طالبان با ایجاد ادارۀ مؤقت درسال1381 به حیث رئیس امورزنان شهرمیمنه توظیف شد.

 

    وی در مدت اجرای وظیفه، مفتخربه اخذ تحسین نامه، یک ماه معاش بخششی،مدال پوهنه وتقدیرنامۀ درجه اول گردیده است.

 

   خانم سناتور سرخابی درلویه جرگۀ قانون اساسی عضویت داشته ومدال افتخاری آن جرگه را نیزحاصل نموده است. نامبرده در انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازجا نب رئیس جمهور کشوربه حیث سناتور در مشرانو جرگه انتصاب گردید.               

 

   سناتور سرخابی عضو مجموعۀ ملی افغانستان بوده ،ایشان متأهل بوده و   دارای سه فرزند میبا شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حاجی توردی اخون

 

سناتور انتصابی

 

تیلفون:0799792161

 

 سناتورتوردی اخون فرزندحاجی عطاءبیک درسال 1340خورشیدی      خورشیدی درقریۀ پامیر کلان ولسوالی واخان ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. موصوف دارای تحصیلات خصوصی میباشد. ودرامورمالداری مهارت دارد و به زبان ها ی دری وقرغزی تکلم میکند.

 

  سناتورحاجی توردی اخون مدال لویه جرگۀ اضطراری رابدست آورده است ودرانتخابات شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهور کشوربه حیث سناتوردرمشرانوجرگه انتصاب گردید.موصوف متأهل بوده ،دارای ده فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرسناتور پوهنمل حمیرا نعمتی

 

 

 

تیلفون:070275086

 

 

 

     سناتورحمیرانعمتی فرزند حاجی نعمت الله در 6سرطان سال 1340 د رولسوالی دهدادی ولایت  بلخ در یک خانواده روشن فکرتولد گردید.او دوره مکتب راازسال 1348تا350 درلیسه ستاره ولایت فاریاب بعداً درسال 1351 تا 1357 درلیسه عابده بلخی ولسوالی دهدادی بلخ به درجه اعلی به پایان رسانیده بعداًمدت یکسال به صفت معلم ایفای وظیفه نمود .

 

موصوف ازصنف هشتم مکتب بین سالهای 1353تا1357 به حیث متصدی صفحه زن وجامعه باروزنامه بیدارمزارشریف همکاری داشت.پس ازسپری نمودن امتحان کانکوردرسال1359کاندید بورس تحصیلی ازطریق وزارت تحصیلات عالی  گردید ودرسال1360به جمهوریت اوکرائین سفرنموده ودرآنجابه پوهنتون دولتی کیف شامل بعدازدوره آماده گی درپوهنتون شهر ادیسه جمهوری اوکرائین تحصیل نموداودرسال 1366 ازرشته حقوق علوم سیاسی آن پوهنحی ماستری خودرابدست آورد.

 

موصوف بعداً درپوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ به حیث استاد تاسال1369 ایفای وظیفه نمودوبا ایجاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ که یکی ازاساس گذاران آن میباشد به حیث رئیس فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ تاسال1377خدمت نمود. اودرسال1375ریاست کنفرانس بین المللی حقوق انسانی زن درافغانستان راکه برای یک هفته درشهر مزارشریف دایرگردیده بود به عهده داشت.

 

    سناتورنعمتی درزمان تسلط طالبان جهت خدمت به اولادوطن کورس های آموزشی خانگی رادایر نمود.ازسال 1375تا1377به حیث عضو کمیسیون حقوق بشر           ،ازسال1369تا1377به حیث آمردیپارتمنت حقوق عامه واداره درفاکولته UNHCR

 

حقوق پوهنتون بلخ ازسال1367تا1377بحیث عضوشورای علمی پوهنتون بلخ ودر ماه دلو1380درجمله کمیشنران بیست ویک نفری به حیث   عضوکمیسیون مستقل لویه جرگه اضطراری انتصاب شد.مدت شش ماه درآنجا ایفای وظیفه نموده درماه جوزای1381 عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان راحاصل نموده تا28 قوس سال1384  به حیث کمیشنر مستقل حقوق بشر ایفأ وظیفه نمود.

 

     سناتورحمیرانعمتی مدت18سال یکی ازفعالین حقوق زن درافغانستان بوده ومقاله ها ی علمی وی درمجلات وروزنامه هاوهمچنان دواثرعلمی ممددرسی برای محصلین فاکولته حقوق واقتصاد پوهنتون بلخ به نام مبادی حقوق وحقوق تجارت به چاپ رسیده ودرزمان اجرای وظیفه مفتخربه اخذدوتقدیرنامه درجه اول وسوم وچندین تحسین نامه ومدال لویه جرگه اضطراری گردیده است.

 

موصوف سفرعلمی به کشورهای اروپائی، شرقی وایران نموده وبه زبان های دری پشتو وروسی صحبت میکند .وی متاهل است ودارای دو فرزند می با شد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حیات الله

 

سناتوردایمی ولایت غور

 

تیلفون:0799696675

 

 

 

    سناتورحیات الله فرزند محمدابراهیم بیگ درسال 1335خورشیدی درقریۀ " تیغه تیمور"  ولایت غـــــوردیده به جــهان گشود. وی تحصیلاتش را تا صنف دوازدهم درلیسۀ سلــطان علاوالدین غوری به پایان رسانیده است.

 

    سناتورحیات الله درسال 1340 هـ ش شامل لیسه سلطان علاوالدین غوری گردیده وتاصنف دوازدهم درآن لیسه مصروف تحصیل علم ودانش بود .بعداًدرمربوطات پولیس شامل خدمت گردیده ودرسال 1368 به حیث قومندان لوا درولایت غورودرسال 1371 به حیث رئیس امنیت ملی غور ودر1383 به حیث قومندان امنیه غورایفای وظیفه نموده است .اودرجریان اجرای وظیفه مؤفق به کسب مدال ونشان گردیده است . موصوف به زبان های دری وپشتو تکلم میکند .

 

  سناتور حیات الله در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی غور بحیث سناتور دایمی در مشرانو جرگه برگزیده شد .وی متأهل بوده، دارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گی نامۀ مختصر الحاج خادم حسین خدایار

 

 سناتورمؤقت ولایت پروان

 

تیلفون :0799391115

 

 

 

      سناتورالحاج خادم حسین خدایار فرزند شمس علی درسال 1327خورشیدی دردرۀ نرخ ولسوالی شیخ علی ولایت پروان دیده به جهان گشود. وی درسال 1336 شامل مکتب متوسطۀ شیخ علی شد ولی بعد از صنف نهم بنابر عدم موجودیت لیسه درآن محل نتوانست تحصیلاتش راادامه دهد بناً مصروف کارهای شخصی گردید.

 

    سناتورخدایار درسال 1356به منظورحج عمره عازم مکه مکرمه گردید. درسال1357جهت زیارت به کشورهای کویت وعراق مسافرت نمود اودردوران جهاد عضویت حزب وحدت اسلامی افغانستان راحاصل نمود که بعدا از طرف حزب مذکور به حیث رئیس حوزۀ حزب وحدت اسلامی درمنطقۀ شیخ علی تعیین گردید.

 

    موصوف درترکیب اولین هیأت حزب وحدت اسلامی به درۀ پنچشیر رفته بااولیای امور آنجا دیدار وگفتگو نمود.

 

  سناتورخدایاربعدازسقوط دولت کمونیستی وارد کابل شده وازطرف شهیداستادمزاری به حیث معاون لوژستیک فرقه وبعداً به شورای حل وعقـد معرفی گردید.

 

 موصوف با تسلط طالبان درکابل در21قوس 1375 زندانی گردیده ومدت سه ماه و 17روزرادرحبس سپری نمود . بعد ازرهایی اززندان به پاکستان هجرت نمود. پس ازسپری کردن پنج سال مهاجرت دوباره به وطن برگشت .

 

 سناتورخدایار درانتخابات شورای ولایتی پروان برندۀ بالاترین رأی گردیده وبه حیث سناتوردر مشرانو جرگه معرفی شد.

 

 سناتورالحاج خادم حسین خدایار متأهل بوده دارای 15فرزند میباشد.

 

  موصو.ف عضویت حزب اقتدار ملی رادارامیباشد.

 

              

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی خان محمدخاگی

 

 سناتوردایمی ولایت پکتیکا

 

                    تیلفون:       0799388186                                                                                                                                                                                                  

 

    سناتور حاجی خان محمد خاگی فرزند حاجی آقا محمد درسال  1340خورشیدی درقریۀ عباس خیل ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا دیده به جهان گشود.وی تعلیمات ابتدایی را تا صنف ششم درلیسه  رحمان باباکابل آموخت وبعداُ به امور شخصی وخدمتگزاری به مردم مصروف  گردید که در  نتیجۀ این خدمتگزاری به حیث بزرگ قوم ومصلح دراجتماع تبا رزیافت.

 

      سناتورحاجی خان محمد خاگی به کشورهای پاکستان وامارات متحدۀعربی مسافرت نموده به زبان های پشتو ودری تکلم میکند.  موصوف عضویت محاذ ملی افغانستان را دارد ودرانتخابات سـال 1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت پکتیکا بحیث سناتور دایمی مشرانو جرگه برگزیده شد.وی متأهل بوده، دارای یازده فرزند میباشند.

 

 

 

 

 

 

 

 زنده گینامۀ مختصر سناتورخد یجه حسنی

 

 سناتور انتصابی

 

تیلفون :0799286378-0799104303

 

 

 

   سناتورخدیجه حسنی بنت توردی درسال 1336خورشیدی درقریۀ زند یکوت ولایت سمنگان تولد یافت . وی درسال1343 شامل مکتب گردید ودرسال1355 ازصنف دوازدهم لیسۀ اجانی ملکۀسمنگان فراغت حاصل نمود ؛ متعاقباُ درسال1356 شامل پوهنحی علوم پوهنتون کابل گردید و درسال 1359 به درجۀ لیسانس ازآن پوهنحی فارغ شد.

 

   سناتورخدیجه حسنی پس از فراغت از پوهنتون درسال 1359 به صفت استاد درلیسۀ اجانی ملکه و همچنان ازسال 1367 تا سال1382 به صفت استاد درمؤسسۀ عالی تربیۀ معلم وپس از آن ازسال 1382 تا1384 به حیث مدیرۀ لیسۀ اجانی ملکه ایفای وظیفه نموده است .

 

    خانم سناتورحسنی  درلویه جرگۀ اضطراری عضویت داشت و مزید بر آن   در یک سلسله وظایف وپست هایی چون معاون گزارش دهی درورکشاب حقوق  بشرولایت سمنگان(1382) معاون جامعه مدنی درولایت سمنگان (1383)، سرویردرمؤسسۀ سروی مکس،رضاکاروگزارش دهنده درمؤسسۀ معیوبین ، توزیع کنندۀ مواد به اطفال مصاب به سوءتغذی ونظارت کنندۀ کمیتۀ صحی ازصحت عامۀ ولایت سمنگان خدمت نموده ومفتخربه اخذ مدال لویه جرگۀ اضطراری،تقدیرنامه هاوتحسین نامه ها گردیده است. نامبرده در انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهورکشور به حیث  نمایندۀ اقوام ترکمن درمشرانوجرگه انتصاب گردید .

 

   سناتورخدیجه حسنی دارای رتبۀ علمی شونیار (اشخاصیکه مدت 5سال وبیشتر ازآن دردارالمعلمین وظیفه تدریس رابه پیش میبردموفق به کسب رتبه شونیارمیشود) ورتبۀ دولتی اول بوده،به زبان های دری،پشتو،ازبکی وترکمنی  تکلم میکند و به کمپیوترنیز دسترسی دارد. وی متأ هل  است و دارای نه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرالحاج پوهنیار خواجه

 

 محمود راشد سناتوردایمی ولایت پروان

 

 تیلفون :070022642

 

 

 

    سناتورالحاج خواجه محمودراشد فرزند الحاج مولوی خواجه محمددرسال 1348 هـ ش درقریه سنجددره ولایت پروان بدنیا آمد وی تعلیمات ابتدایی رادرمنطقه ومحل فراگرفت ودرسال 1360هـ ش به کشورپاکستان هجرت نمود درجریان اقامت درآن کشوربه تحصیل خویش ادامه داده سندفراغت ازصنف دوازدهم رادرسال 1363هـ ش ازمدرسه امام ابوحنیفه (امام اعظم- رح) بدست آورد ودربرج میزان همان سال شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون دعوت وجهاد گردید.ودرسال 1367دیپلوم لیسانس بدست آورد ومتصل آن شامل پوهنتون ساینس وتکنالوژی مهاجرین در پاکستان گردیداودرظرف یکسال دیپلوم فوق لیسانس  را در رشته علوم سیاسی ازآن پوهنتون بدست آورد.

 

 اودراواخرسال 1368 هـ ش دوباره شامل پوهنتون دعوت وجهاد گردیدودوره ماستری درعلوم شرعیات رادرظرف دوسال تعلیمی فراگرفت ودرسال1373هـ ش

 

موفق به کسب درجه ماستری دربخش فقه وقانون گردید. درجریان تحصیل دوره ماستری ازسال 1370تا1371 هـ ش به منظور خدمت به اولاد مهاجرین درلیسه سید جمال الدین افغان به حیث معلم ایفای خدمت نموده وبا پیروزی مجاهدین در  سال 1371به وطن عودت نمود.

 

   سناتورالحاج پوهنیار خواجه محمودراشد درسال 1374 درریاست عمومی ارشاد اسلامی به صفت کارمند دربست اول مقرر گردید.اودرسال  1375باآغاز  درگیریها درکابل دوباره مجبوربه ترک وظیفه گردیده وبا آمدن دوره انتقالی وتامین صلح وامنیت درکشور کمرهمت برای خدمت به معارف اسلامی رابست.ومیزان  1381به حیث استاددرپوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی عزتقرریافت که تاهنوز  به این خدمت ادامه می دهد .

 

ایشان درانتخابات سال 1384 شورای ملی ازطرف شورای ولایتی پروان به حیث سناتوردایمی به مشرانو جرگه معرفی گردید.

 

 سناتور پوهنیار خواجه محمودراشد به لسانهای دری،پشتووعربی تسلط تام داشته وبه لسان انگلیسی نیزبلدیت است.وی متاهل بوده وچهار فرزند دارد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حاجی خیروجان

 

 سناتور دایمی ولایت ارزگان

 

تلفون : 0799351123

 

 

 

   سناتور حاجی خیروجان فرزند حاجی ولی جان درسال 1333خورشیدی درلعل بیگ ترینکوت ولایت ارزگان دیده به جهان گشود.

 

   موصوف درسال 1353 به پیشۀ تجارت روآورد ودر عین حال درجهت ایجاد فضای صلح آمیز کار وفعالیت  خویش را ادامه داد .

 

 سناتورحاجی خیروجان درسال های 1365و1382 ،دوبارعازم بیت الله شریف گردیده ودرسال 1385 به منظورآشنای باپروسه جهانی شدن سفرکوتاه رسمی به دوبی نموده وهمچنان درسال 1385 ازطرف مشرانوجرگه درکنفرانس ایران اشتراک نموده است.

 

   سناتورحاجی خیروجان درانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت ارزگان به حیث سناتور دایمی مشرانوجرگه برگزیده شد .وی متأهل بوده ، دارای دوازده فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

  زنده گینامه مختصرحاجی رازمحمد

 

سناتورمؤقت ولایت سمنگان

 

تیلفون:0799869042

 

     

 

    سناتورحاجــی رازمحمد فرزند حاجی باز محــمد درسال 1334خورشیدی درقریۀچهارده ولسوالی درۀ صوف ولایت سمنگان تولد گردیده است .وی تعلیمات ابتدایی وثانوی را ازسال 1341تا1353درمکتب چهارده و لیسۀ سمنگان آموخت جهت فراگیری علوم دینی راهی مدارس دینی گردید.

 

  موصوف درسالهای 1362و1369به خاطرتوسعه وهمکاری با جبهات مجاهدین وهماهنگی فرماندهان مجاهدین به پاکستان مسافرت نموده وسفری نیزبه ایران داشته است.درسال 1370جهت ادای فریضه حج به خانه خدارفته است.

 

اودرسال1370به حیث فرمانده لوای 571،ازسال 1380تا1383به حیث مسؤول خدمات زون شمال حزب وحدت وازسال 1376تا1377مسؤول تخنیک وسوق اداره نظامی صفحات شمال حزب وحدت اسلامی ایفای وظیفه نموده است . سناتورحاجی رازمحمد درسال 1383تا1384مسوول موسسه خیریه اتفاق درشهر مزارشریف بوده وبرای بازسازی منطقه خدمت نموده است اوعضوحزب وحدت مردم افغانستان می باشد .

 

  سناتور رهایی در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی سمنگان بحیث سناتور مشرانوجرگه برگزیده شد .وی متأهل بوده، دارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

   زنده گینامۀ مختصر روشن آرأ الکوزی

 

 سناتور انتصابی

 

تیلفون :0799601981

 

 

 

    سناتورروشن آرأالکوزی بنت میراحمدالکوزی درسال1342 درولسوالی سرکانی ولایت کنرها دریک خانوادۀ روشن فکر تولد گردید .وی تعلیمات ابتدایی را درولسوالی دولت آباد  ولایت بلخ ودورۀ متوسطه را درلیسۀ مریم ولایت کا بل وصنف دوازدهم رادرلیسۀ فاطمۀ شهید ولایت کنربه پایان رسانیده درسال 1362 سند فراغت راازاین لیسه بدست آورد؛متعاقباُ تحصیلاتش را دردارالمعلمین ننگرهاردرسال1367 به طورداخل خدمت به پایۀ اکمال رسانید .

 

  سناتورروشن آراالکوزی درسال1361درشورای زنان،درسال1370درکوپراتیف های دهقانی ودرسال1373دروزارت کاراموراجتماعی،وپرورشگاه وطن ایفای وظیفه نموده است.اودرسال1371به کشورپاکستان مهاجرت نموده ودریکی از مکاتب کمپ خراسان وظیفه مقدس معلمی راانجام داده است.

 

  خانم سناتورالکوزی درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازجانب

 

رئیس جمــهورکشوربه حیث سنــــاتوردرمشـرانوجـــرگه انتصاب گردید.

 

 

 

 

 

 

 

                 زنده گینامۀ مختصرریدا عظیمی   

 

  ســناتورانتصـابی

 

 

 

تیلفون :70279578 - 0093

 

ridaazimi@hotmail.com ایــــمل:

 

   

 

 

 

     سناتورریداعظیمی بنت اسلام الدین درسال 1348 خورشیدی درولایت پروان تولدگردیده است. وی تحصیلاتش رادرپوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل به درجۀ لیسانس ،همچنان درانستیتوت مطالعات بین المللی حقوق بشردنمارک دررشتۀ اصول محاکمات بین المللی ومحاکمات عادلانه به درجۀ لیسانس به پایان رسانید.

 

    ایشان وظایف ومسؤولیت های آتی را بعهده داشته است : دایرکتر ماهنامۀ حقوق زن،هماهنگ کنندۀ ارتباطات افغانستان وپاکستان دردفتربین المللی امنا آمرمطبوعات دردفترکمک های بین المللی سفارت کانادا،مسؤول پروگرام احیای مهارت های حقوقی ،مسؤول پروگرام تطبیق حقوق بشردرساحۀ عمل دردفترگروه حقوق بین المللی حقوق بشر،نطاق رادیو تلویزیون، سکرتر جنرال پوهنتونهاومؤسسات تحصیلات عالی افغانستان ومعاون بنیاد حقوق وعدالت اجتماعی افغانستان.

 

   موصوف درجریان اجــرای وظیفه مؤفق به کسب تحسین نامه ازجانب خانم کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد ، مدال طلا ازجانب وزیرامورزنان ایتالیا، مدال برونزوشجاعت ازجانب رئیس جمهورایتالیا و کپ ژورنا لیست قهرمان ازجانب وزیراطلاعات وفرهنگ ایتالیا گردیده است.

 

اودرعرصۀ اداره ورهبری مهارت داشته وبه کمپیوتر وانترنیت دسترسی دارداوبه زبان های دری،پشتووانگلیسی صحبت میکند. وی آثاری چون:"حقوق زنان درکشورهای اسلامی"،"خشونت های فامیلی علیه زنان"و"آزار واذیت جرم است"رااززبان انگلیسی به دری ترجمه نموده ومقالات زیادی برای روزنامه هاوجرایدکشورنگاشته است.

 

     سناتورریدا عظیمی به کشورهای ایتالیا ،ترکیه ،امارات متحده ،دنمارک ،سویدن،جرمنی،پاکستان،انگلستان،هندوستان وایالات متحده امریکا مسافرت نموده است؛ و درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهورکشور بحیث سناتور در مشرانو جرگه انتصاب گردید. او تاهنوزازدواج نکرده وعضویت کدام حزب سیاسی راندارد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر داکترزلمی

 

 سناتوردایمی ولایت زابل

 

تیلفون: 008821652001385-070358911

 

 

 

    سناتورداکترزلمی فرزندعبدالرشید درسال 1341هـ ش درشهرقلات مرکز ولایت زابل چشم به جهان گشود. وی تحصیلاتش را درسال1364 تا درجۀ ماستری درفاکولته طب کابل با اخذ تخصص جراحی عمومی به پایان رسانیده است .

 

  موصوف ازسال1364تا1365به حیث داکترجراح درشفاخانه چهارصد بستر،ازسال1365تا1367به حیث رئیس شفاخانه نمبر3قندهارخدمت نموده است ازسال1382تا1383به حیث رئیس صحت عامه ولایت زابل ازسال1382تا1384مسوولیت ریاست شورای قومی ولایت زابل به عهده داشت.اوهمچنان درزمان مهاجرت به پاکستان،به حیث رئیسشفاخانه مهاجرین دربلوچستان دربلوچستان ایفای خدمت کرده است.

 

سناتورداکترزلمی دارای تألیفات چاپ شده،ازجمله گرامرانگلیسی واصطلاحات طبی بوده وکتاب جراحی عمومی رانیزترجمه نموده است.

 

 اودرسال 1378به منظور شرکت درکنفرانس طبی به دوبی،،درسالهای 1382و1383جهت بازدید ازشفاخانه های دهلی واشتراک درکنفرانس های طبی،سفرهای جدا گانه به هندوستان داشته و درسال 1384درسیمینار آگاهی ازپروسه جهانی شدن به دوبی نیزمسافرت نموده است.

 

موصوف به زبان های دری وپشتو تکلم میکند وهمچنان به لسان انگلیسی نیز وارد است.

 

    سناتورزلمی عضویت کدام حزب سیاسی راندارد ودر انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی ولایت زابل به حیث سناتوردایمی برگزیده شد.موصوف متأهل بوده دارای چهار فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی سخی مشوانی

 

سناتوردایمی ولایت کنرها

 

تیلفون:070641543

 

 

 

    سنا تورحاجی سخی فرزند حاجی میرعالم خان درسال1343خورشیدی درقریۀ پلوحوناوولسوالی اسمارولایت کــــنرها تولد یافت.وی تعلیمات ابتدایی رادر مکتب ابتدائیۀ  شنگرشاه درولسوالی شیگل به اتمام رسانیده،درسال1355 شامل لیسۀعالی خوشحال خان گردیده ودراخیرسال1357 بنابرکودتای کمونیستی به کشورپاکستان مهاجرشد ه.وتحصیلات خودرا تا صنف دوازدهم درپاکستان به پایان رسانیده است.

 

    سناتورحاجی سخی دردوران هجـرت عضـویت تنظــیم حرکت انقلاب اســلامی به رهبری مرحوم مولوی محمد نبی محمدی راحاصل وبه جهاد مقدس پرداخت.

 

  موصوف بعد ازپیروزی مجاهدین مسؤولیت ریاست فواید عامۀ ولایت کنرها رابه عهده گــرفت که این وظیـفه را با اخلاص وصداقت کامـل ازسال1373 تا375اانجام داد.اوازسال1375تا1378 بحیث قومندان غند55اسمار،ازسال1378تا1380بحیث ولسوال اسمار ایفای وظیفه نموده است .

 

  اودرانتــخابات ســـال1384شورای ملی باکسب مقام اول به شـــورای ولایتی کنر راه یافت که بعدآ به حیث سنـــاتوربه مشرانو جــرگه معرفی گردید.

 

 سناتورحاجی سخی ازسال 1358 تا1375  به کشور پاکستان وبه عربستان سعودی نیز مسافرت  نموده است.اومتاهل بوده دارای بیست فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر قاضی سعد الله ابوامان

 

سناتور مؤقت ولایت بدخشان

 

تیلفون :0799274404

 

 

 

    سناتورقاضی سعدالله ابوامان فرزند برات محمددرسال 1319خورشیدی درقریۀ خم میریفتل بالائی ولایت بدخشان تولد گردیده است.وی تحصیلاتش رادرسال1327طورخصوصی آغازکرده درسال1342درمدارس دینی درمدت 17سال به پایان رسانید .

 

 موصوف ازسال 1348تاسال1358به حیث ماموررسمی دربست معارف بدخشان اجرای وظیفه نموده ازسال 1359تاسال 1371درامورقضای وظیفه داشته بعداًبه حیث رئیس عمومی زراعت ومالداری ولایت بدخشان وظیفه انجام داده است.

 

  اودرسال های 1358،1359 و1375غرض ادای حج به کشورعربستان سعودی سفر کرده ،درسال های 1361و1365به کشورپاکستان ودرسال 1367به کشورایران به حیث نماینده جلب کمک به مجاهدین عزیزافغانستان  نیزسفرداشته است .

 

  سناتورابوامان خارج رتبه بوده علاوه بروظایف رسمی به حیث منشی شورای علماولایت بدخشان ومدت هشت سال به حیث رئیس شورای مردمی شش ناحیه مرکزبدخشان مشغول کار وفعالیت سودمندبود اودرسال 1382به تقاعد سوق گردید.

 

  وی درجریان اجرای وظایف مفتخر به اخذ مکافات نقدی،تقدیرنامه ها وتحسین نامه ازطرف ریاست جمهوری گردیده است.

 

  سناتورقاضی سعدالله ابوامان درانتخابات 1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی بدخشان به حیث عضومؤقت درمشرانوجرگه انتخاب شد.

 

  ایشان متاهل بوده دارای دوفرزند می باشد .

 

  

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرسلطان جان خاکسار

 

سناتورمؤقت ولایت لوگر

 

تیلفون :070239277   -0799792492

 

 

 

    سناتورسلطان جان خاکسارفرزندحاجی غلام جان درسال 1332خورشیدی درقریۀ منگل ولسوالی ازره ولایت لوگردیده به جهان گشود .وی تحصیلاتش رادرسال 1350درلیسۀ رحمان بابا به درجۀ بکلوریا به پایان رسانید. ودرسال1351اشغال وظیفه نموده تاسال1356 درپست های ماموراداری حارنوالی وحقوق ولسوالی ازره،معاون حارنوالی وبعداحارنوال ابتدائیۀلوگر

 

ایفای خدمت کرده است.

 

 سناتورخاکسار درسال 1357 مجبور به مهاجرت گردید اوپس ازبازگشت به وطن ازسال 1372 تا1375 به حیث مدیر عمومی گروپ دوم فرمایشات اطاقهای تجارت وصنایع افغانستان ایفای وظیفه نموده،بعداًبازهم مهاجرگردید. اوبعداعودت به کشوردرسال 1381 به حیث آمرعمومی تفتش اطاق های تجارت،ودرسال 1383به حیث آمرگروپ سوم فرمایشات اطاقهای تجارت اجرای وظیفه نموده است.

 

  سناتورخاکساردارای رتبۀ دولتی مافوق بوده ودرجریان اجرای وظیفه موفق

 

 به کسب تقدیرنامۀ درجه اول ازطرف مقام ریاست دولت تقدیرنامه درجه دوم ازطرف مقام وزارت تجارت ،تحسین نامه درجه سوم ازطرف ریاست اطاق های تجارت وصنایع وهمچنان بخششی مبلغ پنجصد هزار افغانی ازطرف مقام وزارت تجارت گردیده است.اوبه زبان های دری وپشتوتکلم میکند وبه لسان انگلیسی بلدیت دارد.

 

  سناتورخاکساردرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی  لوگربه حیث سناتورمؤقت مشرانو جرگه بر گزیده شد .وی متأهل بوده دارای یازده فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرحاجی سلیمان یاری

 

 سناتورانتصابی

 

 تیلفون 0799330277

 

                

 

     سناتورسلیمان یاری فرزندحاجی نیک محمددرسال1313خورشیدی درقریه بورغستان قول خویش ولسوالی حصه اول بهسودولایت میدان ودرک تولد گردیده است.وی تعلیمات دینی  رادرامورفقهی وفلسفه اسلام درمدارس منطقه آموخت.

 

 سناتورحاجی سلیمان یاری دردوره سیزدهم عضو پارلمان بوده،بعدازمهاجرت به پاکستان ازطرف تنظیم جبهه نجات ملی افغانستان به حیث رئیس توزیع مواد برای  مهاجرین،در  حکومت مجاهدین به حیث وزیرموادغذای و صنایع خفیفه،عضولویه جرگه اضطراری وهمچنان عضوکمیسیون انتخابات ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده ودردوران جهاد به اخذ رتبه دگرجنرالی،مدال وچندین تقدیرنامه گردیده است .اوبه زبان های دری پشتوومقداری نیزعربی صحبت میکند.سناتوریاری سفرهای به کشورهای جرمنی ،انگلستان،پاکستان ،ایران وهمچنان به کشورهای آسیای میانه داشته است .موصوف عضویت جبهه ملی نجات افغانستان رادارد . ایشان متاهل بوده دارای هجده فرزند میباشد .

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر سمیع جان شیرزاده

 

 سناتور مؤقت ولایت میدان وردک

 

تلفون:0799711130

 

      سنا تورسمیع جان شیرزاده فرزند ملک شیردل خان درسال 1339خورشـیدی در

 

   قریۀ کوت مغل ولسوالی چک ولایت میدان وردک تولد گردید.

 

     وی تعلیمات ابتدایی را تا صنف هشتم درمکتب ابتداییۀ "گردن مسجد" آموخت وبعداً درسال1355 به لیسۀ رحمان بابا شــامل و درسال 1358  ســند فراغت  بکلوریا را ازاین لیسه بدست آورد.

 

   سناتورشیرزاده هنگام اشغال کشور توسط اتحاد شــــوروی وقت، با در نظــر

 

داشت رسا لت دینی ومیهنی خویش علیه ان ابر قدرت درسال1358به جهاد مسلحانه تحت رهبری حزب اسلامی پرداخته وتاختم رژیم کمونستی درسنگرهای داغ جهادمصروف بود.

 

   موصوف بعد از پیروزی مجاهدین د رسال1371  به خدمت مردم محل همت

 

 گماشته وتحت نظارت مستقیم خویش به کمک مالی مؤسسات مختلف درقسمت اعمارمکاتب ،پل هاو شبکۀ آبرسانی فعالیت گسترده را انجام داد؛اوتوانست برای منطقه خود منظوری تشکیل یک باب مکتب ابتداییه، یک باب مکتب متوسطه وتأسیس دارالعلوم را ازوزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان حاصل نماید.

 

   سناتور شیرزاده به حیث بزرگ ورئیس شـورای محلی منطقۀ خویش خدمات

 

ارزنده را ایفـا نموده است ا ودر انــتخابات سال1384شورای ملی افغانســـتان به حیث سناتورمؤقت از جانب مردم برگزیده شد.

 

   موصوف متاهل بوده و دارای هشت فرزند میباشد

 

 

 

 

 

زنده گینامۀمختصرسهیلاشریفی

 

      سناتورانتصابی

 

 تیلفون : 0799431392

 

ایمل yahoo.com @ sohela asma

 

   سناتورسهیلا شریفی بنت محمد حسن شـریفی به تاریخ 4/5/1348درشهــرکابل  دیده به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب صوفی محمداسلام معین  ودورۀ ثانوی رادرلیسۀ عــالی سوریا به پایان رسانیده ودرســال 1365شامل پوهنتون کابل گردید وبالاخــره درسال1368ازپوهنحی زمین شناسی به درجۀ لیسا نسفراغت حاصل نمود.

 

  سناتورسهیلاشریفی ازسال1369تاسال1384درکشورایران طورمهاجرزنده گی داشت ودردورۀ مهاجرت به یک سلسله وظایفی چون عضــویت انجمن زنان مهاجر   افغان درایران،عضویت هیأت تحریرهفته نامۀ پیام استقلال وریاست کمیتۀ خیـــریۀ فاطمة الزهــــراتوظیف ومصــدرخدمات ارزنده یی گردیده است.وی همچنان هنگام مهاجرت بخاطرایجاد یک شبکۀ فعال جهت جلب وجذب کمک های افـــرادخیرخواه به مهاجــرین افغان مقیم ایران سعی تلاش فراوان نموده است.

 

  سناتور سهیلاشریفی عضویت کدام حزب سیاسی راندارد وبا تدویر شـورای ملی سال 1384 از جانب رئیس جمهورکشور به حیث سناتور مشرانو جــرگه انتصاب گردید.وی متأهل بوده ودارای دو فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرپیرسیدابراهیم گیلانی

 

 سناتورمؤقت ولایت زابل

 

تیلفون:070290165-0799329007

 

 

 

سناتورپیرسیدابراهیم گیلانی فرزند پیرسیدعلی گیلانی درسال  1328  خورشیدی درشهرنو کابل دیده به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدائی رادرمکتب مسعود سعد آموخته ودوره ثانوی رادرسال 1348 درلیسه نادریه به پایان رسانید بعداًازسال 1349 تا 1351مصروف تحصیل درپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل گردیده وبالاخره درسال 1356تحصیلاتش رادررشته روابط بین المللی درپوهنتون نیویارک به درجه مافوق لیسانس به پایان رسانید .

 

      سناتور گیلانی ازسال1372تا1375به حیث  سفیرونمایندۀ فوق العادۀ دولت اسلامی افغانستان درویانا ونمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان ملل متحدایفای وظیفه نموده درجریان جهادبه حیث قوماندان عمومی درولایات پکتیا وزابل خدمت نموده است.

 

 سناتور گیلانی به حیث مصلح بین برادران هزاره وپشتون درولایات زابل،غزنی وارزگان کار های سود مندی را نیز انجام داده است. وی مدت پانزده سال درایالات متحدۀامریکا زنده گی کرده اودردوران جهاد مدتی رادرپاکستان اقامت داشت.موصوف به زبان های پشتو ،دری وانگلیسی تکلم میکند.

 

     سناتور گیلانی عضویت کدام حزب سیاسی رانداردودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طرف شـورای ولایتی زابل به حیث سناتورمؤقت انتخاب شد .

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرالحاج سید حامد آغا

 

 سناتورمؤقت ولایت جوزجان

 

 

 

تیلفون:-070691819-0799246633

 

aghajansadat@yahoo.com-  ایمل sayedhamidsadat@gmil.com

 

 

 

سناتورالحـاج سید حـامدآغا فرزندالحاج سید عبدالله خان مشـهوربه ایشان

 

به ایشان بیگ جان درسال1336 خورشیدی درقریۀ حیدرآباد ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان تولدگردیده است . وی درسال1354ازلیسه آقچه ولایت جوزجان فارغ شد، اودرسال 1357 به صفت معلم درمربوطات ولسوالی مریان اشغال وظیفه نموده درسال 1358درآمریت ثبت احوال نفوس ولایت جوزجان ودرسال1359درمدیریت عمومی مخابرات جوزجان خدمت نمود متعاقباًبه دوره مکلفیت سوق داده شده بدون تکمیل دوره مکلفیت عسکری پا به عرصه جهاد گذاشت.موصوف درسال 1365راهی دیارهجرت گردیده ومدت 6سال رادرپشاورپاکستان سپری نمودباپیروزی حکومت مجاهدین به وطن عودت نموده ومدت سه سال رادراموراجتماعی به حیث رئیس شورای محاسن سفیدان ولسوالی آقچه ومدت دوسال به حیث رئیس کمیسیون حل منازعات محیطی راکه متشکل ازپنج ولسوالی بوده طورداوطلبانه بدون کدام امتیازمادی خدمت نمود    

 

وی ازسال 1376به بعد دربخش مؤسسات غیر دولتی با یونسیف وW.F.P همکاری داشته ودرانجوهای انترنیشیل ازجمله دردفترگول به حیث پروگرام منیجر ودرادارۀ پروگرام N.S.Pبه حیث آمرساحوی ولسوالی های آقچه وخانقه ایفای وظیفه نموده است .

 

سناتورالحاج سیدحامدآغا به زبان های دری ،پشتو ،ازبکی وترکمنی ومقداری نیزبه انگلیسی صحبت میکند .

 

موصوف مفتخر به اخذ مدال اشتراک درلویه جرگۀ اضطراری وتحسین نامه گردیده است درانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت جوزجان به حیث سناتور مشرانوجرگه برگزیده شد. وی متأهل بوده ،دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی سید داود ناصری

 

 سناتوردایمی ولایت دایکندی

 

تیلفون:0799734611

 

 

 

    سناتورحاجی سیدداؤودناصری فرزند حاجی سیدایوب شاه درسال 1336خورشیدی درقریۀ کندوی ولسوالی کجران ولایت دایکندی تولد گردیده است .وی تعلیمات ابتدایی خویش راتاصنف ششم  درلیسۀ کجران آموخت وتحصیلاتش را تاصنف یازدهم ادامه داد  بعداً مصروف کارهای اجتماعی وشخصی گردید.

 

  سناتورحاجی سید داود ناصری به زبان های دری وپشتو تکلم میکند ودر انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی دایکندی بحیث سناتور در مشرانو جرگه انتخاب گردید.موصوف متأهل بوده، دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامه مختصرسید عبدالبصیر

 

 احمدی سناتور دایمی ولایت بدخشان

 

 

 

تیلفون 0799830182

 

      سناتورسید عبدالبصیراحمدی فرزند الحاج سید احمد خان درسال 1345 خورشیدی درقریهء تکیه ولسوالی کشم ولایت بدخشان تولد گردید.

 

اودوره تعلیمات متوسطه را درسال1358 درمکتب متوسطۀ میرفضل الله ولسوالی کشم

 

به پایان رسانیده ودرسال 1360 درلیسۀ خیرخانه کابل شامل وبعداً به لیسۀ کوکچه بدخشان سه پارچه نمود ،اما بنابر بعضی معاذیر به آن لیسه حاضر شده نتوانست بناً صنوف یازده ودوازده را طور سامع درلیسۀ خیرخانه کابل سپری وسند فراغت بکلوریا

 

را بدست آورد.

 

        موصوف درسال های 1382 و1383 جهت ادای فریضه حج به عربستان سعودی ودرسال 1385 جهت اشتراک درسیمنارآشنایی با پروسه جهانی شدن به امارات متحده عربی سفرنموده است وبه پیشه زراعت ومالداری مهارت دارد.

 

       سناتوراحمدی درانتخابات شورای ولایتی بدخشان مورد اعتماد مردم قرارگرفت و

 

به حیث سناتور دایمی مشرانو جرگه انتخاب گردید. وی متاهل بوده دارای ده فرزند می

 

باشد .

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حاجی ملا سیدمحمدآخند

 

       سناتوردایمی ولایت کندهار   

 

     تیلفون :070305529

 

 

 

     سناتورحاجی ملاسید محمد آخندفرزند حاجی ملادادمحمدآخـند در

 

ســال 1339 خورشیدی درولسوالی دامان ولایت کندهارچشـــم به جهان شود.وی تحصیلاتش راتا صنف دوازدهم درلیسۀاحمدشاه بابا کندهار به پایان رسانیده است .

 

  سناتورحاجی ملاسید محمد آخند درسالهای قبل به حیث قوماندان

 

 فرقۀ هفت کندهار ایفای وظیفه نموده و بنا بروظایف قبلی نظامی ، درامور نظامی وسیاسی بلدیت دارد و همچنــان دارای رتبــۀ تـورن

 

 جنرالی میباشد .وی درجریان اجرای وظیفه مؤفق به اخذ مـــدال از

 

طرف ریاست جمهوری ووالی کندهارگردیده است.

 

  سنا تورحاجی ملاســید محمدآخند.به کشورهای امارات متحـده ،

 

امریکا وهندوستان مسافرت نموده وبه زبان های دری وپشتوتکلـم میکند.وی درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طــرف

 

شورای ولایتی کندهار بحیث سناتور دایمی مشرانوجـــرگه انتخاب

 

 گردید.موصوف متأهل بوده، دارای نه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرسید محمدمحسن

 

سناتورمؤقت ولایت غور

 

تیلفون0799723253

 

 

 

    سناتورسیدمحمدمحسن فرزندسیدعطاءدرسال1343خورشیدی درقریه        برستانی ولسوالی شهرک ولایت غوردیده به جهان گشود.وی تحصیلاتش رادرعلوم دینی درمدرسه فاروقیه غوربه سویۀ معادل صنف چهاردهم به پایان رسانید.

 

 سناتورسید محمد محسن درسال 1371تا 1375 به حیث مدیر تامین احتیا جات عامه ،بعداًتاسال1381به حیث مدیرمالیه ولسوالی شهرک ایفای وظیفه نموده است.او دارای رتبه چهارم دولتی می باشد

 

 موصوف درسال های 1360،1362،  1365،  1366 1369سفرهای جداگانه به کشورپاکستان داشته ودرسال 1364به کشورایران نیزمسافرت نموده است.اودردوران جهاد به حیث سرگروپ مجاهدین فعالیت داشته وازسال 1360تاسال 1371به صفت قوماندان غند سید الشهدا درولسوالی   شهرک ولایت غور ایفای وظیفه نموده است .

 

      موصوف علاوه برزبان دری به زبان عربی نیزصحبت مکیند.

 

       سناتورسید محمدمحسن عضویت محاذ ملی اسلامی افغانستان را داشته ودر انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی غوربه حیث سناتور مؤقت انتخاب شد،. وی متأهل بوده ،دارای ده فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصردوکتور شاه بی بی

 

 سعیدی سناتور مؤقت ولایت ننگرهار

 

 تیلفون :070617718

 

                                                                                                 

 

   سناتوردوکتور شاه بی بی سعیدی بنت سید معشوق در سال1348خورشیدی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهاردیده به جهان گشود. او تحصیلاتش را درپوهنحی طب به پایان رسانیده وبه حیث داکتر ولادی و نسایی وهمچنان به صفت استاد درپوهنحی طب پوهنتون افغان ایفای وظیفه نموده است .

 

   سناتور دوکتورشاه بی بی سعیدی به زبان های پشتو ودری تکلم میکند واثری از وی بنام امبریالوژی چاپ شده است .

 

  اوبه کشورپاکستان مهاجرت نموده و در انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی ننگرهار بحیث سناتورمؤقت برگزیده شد.وی متأهل بوده ودارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی شیرمحمدنورستانی     

 

 سناتوردایمی ولایت نورستان

 

تیلفون:0799396742

 

 

 

    سناتورحاجی شیرمحمدنورستانی فرزندعبدالکریم خان درسال 1323خورشیدی دررستومندول ولایت نورستان دیده به جهان گشود. وی ازصنف دوازدهم حربی شوونحی فراغت حاصل نموده اســت.

 

   سناتورنورستانی به حیث آمرهوتل کموی ولایت نورستان ایفـا ی

 

 وظیفه کرده و مدت بیست وشش  ســال را طورمهاجر درســرحـد

 

 چترال پاکستان بسر برده است. موصوف به زبان های دری،پشـتو

 

ونورستانی تکلم میکند.

 

   سناتورنورستانی قبـــلاًعضویت جبهــۀ نجــات ملی به رهــبری حضرت صبغت الله مجــددی را داشته است .وی درانتخابات سـال 1384شــورای ملی افغانستان ازطــرف شورای ولایـــتی ولایــت نورستان به حیث  سناتوردایمی در مشرانو جرگه برگزیده شد . موصوف متأهل بوده ، دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر الحاج شیرمحمد

 

 اخند زاده سناتور انتصابی

 

تیلفون0799128005-0799343401

 

 

 

     سناتورالحاج شیرمحمد اخند زاده فرزند الحاج ملامحمدرسول اخند زاده درسال 1349درقریه نیچۀ ولسوالی کجگی ولایت هلمند دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش راتا صنف دوازدهم درلیسۀ لشکرگاه به پایان رسانید ه است .موصوف درعلوم دینی وارد بوده و همچنان به امورنظامی نیز بلدیت دارد.

 

  سناتوراخندزاده مدت چهارسال به حیث والی ولایت هلمند ورئیس شورای نظامی آن ولایت ایفای وظیفه نموده ودرجریان اجرای وظیفه موفق به اخذ تقدیرنامه ها از طرف رئیس جمهور، وزارت صنایع خفیفه ووزارت داخله گردیده است .

 

  سناتورآخندزاده به کشور ها ی جرمنی ،تایلند ، ایران ،امارات متحدۀ عربی ، عربستان سعودی ،ایتالیا وقطر مسافرت نموده وبه زبان های پشتوودری تکلم میکند.

 

   سناتور آخوند زاده درکدام حزب سیاسی عضویت نداشته ودر انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازطرف رئیس جمهور کشور به حیث سناتور مشرانو جرگه انتصاب گردید . وی متأهل بوده ،دارای پنج فرزند میباشد .      

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی صابرخان

 

با بکرخیل سناتوردایمی ولایت خوست

 

 تیلفون : 0799070000

 

      

 

     سناتورحاجی صابر خان بابکرخیل فرزند حاجی ناظم در سال 1347 خورشیدی درقریۀ شمل خیل ولسوالی باک ولایت خوست دیده به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی ومتوسطه را در لیسۀ باک آموخته وبه پیشۀ تجارت رو آورد. اوهمچنان به کارهای ساختمانی نیز بلدیت دارد.

 

     سناتوربابکر خیل به کشورپاکسـتان مهاجــرت نموده وسفــرهایی به کشورهای عربی نیز داشته است .وی به زبان های پشتو ودری تکلم میکند.

 

     سنا تور با بکر خيل در انتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولايتی خوست به حيث سناتور دايمی مشرانو جرگه معرفی گرديد.

 

    موصوف متأهل بوده دارای چهار فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی سید صالح محمد

 

 صالح سناتورمؤقت ولایت کنرها

 

تیلفون: 070641201

 

 

 

   سناتورحاجی سید صالح محمد صالح فرزند میرزامحمد درسال1346خورشیدی درقریۀ بارکندی ولسوالی مانوگی ولایت کنرها دریک خانوادۀ روشنفکر  دیده به جهان گشود.

 

   وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب متوسطۀ بارکندی درسال1363به پایان رسانید ودورۀ ثانوی راهنگام مهاجرت به پاکستان درلیسۀ امام ابوحنیفه نعمان(رح)باجور فرا گرفت وسند فراغت صنف دوازدهم رادرسال1368ازآن لیسه بدست آورد. بعداً به پیشۀ تجارت روآورد.وی ازسال1380تا1381به حیث مدیرعمومی ترانسپورت ولایت کنرها ایفای وظیفه نموده است.ازسال1377به بعداموراتحادیه بابری ترانسپورت سکتورخصوصی رابه پیش برده وهمزمان باآن به حیث یکتن ازبرزگان شورا های محلی به کاروفعالیت مردمی ادامه داد.

 

   سناتورصالح درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی کنرها به حیث سناتور مؤقت مشرانوجرگه معرفی گردید . موصوف متأهل بوده و دارای شش پسر وسه دخترمی باشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرصدیقه بلخی

 

سناتورانتصابی

 

تلفون:070202303

 

 

 

سناتورصدیقه بلخی بنت شهید سیداسماعیل بلخی درسال 1329 خورشیدی درشهر مزارشریف دیده به جهان گشود.وی تحصیلات ابتدایی وبکلوریا رادرشهرکابل به

 

پیش برده وتحصیلات عالی رادررشته شرعیات درسال 1371درکشورایران به پایان رسانید .

 

 وی قبل ازمهاجرت به حیث معلم باتجربیات عالی درمکاتب ابتدایی ومتوسطه ایفای

 

وظیفه نموده دارای تقدیرنامه هاوتحسین نامه های زیادی می باشد.ودرسال 1360به عنوان سرمعلم رتبه 5وزارت معارف مشغول کاربودکه متاسفانه بنابرمشکلات راهی

 

دیارمهاجرت شد.

 

 سناتورصدیقه بلخی ازبدومهاجرت درسال 1361 موسس اولین مکتب دخترانه برای مهاجرین افغانی درایران گردیدودرکنارآن کورس های خیاطی ،سوادآموزی ،آموزش

 

قرانکریم و....رابرای زنان مهاجرایجاد نمود .

 

 درسال1366جهت هماهنگی بیشترزنان افغانی"انجمن ارشاداسلامی زنان افغانستان"

 

 راایجادکرد.

 

 درسال1373با توجه به گسترش فعالیت زنان درانجمن ارشاد،مرکزفعالیتهای سیاسی

 

فرهنگی ارشاداسلامی زنان افغانستان راتشکیل نمودکه این مرکزدارای13شعبه کاری

 

ازقبیل لیسه های دخترانه وپسرانه،آموزشگاه خیاطی(برای زنان بیوه)اولین مهدکودک

 

برای اطفال یتیم وبی بضاعت،آموزشگاه زبان های خارجی،دارالقران الکریم،امور

 

خیریه و...می باشدوتاکنون درجمهوری اسلامی ایران ،مهاجرین ازآن بهره می برند.

 

دراین مرکزکاری برای اولین باردیپارتمنت پشتوواستخراج منابع درسی برای مدارس

 

صورت گرفت وتاریخ ،جغرافیه و پشتو افغانستان ممددرسی قرارداده شد.

 

 ثمره مکاتب این مرکزبیش ازسی محصل درفاکولته های ایران ودیگر کشورهامیباشد

 

که اغلباًدررشته های طب وانجنیری مشغول به تحصیل می باشند.

 

 ازدیگرفعالیت های سناتورصدیقه بلخی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 سال1375رئیس مرکزتحقیقات ومطالعات شهیدعلامه بلخی (رح)درکابل ومهاجرین

 

سال1375رئیس کمیته زنان حزب وحدت- کابل

 

سال 1382 عضوکمیسیون تدقیق قانون اساسی – کابل

 

سال 1384 وزیرامورشهداومعلولین

 

سفرهای خارجی سناتورصدیقه بلخی :

 

سال 1372-ازبکستان وترکمنستان –نشست وهماهنگی بااتحادیه های مهاجرین افغان برای صلح وآزادی .

 

سال1374-آلمان (هامبورگ)تجلیل ازروززن.

 

سال1375 –پاکستان نشست با انجمن های خواهران وتصامیم برای رفع مشکلات زنان وصلح درافغانستان.

 

سال 1376-قبرس عضواجلاس صلح قبرس (سفربه این کشورچهارمرتبه صورت گرفته است)

 

سال 1376-ایران (اصفهان)اجلاس صلح اصفهان

 

سال1378-سویس-دعوت ازطرف مسوول موزیم افغانستان درآن کشور

 

سال1378- تاجکستان –دعوت رسمی رئیس جمهورامام علی رحمان اف بامناسبت سالگرداسماعیل سامانی.

 

سال1378قرقیزستان –به معیت استادربانی رئیس جمهوروقت افغانستان به دعوت رئیس جمهورقرقیزستان .

 

سال1379-ژنو-اجلاس صلح ونشست باآقای وندرل.

 

سال1380آلمان (اجلاس توافقنامه بن)-ازجانب دولت اسلامی افغانستان واجلاس صلح قبرس.

 

سال1380-هالند-سمینارزنان افغان برای صلح.

 

 سال1380-سویدن – دعوت ازطرف انجمن های افغانیان مقیم آن کشور

 

سال1380-بلجیم وهالند-دوسمینارمهم برای افغانستان

 

همچنین وی درسمینار های متعدد درارتباط به افغانستان درکشورایران حضورداشته وخودتدوین کننده سمینار های مختلف درارتباط به صلح درافغانستان ،وضیعت زنان وغیره بوده است.

 

 

 

آثارقلمی ومصاحبه ها:

 

ازآثارقلمی سناتورصدیقه بلخی می توان مقالاتی تحقیقی عناوین ذیل رانام برد :

 

زن وآزادی بیان،نقش زنان درافغانستان،زن واستقلال،نقش زن درصلح دائمی افغانستان ،ماهیت هجرت ،اهمیت تحصیل ،طرح بازگشت مهاجرین وده ها عنوان دیگر مصاحبه های تیلفونی وحضوری بارادیوبی بی سی ،صدای امریکا ،الجزیره ،

 

ایرنا،صدای آلمان،رادیووتلویزیون ملی افغانستان وده هارادیووتلویزیون دیگردرایعاد

 

مختلف وشرکت دزمیز گردها ونشست های تلویزیونی ورادیویی.

 

 سناتورصدیقه بلخی درانتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهورکشوربه حیث سناتورمشرانوجرگه انتخاب گردید وی متاهل بوده دارای شش فرزندمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر صفر محمد کاکر

 

 سناتور مؤقت ولایت کندز

 

079956630تیلفون:

 

                                                              

 

    سناتورصفرمحمد کاکرفرزند حاجی نظرمحمد خان  درسال 1331  خورشیدی درقریۀ صالح آباد ولسوالی قلعۀ  زال ولایت کندزدیده به  جهان گشود.وی پس از سپری نمودن تعلیمات دورۀ ابتدایی وثانوی ، شامل دارالمعلمین کندزگردید وازصنف سیزدهم دارا لمعلمین متذ کره فراغت حاصل نمود.

 

    سناتورصفرمحمد کاکر درسال1353 به حیث معلم در لیسۀ ولسوالی قلعه زال مقررگردید که بعداً بین سال های1356 تا1373 در لیسه های شیرخان ، مولوی سراج الدین،تجربوی کندز، سلطان غیاث الدین ومکاتب امیر خسرووابومسلم خراسانی وهمچنان درریاست معارف ولایت بلخ خدمت  کرده است . وی مدت پنج سال را نیز به حیث مدیراستادان ومعاون اداری پوهنحی طب بلخ ایفای وظیفه نموده است.

 

    سناتور کاکربه مسایل حقوقی واجتماعی وهمچنان در بخش های زراعت ، مالداری وتجارت وارد بوده،دردوران اجرای وظیفه موفق به اخذ تقدیر نامۀ درجه دوم گردیده است. وی به زبان های پشتو،دری وترکمنی تکلم میکند وبه لسان انگلیسی نیز بلدیت دارد.

 

    سناتورکاکر برعلاوه سفربه کشورپاکستان جهت اشتراک درسیمینار آشنایی با پروسه جهانی شدن درسال 1385سفرسه روزه به دوبی نیزداشته است . ودرانــتخابات سـال 1384 شورای ملی افغانســـتان از طرف شورای ولایتی کندز بحیث سناتورمؤقت مشرانو جــرگه انتــخاب شد.

 

 وی متأهل بوده ،دارای ده فرزند میباشد.

 

 

 

  زنده گینامۀ مختصرطیبه زاهدی

 

 سناتور انتصابی

 

تیلفون-0799209220

 

   

 

     سناتورطیبه زاهدی بنت عبدالجبار درسال 1338 خورشیدی درقریۀ حوض کرباس ولسوالی انجیل ولایت هرات تولد گردیده است. وی تحصیلاتش رادرسال1357 دررشتۀ علوم اجتماعی درپوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون کابل به درجۀ لیسانس به پایان رسانید.

 

 سناتورزاهدی ازسال 1371تا1382به حیث مدیرلیسه نسوان امیرعلی شیرنوایی هرات،درسال1383مدیرمسؤول رادیوسحر (رادیوی مستقل زنان هرات)،نمایندۀ منتخب زنان هرات درهردو لویه جرگه اصطراری وقانون اساسی ودرسال1384به حیث رئیس کارواموراجتماعی ولایت هرات ایفای وظیفه نموده است.

 

    سناتور طیبه زاهدی درجریان اجرای وظیفه ،مؤفق به کسب مدال افتخاری لویه جرگه ها  وهمچنان مفتخر به اخذ تحسین نامه وتقدیرنامه گردیده است.موصوف درعرصۀ علوم اجتماعی وبخش معارف بلدیت داشته ،به زبان های دری،پشتوومقداری نیز انگلیسی  تکلم میکند.

 

    سناتورطیبه زاهدی علاوه بر سپری نمودن چهارسال مهاجرت درکشورایران درسال 1383برای 15روزبه جرمنی درسال1384ازطرف موسسه جایکا برای 21روزبه جاپان ودرسال1384به پاکستان وایران مسافرت نموده است .وی در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشوربحیث سناتور درمشرانو جرگه انتصاب گردید.

 

   سناتور زاهدی متأهل بوده، دارای چهارفرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر داکترعبدالاحمد زاهدی

 

 نی قلعه سناتوردایمی ولایت غزنی

 

تیلفون:0799395694

 

      

 

    

 

      سناتورداکتر عبدالاحمد زاهدی نی قلعه فرزندمحمد رحیم در سال1336   خورشیدی در درۀ نی قلعۀ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی دریک خانوادۀ فقیرومتدین تولد گردید . وی تعلیمات ابتدایی رادرسال 1348وتعلیمات ثانوی رادرجوزاسال 1354درلیسۀ لشکرگاه به پایان رسانید و درسال1355 شامل فاکولتۀ طب کابل گردیده ، در سال 1361ازآن پوهنحی فارغ گردید.

 

     موصوف درسال 1362در جهادعلیه متجاوزین شوروی سابق شرکت نمود وهمراه با سایر مجاهدین وسازمان نصرافغانستان مردم محل در ایجاد مکاتب ،مدارس علوم دینی،کتابخانه،کلینیک ها ،سرکها، تطبیق واکسیناسیون تشویق مردم به زراعت ومالداری،حفرکاریزها و وچاه هادرولسوالی های قره باغ جاغوری،مالستان،جغتو،وخواجه عمری عمری مصروف خدمت گردید. موصوف در سال1370به حیث مسؤول امور اجتماعی، سیاسی و نظامی حزب وحدت اسلامی افغانستان در ولسوالی قره باغ  توظیف گردید.

 

   سناتور زاهدی درمیزان سال1377 پس از تسلط طالبان در بامیان، راهی دیار هجرت به کشور های ایران و پاکستان گردید وبعد از ایجاد ادارۀ مؤقت در سال1381به وطن عود ت نموده ودر مرکز ولایت غزنی ، در کار های سیاسی و اجتماعی شورای ولایتی حزب وحدت اسلامی به فعالیت خود ادامه داد که ازطرف حزب وحدت اسلامی افغانستان مؤفق به اخذ تقدیر نامه وتحسین نامه گردیده است .

 

   سناتورزاهدی درانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت غزنی بحیث سناتور دایمی بر گزیده شد. وی به زبان های دری ، پشتو تکلم میکند و به لسان انگلیسی نیزبلدیت دارد.

 

   سناتور زاهدی متأهل بوده ، دارای ده فرزند میباشد .                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرعبدالباقی بریال

 

 سناتور انتصابی

 

تیلفون:0799343034-070589389

 

 

 

    سناتورعبدالباقی بریال فرزندمحمد نواب درسال 1335خورشیدی درقریۀ دهبرکه اجرستان ولایت غزنی  چشم به جهان گشود.وی تعلیمات ابتدائی رادرولایت غزنی ،متوسطه رادرلیسه غازی شهر کابل وثانوی رادرلیسه عالی بغلان مرکزی به اتمام رسانید.درسال1358 ازرشتۀ ژورنالیزم اکادمی نظامی لوف اوکراین فارغ و بعداًدرریاست نشرات اردو مشغول کارشد .

 

   سناتور بریال درسال1361 دریک حادثۀ دلخراش انفجار ماین زخم برداشت که بعداًبینایی خودراازدست داد ه ونابیناشد.

 

    موصوف بعدازمعلولـیت،عرصۀ فرهنگ و هــنررا رها نه نموده باکـار و   زحمات فرهنگی، عضویت اتحادیه های نویسنده گان وژورنالیستان افغانستان راحاصل نمو د  و بعداً خط برجسته (بریل ) را نیزآموخت.او ازسال1377 به بعد به همکاری مؤسسۀ نابینایان" A.A.B"  مجلۀ روشندلان" رابه نشرمی سپارد.                                                                              

 

    سناتور بریال شاعر ونویسندۀ چیره دست بوده که افضل تکور شخصیت فرهنگی کشور دریک  اثرخود به نام( دالیکوال داحیری ) اورامعرفی نموده وهمچنان نمونه های اشعار وی درگزینه های مشترک شعری انجمن نویسنده گان افغانستان بنامهای " سرود میهن" صدا " سپیدی " به نشررسیده است. اوهمچنان  گزیده های شعری مستقل به نام های"سترگی ا وهوسونه " رادر سال 1365 ،"مینه نه مری " رادر سال1368 و"ویرانی اوخزانی" رادرسال1370 به چاپ رسانید ه ودو مجموعۀ شعری چاپ ناشده به نام های "گلپانی اوسیلی"و"شین آسمان  " نیز آمادۀ چاپ دارد. موصوف درسال 1366به دعوت انجمن نویسنده گان به روسیه ،جهت تداوی به آلمان وبخاطر اشتراک درکنفرانس اتحادیه نابینایان آسیا درپاکستان سفرهای رسمی داشته است.وی درسال های مهاجرت به پاکستان باموسسه  SSBA  درپشاورهمکاری داشته وطی همین سال ها سروده هایش درنشرات انجمن نویسندگان افغانستان آزاد وسایر هفته نامه ها ومجلات افغانی درشهر پشاوربه نشررسیده است.

 

  سناتوربریال عضویت لویه جرگــۀ اضطـــراری رادارا بوده ومفتـــخربه  اخذ مدال افتخاری آن جرگه نیزشده است.وی درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشور به حیث سناتورمشرانو  جرگه انتصاب گردید . سناتور بریال متأهل بوده و دارای پنج فرزندمیباشد.                                                       

 

 

 

زنده گینامه مختصر مولوی عبدالحفیظ ظهیر

 

سنــــاتوردایمــــی ولایت تخـــار

 

تیلفون :070725341

 

    سناتورمولوی عبدالحفیظ ظهیرفرزندعبدالرسول درسال1347خورشیدی درولســوالی ورسج ولایت تخاردیده به جهان گشود. وی ازسال1352 تعلیمات ابتــدایی ومقدمــات عــلوم عربی رانزد علمای محل ومدارس خصوصی آموخت و سپس در سال 1367 جهت ادامۀ تحصیـل به پاکستان سفرنموده علوم اسلامی وعربی راتا مرحلۀ فوق لیسانس دردارالعلوم کــراچی پاکستان کسب نمود. اوهمچنان اساسات عا لیۀ اختصاصی فقه وقانون اسلامی رابه درجــۀ(ممتاز)ازقسم(تخصص فی الفقه الاسلامی) فراگرفت.

 

   سناتورمولوی ظهیرازسال1369تاسال1371 مسؤول فرهنگی طلبۀ حوزه های علمیه درکـراچی بود و درسال1372به حیث عضو تحقــیقات جامعۀدارالعلوم کراچی وهمــچنان درسال1379به حیث مدرس درجامعة العلوم الشرعیۀ کراچی خدمت نمود   و  پس از باز گشت به وطن ازسال1380 تاسال 1383 به حیث رئیس محکمۀ قوای مسلح درزون شمال شرق ،ایفای وظیفه نموده است.

 

   موصوف با اشتراک فعال در سیمیناررؤسای قضات ولایات درسال1382 موفق به اخذ تقدیرنامه ازطرف ستره محکمه گردید.

 

   سناتور ظهیر رساله های"مطابق سنت نمازبخوانید" ، "اسامه بن زیدیکی ازقهرمانان تاریخ اسلام" و "عقاید واندیشه های مذهب اسماعیلیه " "فهرست الفبائی مبسوط سرخی"و"اسلام ومسایل جدیدمعیشت وتجارت" رابه جامعه تقدیم نموده است. وی به زبان های دری ،عربی واردوتکلم میکند.

 

   سناتور مولوی عبدالحفیظ ظهیرعلاوه ازکشورپاکستان جهت ادای فریضۀ حج به عربستان سعودی نیز سفرنموده است.

 

     وی فعلاً درهیچ یک از احزاب سیاسی عضویت ندارد ودرنتیجۀ انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان از میان پانزده عضوشورای ولایتی تخار به حیث عضو دایمی مشرانو جرگه برگزیده شد .

 

    سناتور ظهیرمتاهل بوده دارای دو پسرویک دختر میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی عبدالحمید ایماق

 

سناتوردایمی ولایت کندز

 

تیلفون:0799131289

 

 

 

  سناتورحاجی عبدالحمیدایماق فرزندحاجی عبدالمؤمن درسال 1329هـ ش درقریۀ گل تپۀ ولایت کندزتولد یافت.ویدرسال1336شامل مکتب متوسطه   گل تپه گردیده وتاصنف نهم درآن مکتب ادامه داد.وسپس درسال1352شامل   خدمت  سر بازی گردید.

 

  سناتور ایماق درسال1359 به حیث رئیس کوپراتیف محل تعیین گردید که اودرعین حال درامرایجاد فضای صلح آمیز بین مردم کاروفعالیت سودمندی  رانیزانجام داد .

 

  موصوف درسال1364 جهت ادای فریضۀ حج بیت اله شریف به عربستان سعودی ودرسال1383جهت تداوی به پاکستان ودرسال های 1366و1367به منظورتجارت وسیاحت به تاجکستان مسافرت نموده است.

 

  سناتورایماق درســــال1382 به صفت نمایندۀ مردم درلویه جرگــۀقانون

 

اساســـــی نیز شرکت نموده است.وی درانتــخابات ســــال1384شورای ملی

 

 بابدست آوردن 5480 رأی به حیث عضوشورای ولایــتی کنـدزانتخاب وبه تاریخ 19عقرب 1384 بابدست آوردن اکثریت آرأ بــه صفت سناتوردایمی در

 

  مشرانوجرگه معرفی گردید.

 

 موصوف به کشورهای تاجیکستان وپاکستان مسافرت نموده است.وی متأهل

 

بوده ودارای دوازده فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر محمد کبیر مرزبان

 

 سناتورانتصابی

 

تیلفون:0799419331

 

ایمـــل: yahoo.com@  kabeer marzban 2006

 

   سناتورمحمد کبیرمرزبان فرزندجمعه خان درسال1334خورشیدی درمرکز ولسوالی درقد ولایت تخار تولد گردیده است.وی تحصـیلاتش رادرمدرسۀعالی عــــالی ابوحنیفه ولسوالی بگرامی ولایت کــابل تاصنف چهاردهم به پایان رسانید

 

  سناتورمرزبان درپست های آمرجهادی،قوماندان فرقه55جهـادی ولایت تخار  وزیرمشاوردرامورقومی(ازآغازادارۀموقت تادولت انتقالی وریاست جمهوری) وهمچنان به حیث والی ولایت تخارباحفظ پست وزیرمشاورایفای وظیفه نموده است .

 

   سناتورمرزبان دررشته های اقتصاد ،زراعت ، اداره ،تعلیم تربیه،شرعیات وبازسازی  بلدیت دارد .

 

    سناتورمرزبان درفتح فرقه55 ولایت تخاراز طرف احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور موفق به کسب مکافات وتقدیرنامه گردیده و ازطرف حامد کرزی رئیس جمهور کشورنیزبخاطر سهمگیری شایسته درجهت مقاومت علیه متجاوزین وهمچنان ازطرف دفتریوناما وقوای ایساف ،مفتخربه اخذ تحسین نامه شده است .وی دارای رتبۀ نظامی دگرجنرالی میباشد.

 

   سناتور مرزبان سفرهایی به کشورهای عربستان سعودی ،پاکستان ،ایران ،هندوستان، جرمنی ،بلژیک ،فرانسه وترکیـه داشـته ،به زبان های دری ،ازبیکی ،پشتوتکلم میکند وبه لسان های عـربی وانگلیسی نیزوارد است.

 

سناتورمرزبان سمت ریاست حزب عدالت اسلامی افغانستان را دارامیباشد ودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهور کشوربحیث سناتور مشرانو جرگه انتصاب گردید. وی متأهل بوده، دارای شش فرزند  میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر عبدالقادر دوستم

 

 سناتور دایمی ولایت جوزجان

 

تیلفون:0799247024

 

                                                                                                                                                 

 

    سناتورعبدالقـادردوستم فرزند حاجی عبدالــرحیم بای درســال1345خورشیدی

 

درولســـوالی خواجـــه دوکوه ولایـت جوزجـان دیده به جهان گشود.

 

وی تحصیلاتش رادرتخنیکم نفت وگازشهرباکوی آذربایجان به پایان رسانیده است.

 

    سناتورعبدالقادردوستم دریکـتعداد پست های آتی ایفای وظـیفه نموده است: سکـرتردوم سفارت افغانستان درترکیه، قوماندان فرقه 53پیاده جوزجان،قوماندان گارنـیزون شهرمـزارشریف وشارژدافیرسفارت افغانستان درقرغزستان.   سناتور دوستم به کشورهای روسیه،امریکا ،سویدن،عربستان سعودی وامارات متحدۀ عربی مسافرت نموده ومدتی راطورمهاجردرکشورترکیه سپری کرده . است. به زبانهای دری ترکی،ازبیکی وروسی تکلم میکند.

 

  سناتوردوستم عضو یت جنبش ملی اسلامی افغانستان رادارد ودرانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی جوزجان به حیث سناتور

 

دایمی مشـرانو جــــرگه برگزیده شد.

 

    وی متأهل بوده ، دارای پنج فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرسناتورعبدالصبور فرید

 

سناتورانتصابی

 

تیلفون : 0799304079

 

    سناتورعبدالصبورفریدفرزندعبدالشکوردرسال1330درقریۀچشــمه الله دادولسوالی کوهســتان ولایت کاپیساتولدگردید . وی تعلیمات ابتدایی وثانوی رابین سالهای 1337تا1349درمکتب ابتداییۀ گلبهار، متوسطۀ میرمسجدی خـان ،لیسۀ نعمان،لیسۀ خـان آباد ،لیسۀ حبیبیه ولیسۀ جبل الســـــراج به پایان رسانیده بعداًشامل اکادمی تربیۀ معلم روشان شد وبعد ازدوسال تحصیل به صفت مــــــعلم درلیسۀ میرمسجدی خان شامل خدمت گردید. موصـوف پس ازدوسـال خدمت درمعارف بازهم به حـــیث محصل دراکادمی تربیۀ معلم روشان شـــــامل وبعد ازاکمـــال تحصیل دوباره بحیث معلــم درلیسۀ گلبهارولایت پروان مقررگردید.

 

   سناتورفرید دراوایل کودتای کمونستی به کشورهای ایران وپاکستان مهاجرشدودر سال1359 به وطن عودت نموده علیه شوروی وقت به جهاد مسلحانه پرداخت که در دوران جهـاد رهـــبری مجاهدین پروان وکاپیسارا نیزبه عهده داشت.

 

 سناتورعبدالصبورفرید بعدازپیروزی مجاهدین وایجاد حکومت اسلامی،به حیث اولین صدراعظم مقررگردید،ولی بعدازمدت کوتاهـــی به سبب نامساعد بودناوضاع به ایران  سویس و بازهم پاکستان سفر نمود .

 

 موصوف هنگام تسلط طالبان درصف مقاومت ایستاد ومدتی به صفت والی پروان خدمت نمود وبالاخره در انتخابات سا ل 1384شورای ملی کشوراز سوی حامد کــرزی رئیس جمــهور دولت اسلامی افغانستان به حیث سناتور انتصاب گزدید .

 

  سناتورعبدالصبورفرید متأهل بوده دارای ده فرزندمیباشد.             

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرداکترعبدالولی احمدزی

 

سناتوردایمی ولایت لوگر

 

      

 

تیلفون :070019603-07996669960

 

 

 

    سناتورداکترعبدالولی احمدزی فرزند حاجی اکبرخان درسال 1346خورشیدی درقریۀ چونی مرکز ولایت لوگر دیده به جهان گشود.وی بعدازسپری نمودن دوره های ابتدایی ثانوی،تحصیلاتش راتاصنف چهاردهم دربخش تعلیمات صحی دواسازی ادامه داد.

 

سناتور احمدزی درموسسات خیریۀ بین المللیIRC کمیتۀاتریش،پاملرنه ودردوران مهاجرت به پاکستان درعرصه های وقایه ومعالجه وتعلیمات صحی ایفای وظیفه نموده ودربخش های متذکره مؤفق به اخذ تقدیرنامه ها گردیده است  وی به زبان های دری وپشتوتکلم میکند وبه لسان انگلیسی نیز بلدیت دارد.

 

سناتورداکتر احمدزی قبلاً عضویت تنظیم های محاذملی وحرکت انقلابی راداشته است.موصوف  درانتخابات  سال  1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای  ولایتی لوگربه حیث سناتوردایمی مشرانوجرگه انتخاب شد . وی متأهل بوده،دارای هفت فرزندمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر عباد الله نقشبندی

 

سناتور موقت ولایت بلخ

 

تیلفون:0799270419

 

 

 

                                                                                                                                              سناتورعبادالله نقشبندی فرزند غلام نقشبند درسال 1329خورشــیدی در گذرداملا لشکری ولسوالی خلم ولایت بلخ تولد گردیده است .وی پس ازسپری نمودن تعلیمات ابتدایی وثانوی درسال 1350از دارالمعلمین ولایت بلخ فارغ وبه حیث معلم درلیسه اجانی ملکی ولایت سمنگان مقررگردید.

 

    درسال 1351به ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان تبدیل ،درسال1353 درمتوسطه خواجه برهان ولسوالی خلم (درآن زمان مربوط ولایت سمنگان بود)،درسال 1355به حیث معلم درمتوسطه دهی دره صوف ،درسال 1358به حیث سرمعلم درمکتب ابتدایی مرکزحلم ،ایفای وظیفه نمود.اودرسال 1360به حیث سرمعلم درلیسه ذکورخلم ودرسال 1365به حیث عضونظارت درمربوطات مدیریت معارف خلم خدمت نموده که پس اسپری  شدن یک سال به حیث معلم درلیسه ذکورخلم گماشته شد .اودرسال 1381به حیث مدیرمکتب متوسطه امین حسین تعین گردید.به اثر سعی ایشان این متوسطه به لیسه ارتقا نموده که تا سال 1384به حیث مدیرآن لیسه ایفای وظیفه نمود.

 

  موصوف دارای رتبه دولتی مافوق بوده ودرجریان اجرای وظیفه مفتخر به اخذ مدال،تقدیرنامه وتحسین نامه گردیده است.

 

   سناتورنقشبندی به سرودن شعر علاقمندبوده ،بعضی ازسروده هایش درمجلات وروزنامه های کشوربه چاپ رسیده است.وی ازطریق وزارت معارف جهت تداوی به کشورهندوستان مسافرت نموده است.اوبه زبان های دری وپشتوصحبت میکند

 

  سناتورنقشبندی درانتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی بلخ به حیث سناتورمؤقت برگزیده شد.وی متاهل بوده دارای پنج فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر پوهاند عبدالله حقایقی

 

سناتور انتصابی

 

تلفون:0799337747

 

      سناتورپوهاند عبدالله حقایقی فرزند حاجی اکه میرجان درسال1318 هـ ش درشهر

 

چاریکار ولایت پروان تولد گردید. وی درسال1324 شامل لیسه نعمان گردیده ودرسال

 

1335 ازآن لیسه فارغ شد. درسال 1336 شامل پوهنحًی حقوق وعلوم سیاسی گردیده ودرسال

 

1339ازرشته اقتصادی آن(که درآن سال به فاکولته اقتصاد تبدیل شد)به درجه اعلی فراغت

 

حاصل نمود.اوبعد ازفراغت بلافاصله به حیث استاد درآن پوهنحی مقررگردید.

 

 درسال 1342 جهت تحصیلات عالی به آلمان غرب اعزام شد.اودرسال1347پس ازاخذ دپلوم تخصصی یا ماستری دررشته اقتصادوبه خصوص امورمالی وپولی ازپوهنتون کلن آلمان غرب،به وطن عودت نموده وبه حیث استادپوهنحی اقتصاد تقررمجدد حاصل نمود.

 

      سناتورحقایقی درسال1350 به رتبه علمی  پوهنمل،درسال1353به رتبه علمی پوهندوی

 

  درسال1356 به رتبه علمی پوهنوال ودرسال1362 به رتبه علمی پوهاندیاپروفیسورارتقانمود.

 

 .اودرسال1349 به اخذ مدال اعلی پوهنه ازطرف محمد ظاهرپادشاه وقت موفق گردیده است.

 

        سناتورپوهاند عبدالله حقایقی برعلاوه مصروفیت درپوهنتون، مصروفیت های

 

آتی نیزداشته است.

 

- عضوشورای قانون اساسی افغانستان دربست خارج رتبه ازسال1369 تا1370

 

- عضوشورای عالی اقتصادی مجلس وزرا درسال های 1367 تا1369

 

کمسیون تدوین قانون موسسات تحصیلات عالی درسال 1367 ریس -

 

- ریس کمسیون اقتصادی درریاست جمهوری درسال1371

 

اوهمچنان عضویت ده ها کمسیون رادرپوهنتون کابل،وزارت تحصیلات عالی،اداره

 

امور،وزارت مالیه وبانکها را دارا بوده است. به همینگونه درعلوم اسلامی نیزسالیان

 

زیادی تفسیروحدیث را درمدارس خصوصی واقتصاد اسلامی رادرپوهنحی اقتصاد

 

تدریس نموده است.

 

     سناتورپوهاند حقایقی ده جلد کتاب رادررشته امور مالی وپولی تالیف نموده و

 

صد ها مقاله علمی وتحقیقی را درمجلات معتبرنگاشته است.

 

    موصوف درسال 1355 برای مدت 3 ماه ازطرف موسسه تبادله اکادمیکی آلمان

 

غرب (DAAD) به حیث پروفیسورمهمان درسال1357 دریک سیمنیارعلمی ازطرف

 

پوهنتون بوخوم آلمان غرب،ودرسال1382 جهت بازدید ازموسسات علمی جرمنی از

 

طرف پوهنتون بوخوم برای مدت یک ماه دعوت گردیده است.

 

     سناتورپوهاند عبدالله حقایقی درسال 1384 ازجانب ریس جمهورکشوربه حیث

 

سناتوردر مشرانو جرگه انتصاب شد.

 

     موصوف عضویت کدام حزب سیاسی راندارد. ایشان متاهل بوده دارای پنج فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر عبدالستار

 

سناتورمؤقت ولایت بغلان

 

تیلفون :0799568848

 

 

 

     سناتورعبدالستارفرزندالحاج محمدعالم درسال1338خورشیدی درقریۀ شوراب

 

ولسوالی دهنۀ غوری ولایت بغلان  دیده به جهان گشود . وی بعدازســـپری نمود ن

 

 تعلیمات ابتدایی شـــامل صنف دهم لیسۀ ابن سینا شد .دراین هنگام رژیم کمونیستی مستقر بود که  وی دومرتبه محبوس گردید .

 

   سناتور عبدالستاردرزمان زمامداری ببرک کارمل به حیث مسؤول اداری جبهۀ ضددولتی که درولسوالی دهنۀ غوری ایجاد شده بود،توظیف گردید وبعدازچند سال به حیث نمایندۀ ولایت بغلان عازم پاکستان شد.اومدت نه سال اکمالات جبهه راازطریق حزب اسلامی شاخۀ مولوی محمد یونس  خالص برآورده می ساخت.

 

   سناتور عبدالستاردرزمان حکومت داکترنجیب الله به مدت یک سا ل محبوس بود

 

 که باپیروزی مجاهدین درزمان ریاست جمــهوری پروفیسورحضــرت صبغت الله

 

 مجددی  ازحبس رها شد.اوبا ایجاد قطعۀ قومی به حیث قوما ندان لوا ی آن قطعه ایفای وظیفه نموده وبعـدابه حیث ولسوال بغلان مرکزی وپس ازمدتی بازهم به حیث ولسوال دهنه غوری انجام وظیفه کرده است.                                                                                                                     

 

    سناتورعبدالستارعلاوه بر پاکســتان ،به کشورها ی ایران،ازبکســـتان وروسـیه مسافرت نموده است. موصوف پس ازانتخـــابات سال 1384شورای ملی به حــیث سناتور مؤقت مشرانو جرگه معرفی گردید .                                                                                                                  

 

   وی متأهل بوده و دارای ده فرزند میباشد.                                                             

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر الحاج عبدالغنی غنی

 

سناتور دایمی ولایت بلخ

 

تلفون 0799405486

 

    سناتورالحاج عبدالغنی غنی فرزند الحاج غلام محمد در سال1339 هـ ش در قریه آقکبرک مرکزولسوالی کشند ولایت بلخ تولد گردید . اوتعلیمات خصوصی را از سال

 

1346تا1357 نزد برادرش درمدرسه آموخت .

 

     موصوف با ایجاد حکومت کمونیستی ،ازمحل هجرت نموده ازسال 1359 تا1361

 

درپشاورپاکستان اقامت داشت، اودرماه دلوسال 1361 دوباره به وطن عودت نمود.بعد

 

در25 جوزا 1362 رهسپارکشور ایران گردیده تا سال 1365 درآنجا زنده گی نمود.

 

 اوپس ازبازگشت به وطن درماه حمل 1365 درکورس صحی B H W که ازطرف

 

یک موسسه آمریکایی دایرشده بود، شامل وبعد ازسپری شدن یکسال به درجه دوم ازآن

 

کورس فارغ ودربخش های صحی وکمک های اولیه درخدمت مردم قرارگرفت.

 

      سناتورالحاج عبدالغنی غنی بعد ازتسلط تروریستان درکشور، دوباره راهی دیار هجرت گردیده ازطریق پاکستان به عربستان سعودی رفته تا سال 1380 درمکه مکرمه

 

ومدینه منوره اقامت نمود.

 

او درسال 1380 بازهم به وطن برگشت وبخاطرخدمت گذاری به مردم همت گماشت.

 

وی امر افتتاح هفده باب مکتب را درولسوالی کشند ازمقام وزارت معارف اخذ و2500

 

تن شاگرد 70 تن معلم به شمول خودش واجیر مصروف تحصیل وتدریس گردید. اودر

 

عین حال دربرقراری صلح وآرامش درمنطقه وتشویق افراد مسلح برای تسلیمی سلاح

 

شان وبدست گرفتن بیل وکلند بجای سلاح سعی وتلاش نموده است.

 

به اثر سعی وتلاش ایشان درسال 1381  به تعداد هفتصد تن مجاهد تمام انواع سلاح     شانرا را به دولت سپرد ند. بدین مناسبت مفتخربه دریافت مدال طلا مفتخرازطرف

 

ِD.D.R وتقدیر نامه ازطرف ریس جمهور کشورگردید.اوهمچنان به مناسبت شرکت درلویه جرگه قانون اساسی مدال نقره بدست آورد.

 

     سناتور الحاج عبدالغنی غنی درانتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان از طرف

 

شورای ولایتی بلخ به حیث سناتور دایمی مشرانو جرگه برگزیده شد . وی متاهل بوده ودارای ده فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامه مختصر حاجی عبدالواحد کاریزوال

 

سناتورموقت ولایت هلمند   

 

تلفون:0799271363

 

   سناتورحاجی عبدالواحد کاریزوال فرزندحاجی عبدالمجید درسال 1347 هـ ش درقریه کاریزلشکرگاه ولایت هلمند تولد گردید.* تحصیلاتش را تا صنف دوازدهم درلیسه لشکرگاه آموخت.

 

موصوف درمقابل تجاوزشوروی سابق درسنگرجهاد،مبارزه مسلحانه نموده ویک

 

گروپ مجاهدین را رهبری میکرد. بعدازپیروزی مجاهدین سلاح را برزمین گذاشته

 

به امورزمینداری وزراعت مصروف شد.

 

     وی ازسال 1377 تا1384 درریاست تصدی بست ولایت هلمند ایفای وظیفه

 

نموده وفعلاً دارای رتبه 8 دولتی میباشد.

 

     سناتورکاریزوال برعلاوه مهاجرت به پاکستان،درسال 1383 جهت ادای فریضه

 

حج به عربستان سعودی نیز سفرنموده است. موصوف به زبان های پشتوودری

 

صحبت میکند.

 

      سناتورحاجی عبدالواحد کاریزوال بعد ازوفات سناتورحاجی عطا والله در9 حمل

 

1385 ، به تاریخ 23/2/1385 به حیث سناتورموقت ولایت هلمند به مشرانوجرگه

 

معرفی شد. ایشان متاهل بوده دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*حاجی عطاالله سناتورمؤقت ولایت هلمند به تاریخ 9حمل 1385هـ ش ازاثری مریضی که عاید حالش بود چشم جهان بست وبه کرسی آن عبدالواحد کاریزوال ازولایت هلمند ازطریق شورای ولایتی آن ولایت برگزیده شد .

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرعالیه قاضی زاده

 

 قرداش سناتور انتصابی

 

تیلفون :0799639494

 

    سناتورعالیه قاضی زاده "قرداش"بنت الحاج صوفی محمدرحیم قاضی زاده مشهوربه صوفی جان آغا درسال 1330 خورشیدی دریک خانواده روحانی وروشنفکر درولسوالی اندخوی ولایت فاریاب چشم به جهان گشود.

 

وقتیکه برای اولین باردرسال1336خورشیدی یگانه مکتب نسوان دراندخوی افتتاح شداونخستین دانش آموزاززطبقه اناث بودکه راهی مکتب گردیدوبعد ازختم دوره متوسطه بخاطر نبودن لیسه نسوان دراندخوی عازم شهر کابل شد ودوره ثانوی رادرلیسه زرغونه کابل بپایان رسانیدوبعد ازسپری نمودن امتحان کانکور نظربه علاقه خودش شامل فاکولته ادبیات وعلوم بشری دانشگاه کابل شد.اودرجریان تحصیل با آغازپروگرامهای محلی دررادیو تلویزیون ملی افغانستان به صفت اولین نطاق ازطبقه اناث به زبان ازبیکی به کارآغازنمود.

 

وی درسال1352باگرفتن سندفراغت ازرشته زبان وادبیات دری بدرجه لیسانس ازآن کانون علمی بخاطر خدمت مقدس آموزگاری روانه زادگاهش شد ومدت 2سال درآنجا درمتوسطه نسوان به تدریس مشغول بود.

 

 موصوف درسال1355دوباره به کابل آمده ودرلیسه آمنه فدوی مدتی به صفت معلم وبعداً بحیث آمردیپارتمنت زبان وادبیات دری تاسال1371خورشیدی  ایفای وظیفه نمودوهمچنان باردیگربرعلاوه آموزگاری به صفت نطاق برنامه ازبیکی دررادیوتلویزیون ملی افغانستان به وظیفه قبلی خودادامه داد.

 

درجریان اجرای وظیفه نظربه خدمات صادقانه اش درمعارف به اخذ چندین

 

تحسین نامه وهمچنان تقدیرنامه درجه دوم که امتیازات یک رتبه ترفیع فوق العاده راداشت موفق گردید.

 

   سناتورعالیه "قرداش"به زبان های ازبیکی ،ترکمنی ،دری وپشتو تکلم نموده وبه زبان انگلیسی آشنای دارد.

 

اودرسال1371خورشیدی به کشورازبکستان که تازه اززیرسلطه روسیه شوروی آزاد شده بود مهاجرت کردودرشهر تاشکند درپهلوی تدریس مجانی

 

به فرزندان مهاجروطنش مدتی هم رئیس شورای مهاجرین افغان بودوازهیچگونه 

 

خدمت به مهاجرین دریغ نورزیده وتاهنگام راه یافتن به پارلمان کشوردرآنجا

 

اقامت داشت.

 

  اودرانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهورکشور به حیث سناتورمشرانو جرگه انتصاب گردید.

 

 سناتور عالیه قرداش عضویت هیچ یک ازاحزاب سیاسی راندارد.

 

اومتاهل بوده دارای پنج پسرویک دخترمی باشد.

 

زنده گینامه مختصرغلام فاروق فراهی

 

سناتوردایمی ولایت فراه

 

 

 

تیلفون :  0799889912

 

 

 

 

 

    سناتورغلام فاروق فراهی فرزند حاجی عبدالقدوس درسال 1344 خورشیدی درقریۀ دهزک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه تولد گردیده است . وی دارای تحصیلات بکلوریا میباشد .

 

  سناتورغلام فارق فراهی قبلا ُباداشتن رتبۀ سمونیار ،به حیث افسرپولیس درخدمت مردم قرارداشته است .

 

  سناتورغلام فاروق فراهی به کشورهای ایران وپاکستان مهـــاجرت نموده است او به زبان های پشتو ودری صحبت میکند.وی درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی فراه بحیث سناتور در مشرانوجرگه معرفی گردید. موصوف متأهل بوده ،دارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرفضل الکریم محمودی

 

 سناتورمؤقت ولایت نیمروز

 

تیلفون:0799680570

 

   سناتورفضل الکریم محمودی فرزند محمدنبی درسال1333خورشیدی درولسوالی کنگ ولایت نیمروز دیده به جهان گشود .وی درسال1340 شامل مکتب ابتدائی در  قندهارگردیده  ودرسال1346جهت ادامه تحصیل دورۀ ثانوی درولایت نیمروزهمت گماشت.اودرسال1354شمولیت پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل راکسب وبالاخره در سال1357 ازرشته پشتوی آن پوهنحی به درجه لیسانس فارغ گردید.

 

    سناتور محمودی پس ازفراغت ازپوهنتون مدت یک سال وظیفۀ مقــدس معلمی راایفأ نمودوبعداً به سبب شرایط نامساعد سیاسی واجتماعی کشوردرسال1359 مجبور به ترک وطن گردید وبرای مدت 15سال درجمهوری اسلامی ایران به عنوان مهاجر بسربرد.

 

   موصوف درسال 1373 به کشور عود ت نموده وبه حیث معلم درلیسۀ فرخی وبعداً دردارالمعلمین عالی زرنج توظیف گردید. موصوف درزمان سیطرۀ طالبان به ایجاد کـــورس ها وتأ سیس" انجـــمن  فرهنــگی آوای زرنج "مبادرت ورزید که بعدازسقوط طالبان انجمن متذکره رابطوررسمی  راجستر نموده وبه صفت عضو شورای رهبری آن انجمن ایفای وظیفه نمود .وی عضوهیأت تحریر نشریه های "صدای نیمروز" و "ندای جوان" نیز می باشد .

 

   سناتور محمودی به زبان های پشتو،دری وبلوچی   تکلم میکند  و در  انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان به حیث سناتورمؤقت مشرانو  جرگه بر گزیده شد .نامبرده متأهل بوده ودارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرالحاج فقیرمحمد احمدی

 

 سناتوردایمی  ولایت سمنگان

 

  تیلفون : 0799043771

 

 

 

    سناتورحاجی فقیرمحمد احمدی فرزند خانزاده درسال 1340خورشیدی درقریۀ

 

 قره غاچ شهرایبک ولایت سمنگان دریک خانوادۀ دهقان چشم به جهان گشود .وی درسال1347 شامل مکتب جوی ژوندون مرکزایبک گردید ودرسال1359ازصنف دوازدۀ ان لیسه  فارغ وبعداً بخاطرانجام دادن فعالیت های ضد رژیم دست نشاندۀ شوروی وقت،به صفوف مجاهدین پیوست . پس ازآن درسال1361جهت فراگیری کورس های نظامی وسیاسی به پاکستان رفته درسال1361 دوباره به وطن عودت نمود.

 

   سناتوراحمدی پس ازپیروزی حکومت مجاهدین به حیث قوماندان کندک12لوای 512 مقرروبعداًبه حیث رئیس ارگان غند757 فرقه19 سمنگان ایفای وظیفه نمود.  باتسلط طالبان بر کشور،نامبرده به پاکستان هجرت نموده وبه تعقیب آن با پیوستن

 

 به صفوف جبهۀ مقاومت درشمال افغانستان به مبارزات خویش ادامه داد.

 

  سناتور احمدی بعدازسقوط طا لبان وایجاد ادارۀ مؤقت درسال1373به حیث مامور  درشرکت گازمایع حیرتان ولایت بلخ مقرر ومدت3 سال این وظیفه رااجرانمود.

 

   موصوف درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان عضویت شورای ولایتی سمنگان رابدست آوردوسپس با کسب اکثریت آرأبه حیث سناتوردایمی درمشرانوجرگه برگزیده شد.

 

   سناتوراحمدی درسال 1371ازطریق پاکستان به ادای مراسم حج بیت الله شریف رفته ودرسال1383جهت  تداوی برای مدت25روزبه ازبکستان سفر نموده است.اوبه زبان های دری،پشتو،ازبکی،ترکمنی وانگلیسی  تکلم میکند.

 

   وی عضوجنبش ملی اسلامی افغانستان بوده ، متأهل است ودارای هفت فرزند می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر ثریااحمدیار

 

 سناتوردایمی ولایت سرپل

 

                

 

تیلفون:0799170729-070285534

 

    سناتورثریااحمدیاربنت میرزااحمدعلی درسال 1345 درقریه القانی خانۀ ولایت سرپل  دیده به جهان گشود.  وی درسال 1350شامل مکتب متوسط میرمن خاتول گردیده ودوره لیسه رادرلیسه قاضی مهناج سراج ولایت سرپل سپری نمود اودرسال 1365ازرشته قضای پوهنحی حقوق ودوره شانزدهم کدرقضا فارغ گردید.

 

  سناتوراحمدیاردرسال 1366بااخذ سند انسلاک قضایی به حیث قاضی درریاست محکمۀ ولایت جوزجان وبعداً به حیث قاضی محکمۀ شهری شبرغان اجرای وظیفه نموده است که متعاقبا ازسال 1367تا1372 به حیث قاضی دیوان جزأ وسرپرست ریاست دیوان مدنی تجارتی ریاست محکمۀ مرافعۀ جوزجان وازسال 1372 تا حاکمیت طالبان به حیث رئیس دیوان امنیت عامۀ ریاست محکمه مرافعۀ جوزجان خدمت نمود .

 

   سنــاتورثریا احـمدیاربعد از سقوط طالبـان واستــقرار ادارۀ مؤقت درکشور ابتداء به حیث رئیس حقوق وزارت امورزنان و ازسال 1381 به بعد به حیث عضوکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایفای وظیفه نموده است .

 

    سناتور احمدیارعضویت انجمن قضا ت وانجمن حقوقدانان افغانستان را دارا بود ه ودرجریان اجرای وظیفه چندین تقدیر نامه ازریاست محکمۀ مرافعۀ جوزجان بدست آورده است.

 

   وی به زبان های پشتو،دری وازبکی  تکلم میکند وبه  لسان انگلیسی بلدیت دارد .همچنان به چند پروگرام کمپیوترنیز دسترسی دارد.

 

  سناتوراحمدیار درلویه جرگۀ اضطراری به حیث وکیل منتخب مردم ولایت سرپل اشتراک داشت ودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی سر پل به  حیث  سناتوردر مشرانوجرگه معرفی گردید.                                                                                        

 

  سناتوراحمــدیار مدتی رادرکشـور پاکسـتان طـورمهاجــر بسربرده است.

 

 

 

 

 

 زنده گینامه مختصرقاضی عبدالحی خادم

 

   سناتورمؤقت ولایت سرپل

 

      تیلفون : 0799218983

 

 

 

      سناتورقاضی عبدالحی خادم فرزند مرتضی درسال 1335 خورشیدی درقریۀ ده سرخ ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل تولد گردیده است. وی تحصیلات ابتدائی راازسال 1344تا سال 1349خورشیدی درمکتب ابتدائیه همت کوهستانات ودوره ثانوی راازسال1350الی1355خورشیدی درمدرسه ابوحنیفه کابل به اتمام رسانیدودرسال1356خورشیدی واردفاکولته شرعیات پوهنتون کابل گردید.

 

بعدازسپری نمودن دوسال درفاکولته شرعیات بعدازکودتای کمونستی درافغانستان درسال1357راه هجرت رادرپیش گرفته الی سال1359  هـ ش درپاکستان بسربردبعداًجهت انجام وظیفه دینی وجهادی ومبارزه مسلحانه وارد کشورگردید ودرسال 1359خورشیدی ازطرف دولت دست نشانده روس دستگیرومدت یکسال درزندان مؤقت شیرپورو  ریاست استخبارات اکساویاکام بوده بعداًدرسال1360 خورشیدی از زندان رهاشده،عازم جبهات جهادولایت جوزجان وسرپل شد،تاآزادی وطن عزیز درسال1371خورشید ی درجبهه کوهستانات سرپل  خدمت نمود.بعدازسال1371تا1373خورشیدی به صفت رئیس ارکان فرقه

 

26جهادی ولایت سرپل انجام وظیفه نموده ودرسال 1373 خورشیدی موفق به اخذ رتبه برید جنرالی ازطرف استادربانی رئیس جمهوروقت افغانستان گردید.

 

وی درسال1384هـ ش مدال مقاومت وجهاد را ازطرف حامدکرزی رئیس جمهوراسلامی افغانستان حاصل نمود.

 

 سناتورقاضی عبدالحی به زبان های دری ،پشتو ومقداری نیزعربی

 

صحبت میکند.

 

وی درسال های 1357،1360هـ ش به کشورپاکستان ودرسال های 1360و1361 به کشورعربستان سعودی ودرسال 1383 به کشور

 

ایران مسافرت نموده است.

 

  موصوف درانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی سرپل به حیث سناتورموقت درمشرانوجرگه برگزیده شد.

 

 وی متاهل بوده دارای یازده فرزند باشد.        

 

 

 

         زنده گینامۀ مختصرحجت الاسلام والمسلمین

 

 قربانعلی عرفانی سناتورانتصابی

 

                                تیلفون :070278131

 

 

 

     سناتورقربانعــلی عرفانی فرزندابراهیم درسال 1323 خورشیدی درولسوالی یکاو لنگ ولایت بامیان دیده به جهان گشود.

 

 تعلیم قرآنکریم رادرمکتب محلی ودروس ابتدائی رااز کتاب جامع المقدمات گرفته تا شرح جامی وفقه مقدماتی درسیادره یکه ولنگ درنزدعالم جلیل القدرشیخ موسی کلانی فراگرفت وتحصیلات عالی علوم اسلامی رابین سالهای 1347-1356درحوزه علمیه نجف اشرف یکی ازشهرهای عراق به درجه لیسانس معارف اسلامی به  پایان رسانیده وبعد ازختم تحصیل ، به حیث مدرس علوم اسلامی ومبلغ اموردینی ،درکشوربه اجرای وظیفه پرداخت .

 

 حجت الاسلام والمسلمین عرفانی درسال 1358 درکنار مجاهدین جهت به دست آوردن استقلال کشور به فعالیت آغاز کردودرسال 1359 اولین تشکل سیاسی ونظامی راتحت عنوان"سازمان نصرافغانستان "همراه با جمعی ازاندیشمندان پایه گزاری نمود وپس ازتشکیل "حزب وحدت اسلامی افغانستان "که درسال 1367 شکل گرفت  ایشان به حیث عضو برجسته شورای مرکزی این حزب انجام وظیفه نموده ودرسال 1374 به حیث معاون اول این حزب انتخاب گردید .

 

  سناتورعرفانی دردوران تحریک طالبان ،درجبهه متحد اسلامی افغانستان (جبهه مقاومت)به حیث عضوشورای رهبری دولت اسلامی افغانستان که ریاست آن به عهده استاد ربانی بود انجام وظیفه نموده است.

 

  سناتورعرفانی پس ازحادثه 11سپتامبر 1381 ومعاهده تاریخی "بن"که منجربه ایجاد اداره مؤقت افغانستان به ریاست حامدکرزی گردید، به حیث وزیر مشاورریاست دولت درامورقومی وظیفه ملی خودرا جهت خدمت به وطن انجام داد.

 

  سناتورقربانعلی عرفانی کتابهای مختلف :"سیاسی ،اجتماعی،دینی وتاریخی رازیر نام های "امربمعروف ونهی ازمنکر "صبرازدیدگاه قرآن "مروری به تحولات سیاسی،اجتماعی وتاریخی بامیان"حزب وحدت اسلامی افغانستان ازکنگره تاکنگره " واخلاق اسلامی (سلسه درسهای دوران جهاد) رابه چاپ رسانید است

 

 سناتورعرفانی مسجد جامع باقرالعلوم وموسسه فرهنگی باقرالعلوم را درسال 1383 بنیان گزاری نموده که ایشان موسس این مسجدومسوول موسسه می باشد این مرکزدینی وفرهنگی درچهار قلعه چهاردهی درکنار سرک دارالامان واقع شده که ازموقعیت خوبی برخودار است .

 

دراین مرکز فرهنگی کورسهای متعددی عقاید ، قرآن کریم ،جغرافیا ،زبان واخلاق دینی برگزار میگرددوشاگردان این موسسه اعم ازدختران وپسران می باشد که به صورت جداگانه درکورسها شرکت می کنند .

 

دراین مؤسسه کتابخانه عمومی نیز موجود است که مردم اعم ازخواهران وبرادران درساعت های معین استفاده میکنند .

 

 دراین موسسه تعدادی ازطلاب علوم دینی نیز مشغول درس وبحث علمی می باشد.

 

موصوف سفرهای مختلف سیاسی رابه آمریکاوبرخی ازکشورهای اسیای واروپای مانند تاجکستان ،ازبکستان ،سویس وجاپان به حیث رئیس هیت مذاکره کننده جبهه متحد اسلامی باهیت گروه طالبان انجام داده است واین سفرهااکثراًدرسالهای1379 و1380صورت گرفته است .ایشان به زبانهای دری،پشتو وعربی تکلم میکند.فعلاً رئیس حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان می باشد.

 

     وی درانتخابات سال1384شورای  ملی ،ازجانب رئیس جمهور کشور،به حیث سناتورانتصاب گردید،موصوف متاهل بوده ودارای دوازده فرزندمی باشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرقمرخوستی

 

سناتورانتصابی

 

تیلفون:   070286393-0799277105

 

 

 

    سناتورقمرخوستی بنت شیراحمد خوستی درسال 1339خورشیدی درولسوالی مندوزی ولایت خوست تولدگردید. وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب نازوانای کابل ودورۀ ثانوی رادرلیسۀ عالی زرغونه فراگرفت.  اودرسال1358 وظیفۀ مقدس معلمی راانتخاب نموده بعداً درسال1359 شامل پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون ننگرهارشد ودرسال1362 ازپوهنحی متذکره به درجۀ لیسا نس فارغ گردید.

 

    سناتورقمرخوستی بنا برتشدید جنگهای خانمانسوزدر کشوردرسال1363 به پاکستان مهاجرشد ومدت13 سال رادرمیرانشاه سپری نمود.اودرطی این مدت برای تعلیم وتربیۀ اطفال مهاجرافغان در آن محل همت گماشت.

 

    سناتور قمر خوستی پس از باز گشت به وطن، دردورۀ حکومت مؤقت،درسازمان علمی افغان درولایت خوست به صفت عضورضا کارسهم فعالانه یی ایفا نمود ودر انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهورکشوربه حیث سناتور مشرانو جرگه انتصاب گردید .

 

    وی به لسان های پشتو ، دری وانگلیسی تکلم میکند  نامبرده متأهل بوده، دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر کبرا امان

 

 سناتورانتصابی

 

تیلفون :0799201564

 

   سناتورکبراامان بنت محمدامان درسال1328خورشیدی درقریۀ قلعتک ولسوالی کوزکـنرتولد گردیده است.وی تعلیمات ابتدایی ومتوسط رادرلیسۀ الایی ننگرهارودورۀ ثانوی رادر لیسۀ عایشۀ درانی کابل به اتمام رسانید وپس ازفراغت ازصنف دوازدهم ،به صفت معلم درلیسۀ الایی ننگرهارمقررودرعین زمان با شامل شدن در پروگرام داخل خدمت دارالمعلمین عالی ننگرهار  تحصیلاتش رادرسال 1355به پایان رسانید.

 

  سناتورکبرا امان دریکتعداد مکاتب مانند لیسۀ الایی،لیسۀ عالی نسوان ولیسۀ عالی میا عمر به حیث معلم وهمچنان درلیسۀ بی بی عایشۀ صدیقۀ ننگرهار به حیث آمرو درلیسه های شهید محمد عارف ننگرهارولیسۀ الایی ننگرهاربه حیث مدیرایفای وظیفه نموده است .

 

   سناتورکبراامان درزمان تسلط طالبان به پاکستان مهاجــرت نمود ودر سال1373درموسســـۀافغان- جرمن پشاور( BEFARE)شامل وظیفه گردید ودرزمینۀ آموزش سواد وپروگرام های حرفوی برای زنان افغان به کاروفعالیت خود ادامه داد. موصوف درلویه جرگۀ تصویب قانون اساسی نیزاشتراک داشت .

 

    سناتورکبرا امان درجریان اجرای وظیفه ، مفتخر به اخذ یک رتبه ترفیع ویک ماه معاش بخششی شده است. وی دارای رتبۀ دولتی مافوق بوده ،به زبان های پشتو،دری وپشه یی صحبت میکند وبه لسان انگلیسی نیز بلدیت دارد .

 

   سناتورکبراامان عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته ودر انتخابات سال1384شورای ملی ازسوی رئیس جمهورکشوربه عضویت مشرانو جرگه انتصاب گــردید. اومتاهل بوده دارای چــهار فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرکبرا مصطفوی

 

 سناتوردایمی ولایت میدان وردک

 

 

 

تیلفون:070205283

 

 

 

        سناتورکبری مصطفوی بنت سید احمد درسال1347 خورشیدی درقریه سنگلاخت ولسوالی جلریز ولایت میدان تولد گردیده است. وی به دلیل ناامنی وخشونت طالبان به کشورایران مهاجرت اختیارنمود و تحصیلا تش رادر آنجا به درجۀ لیسانس به پایان رسانید.

 

      سناتورکبرا مصطفوی پس از ختم تحصیلاتش درپست ها و وظایفی چون استاد درمؤسسۀ فرهنگیان افغانستان ،معلم اصول صنفی درمنطقه وعضوهیأت تحریر نشریۀ فرهنگ خدمت نموده است .  وی مقالات متعددی در  نشریه های گشایش ومیثاق نیز نگاشته است او به زبان های عربی ،دری وانگلیسی تکلم  میکند.

 

     سناتورمصطفوی درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از

 

  طرف شورای ولایتی ولایت میدان وردک بحیث سناتور دایمی مشرانو جرگه برگزیده شد . وی متأهل بوده ، دارای دوفرزند میباشد .       

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرکفیل نورمحمد(پچغانی)

 

سناتورمؤقت ولایت کاپیسا                    

 

تیلفون:0798032869

 

سناتورکفیل نورمحمد فرزند طهماس درسال 1340خورشیدی درقریه دولت خان خیل دره بچه غان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تولد گردید.وی تعلیمات ابتدایی را درمکتب جمال مینه به پایان رسانید وسندفراغت بکلوریا رادرسال 1358ازلیسه رحمان بابا بدست آورد.درسال1359کورس عالی افسران راتعقیب نموده وبعد از

 

   فراغت  درقطعه 145فرقه 7به صفت افسرمخابره مقررگردید.درسال 1364 به

 

 صفوف مجاهدین پیوست وسپس به پاکستان مهاجرت اختیار نمود. اودرسال1366درموسسه  G.A.Fبه صفت استادنظامی شامل خدمت گردید.              

 

بعداًبنابه ضرورت شامل تعلیمات وترنری شده ودرسال1369فراغت حاصل نمود.

 

 سناتورکفیل نورمحمددرطول سال های 1370-1384درموسسات B.M.Z

 

                خدمت نموده است.   کمیته هالند برای افغانستان -P.R.B-F.A.O-G.A.F

 

   موصوف به زبان های پشتو دری پشه یی وپراچی ومقداری نیزبه انگلیسی صحبت

 

 میکند.

 

    سناتورکفیل نورمحمد عضویت کدام حزب سیاسی رانداردودرانتخابات سال 1384

 

شورای ملی ازطرف شورای ولایتی کاپیسا به حیث سناتورمشرانوجرگه معرفی گردید.وی متاهل بوده ودارای ده فرزندمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

     زنده گینامۀ مختصرگنگارام

 

 سناتور انتصابی

 

 

 

تیلفون:070977995-0799843411

 

 

 

    سناتورگنگارام فرزندچیلارام درسال1326خورشیدی در ولایت

 

کندهاردیده به جهان گشود.وی ازصنف دوازدهم لیسۀ میرویس کندهارفراغت حاصل نموده است.

 

    سناتورگنگارام درحکومت ها ی قبــلی ،به حیث عضو شــورای

 

انقلابی،سناتور،عضوکمیسیون پلان وبودجه وعضوکمیسیون قانون اساسی افغانستان ایفای وظیفه نموده ودرطی اجرای وظیفه به اخذ دومدال ودوتحسین نامه نایل گردیده است .       

 

   سناتورگنگارام علاوه بر مهاجرت به کشورهندوستان ،به یک عده ازکشورها ی د یگرنیز مسافرت نموده است. وی به پیشۀ تجارت مهارت داشته وبه زبان های پشتو ،دری ،انگلیسی ،هندی ،اردوو سندهی تکلم میکند.

 

   سناتورگنگارام درانتخابات سال1384شورای ملی ازجانب رئیس جمهور کشوربحیث  سناتورمشرانوجرگه انتصاب گردید. اومتأهل بوده ، دارای دو فرزند میباشد.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامهً مختصر حاجی محبوب

 

سناتور دایمی ولایت هلمند

 

تلفون: 0799679861

 

 

 

   سناتورحاجی محبوب خان فرزند حاجی محمد ظریف خان درسال1334 خورشیدی

 

درقریهً هزارجفت ولسوالی گرمسیرولایت هلمند دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش

 

را درسال 1355 درلیسهً زراعت ولایت هلمند به پایان رسانید.

 

    سناتورمحبوب درسال1356 به حیث معلم درمکتب گرمسیرمقرروبعدآ برای یک

 

سال به خدمت عسکری گماشته شد. اوازسال1357 تاحوت1359 به حیث آمرترویج

 

ولسوالی کجکی ولایت هلمند ایفای وظیفه نموده بعدآ به پاکستان مهاجرشد.

 

   وی ازسال1363 تا1368 به حیث کارمند زراعتی درکمپ های مهاجرین صوبه

 

بلوچستان، بین سال های 1372 تا1378 به حیث کارمند زراعتی درموسسهM-C-i

 

هلمند، ازسال1378 تا انتخابات شورای ملی به حیث کارمند زراعتی درموسسهC-A-D-G

 

هلمند خدمت نموده است.

 

     موصوف درماه حوت 1382 ازطرف موسسهC-A-D-G  برای یک ونیم ماه جهت باز

 

دید وتعقیب کورس آبیاری توسط چکک ( ( Dri pirrigationبه کشورتایلند مسافرت نموده است. وی به زبان های دری وپشتو تکلم میکند.

 

       سناتورحاجی محبوب خان درانتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان ازطرف

 

شورای ولایتی هلمند به حیث سناتوردایمی برگزیده شد.

 

       موصوف متاهل بوده، دارای سه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر پوهنوال محبوبه

 

 حقوقمل سناتور انتصابی

 

تلفون:070222042،070275112

 

    سناتورپوهنوال محبوبه حقوقمل بنت نورمحمد درسال 1323 هـ ش درولایت

 

کابل تولد گردیده است.وی درسال1329 شامل مکتب زرغونه انا قندهارشده واز

 

سال 1334 به بعد تحصیلاتش رادرلیسه ملالی شهرکابل ادامه داد.درسال1340

 

بعدازسپری نمودن امتحان سویه دوصنف،ازلیسه نامبرده به درجه اعلی فارغ

 

شده وبعدآً ازطریق امتحان کانکوربه پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

 

راه یافت اودرسال1344 فارغ وشامل کدرتدریسی آن فاکولته شد. درسال1360

 

به حیث آمردیپارتمنت روابط بین المللی فاکولته حقوق وعلوم سیاسی مقرروتا

 

تسلط طالبان به این وظیفه ادامه داد. موصوف درسال1364 موفق به اخذ درجه

 

ماستری دررشته حقوق اساسی وروابط بین المللی گردید.

 

اوهمچنان به حیث عضوشورای علمی پوهنحی حقوق،عضوشورای علمی پوهنتون

 

عضوکمسیون ترفیعات علمی پوهنتون،عضوکمسیون نشرات پوهنتون ،عضوهیات

 

تحریرمجله علوم اجتماعی پوهنتون وعضوکمسیون تحقیقات علمی پوهنتون ایفای

 

وظیفه نموده است.

 

          سناتورحقوقمل درسال1372 سمت ریاست فاکولته حقوق وریس موسسه

 

نسوان(دمیرمنوتولنه)راحاصل نمود،اما بعداً با آمدن طالبان درسال1375 به

 

پاکستان هجرت کرده ودرهمان زمان به حیث استاد درپوهنتون امهات المومنین

 

پشاورودرسال1377 به حیث ریس کمسیون دفاع ازحقوق زنان درپشاور،ایفای

 

خدمت نمود.اوبعداً به صفت عضوجامعه مدنی درکنفرانس بن دعوت شد.

 

       سناتورپوهنوال محبوبه حقوقمل چون به حیث معاون اول کمسیون لویه جرگه اضطراری تعین گردیده بود،بنا به امرمقامات دولت ازپاکستان به کشورعودت نمود. اودرعین زمان به حیث  ریس انتخابی فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون

 

کابل ایفای وظیفه نمود. نامبرده همچنان عضویت کمسیون های لویه جرگه اضطراری

 

ولویه جرگه قانون اساسی را داشت.

 

موصوف درسال1383 به حیث وزیردولت درامورزنان وریس اجتماع زنان حقوقدان

 

افغان وظیفه اجرا نموده است. اودرطی 35 سال خدمت درسال های 1347 و1357

 

به گرفتن مدال پوهنه درسال های 1364 و1365 به گرفتن مدال های افتخار،

 

همچنان تقدیرنامه های درجه اول ودوم نایل آمده است.

 

        وی درسال2003 موفق به کسب جایزه حقوق بشرازطرف یکی ازموسسات

 

امریکایی گردیده است اوبه لسان های دری،پشتو،انگلیسی ومقدارفرانسوی صحبت

 

می کند.

 

        سناتور حقوقمل کتاب های را زیرعناوین(( روش سیاسی کشورهای غیر

 

منسلک یا جهان سوم ))،((لویه جرگه ها ونقش آن درقوانین اساسی افغانستان))

 

 

 

و نقش کنفرانس های بین المللی درعرصه بین المللی را ریسرج وتالیف نموده است وصد

 

ها مقاله علمی ،تحقیقی ، حقوقی واجتماعی را به رشته تحریر درآورده است.

 

        سناتورپوهنوال محبوبه حقوقمل دوباربه کشورپاکستان هجرت نموده وبه کشورهای

 

فرانسه ،آلمان،پولند،سویس،ایالات متحده امریکا،ایران، کوریای جنوبی،هندوستان واتحاد

 

شوروی سابق سفر نموده است. وی در انتخابات سال 1384 شورای ملی کشورازسوی

 

حامد کرزی ریس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث سناتور انتصاب گردید .

 

       سناتور حقوقمل متاهل بوده دارای شش فرزند می باشد وعضویت کدام سازمان

 

سیاسی را ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر محترمه حبیبی

 

 سناتورمؤقت ولایت بادغیس

 

تیلفون : 0799298621

 

 

 

    سناتورمحترمه حبیبی بنت حبیب الله درسال 1345 درشهر قلعۀ نومرکز ولایت بادغیس چشم به جهان گشود.وی تحصیلاتش رادرسال 1359 با اخذ دیپلوم ازانستیتوت علوم صحی کابل به پایان رسانید وازسال 1360تا 1384به صفت نرس قابله ومسؤول زایشگاه صحت عامۀ ولایت بادغیس ایفای وظیفه نموده است.

 

   سناتورمحترمه حبیبی درجریان اجرای وظیفه مفتخر به اخذ چهار تحسین نامه ازطرف مقام ولایت بادغیس ویک تقدیرنامۀ درجه دوم ازجانب وزارت صحت عامه گردیده است.

 

     سناتورمحترمه حبیبی در کدام حزب سیاسی عضویت ندارد ودر انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی ولایت بادغیس بحیث سناتور در مشرانوجرگه برگزیده شد. وی درسال 1384 به منظورآشنائی باپروسه جهانی شدن سفرکوتاه دوروزه به دوبی داشته است.

 

 ایشان  متأهل بوده و دارای شش فرزند میباشد.

 

 

 

     زنده گینامۀ مختصرپوهنیاردکتورمحمد

 

عمرصمیم سناتوردایمی ولایت هرات

 

       تیلفون :  070402943

 

 

 

    سناتورپوهنیار الحاج دکتورمحمدعمرصمیم فرزندحاجی  نوراحمد در سال 1340 خورشیدی درقریۀ روضه باغ ولسوالی گذرۀ ولایت هرات تولد گردید . وی تعلیمات ابتدایی وثانوی رادر لیسۀ وزیرفتح خان فرا گرفت و درسال1357 ازآن لیسه به درجه اول فارغ شد؛بعداًتحصیلاتش راازسال1358تا1364 درفاکولته طب کابل به درجۀ ماستری به پایان رسانید.

 

     سناتور صمیم ازسال 1365 تا 1370 از طریق مؤسسۀ سویدن مقیم پشاورپاکستان با ایجاد کلینیک های اولیه درمناطق دوردست وتحت کنترول مجاهدین درولایت هرات درخدمت مردم بود.

 

    سناتور صمیم ازسال1371 تا 1372 به حیث داکترمؤظف درسرویس داخلۀ شفاخانۀ حوزه وی هرات ، بعداُازسال 1372تا1374 به حیث سرطبیب شفاخانه  حوزه وی هرات و ازسال 1375 تا1377 به حیث آمرشفاخانۀ نورهرات و پس از آن ازسال1380تااخیر1383به حیث رئیس صحت عامۀ هرات ایفای وظیفه نموده است. اوهمچنان ازسال 1371تا1384 در کناروظایف اداری وخدمات طبی ،شامل کدرعلمی پوهنتون هرات وبه حیث استاددرفاکولتۀ طب هرات مصروف خدمت به اولادوطن بوده ودردوران خدمت درریاست صحت عامه هرات مؤسس ومدیرمسوول مجله پیام صحت نیز بوده است.

 

سناتورصمیم ،درمدت بیست سال کارش ،در21کنفرانس ،ورکشاب وسمینار های علمی ،ازآنجمله درسال 1377دررابطه باHealth management systemدرپوهنتون آغاخان ،درسال 1382دررابطه Tropical Disease- درپوهنتون شیراز،درسال 1383دررابطه باCommuity-based Response-on HIV/AIDSدرپوهنتون chaing maiکشورتایلند ودرسال1382دررابطه به جلب همکاری مردم برای اهدای خون درپوهنتون زوریخ سویس ودرداخل کشورازسال 1372تا1383درولایت کابل ،جلال آبادوهرات درورکشاپ های پلان گذاری ،ادویه اساسی ،توبرکلوز ،   ARI،  CDD  ،Nutrition  امراض روانی ،Managementووبودجه ومالی ،اشتراک نموده است.

 

  موصوف درجر یان اجرای وظیفه درسال 1372به کسب تقدیرنامه درجه دوم ودرسال های 1382و1383دوتقدیرنامه درجه سوم ازوزارت صحت عامه نایل آمده واثری رادررابطه به امراض جهازهضمی تحریرنموده که درفاکولته طب هرات تدریس میگردد.

 

    سناتورصمیم به حیث وکیل منتخب مردم ولسوالی گذره درلویه جرگۀ اضطراری اشتراک داشت وی در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی هـــــرات به حیث ســـناتور دایمی به مشرانو جرگه معرفی گردید.موصوف  در کدام حزب سیاسی عضویت ندارد .  متاهل بوده ودارای شش فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرانجنیرمحمدعارف سروری

 

سناتوردایمی ولایت پنجشیر

 

تیلفون :070288000سکرتریت-070276390 -0799311937

 

afgagovadvisov@yahoo.com                                     ایمل:

 

   سناتورانجنیرمحمد عارف سروری فرزند الحاج محمدعثمان درسال 1340  خورشیدی درمنطقۀ دهمزنگ کابل تولد گردید.وی درسال 1353 دوره ابتدائی رادرمکتب ابتدائیه غازی محمدایوب خان سپری ودرسال 1356 ازصنف هشتم  لیسه نادریه فارغ شده شامل انستیتوت تخنیکم کابل گردیداودرجوزا  سال 1361 ازصنف چهاردهم  آن انستیتوت ا زرشتۀ برق و تجهیزات برق به درجه عالی فارغ گردید.

 

   سناتورانجنیر سروری اولین شخصی بود که دیپلوم خودرادرموضوع بس های برقی  کابل وسیستم شهری آن به لسان روسی دفاع نمود ؛ بعداً به سمستردوم صنف سوم پولی تخنیک کابل معرفی گردید ولی از ادامۀ تحصیل باز ماند ، زیرا بنابرمشکلات سیاسی درماه سنبله 1361 غرض اشتراک درجهاد مقدس علیه اتحاد شوروی سابق عازم پنجشیر گردید.موصوف درسال 1367 مسؤول کمیتۀ ارتباطات شورای نظار درجبهۀ پنجشیرتوظیف بود که بعد ازپیروزی مجاهدین درسال 1371 به حیث رئیس امنیت کابل وبعداًبه حیث معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی تقرر یافت.  

 

    سناتورانجنیر سروری بعدازتصرف کابل توسط طالبان درسال 1375به حیث دستیارومشاورسیاسی ،امنیتی شهید احمدشاه مسعود  قهرمان ملی کشور، کارمی کرد که پس ازتوافقات بن درسال 1380 وایجاد ادارۀ مؤقت ،بحیث رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان مقررگردید وتاسال 1382 درین پست خدمت نمود و ازآن به بعد به حیث وزیر مشاوردراموردولت تعیین گردید .اودوره شش ماهـه کورس مخصوص فاکولته های حقوق وژورنالیزم پوهنتون کابل رانیز سپری نموده است

 

    سناتورانجنیرسروری درسال1384 جهت آغاز مبارزات انتخاباتی ازپست وزیر مشاوراستعفا داد که در نتیجه ،عضویت شورای ولایتی پنجشیر رابدست آوردو بعداً با اخذ شش رأی ازمیان نه رأی  به حیث سناتور انتخابی ولایت پنجشیربه پارلمان معرفی گردید .

 

   سناتورانجنیر سروری درجریا ن اجرای وظایف ، مفتخر به اخذ مکافات نقدی ،رتبۀ تورن جنرالی درسال 1373 به منظوری استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهوردولت اسلامی وقت ورتبه دگرجنرالی درسال 1381توسط حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان  وتقدیر نامۀ بنیاد مسعود شهید گردیده است .موصوف به لسان های دری ،پشتو ،روسی انگلیسی تکلم میکند.

 

موصوف درجریان سالهای 1380تا1382 به منظور ایجاد وتوسعه روابط امنیتی واستخباراتی به اساس منافع مشترک وتقویه نظام امنیتی وکمک به بخش های استخباراتی افغانستان به کشورهای پاکستان ،ایران ،تاجیکستان ،روسیه ،فرانسه ،جرمنی ،امریکا ،هند ،پولند ،انگلستان ،ناروی ،دنمارک ،ایتالیا ،سویس ،عربستان وامارات متحدۀ عربی سفرهای رسمی وکاری نموده است .

 

 سناتورسروری عضویت جمیعت اسلامی معارف افغانستان رادارد.او متاهل بوده دارای یک پسرودودخترمی باشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرانجنیرمحمدعمرعارف سروری سناتورانتخابی ولایت پنجشیر

 

 

 

تیلفون :

 

ایمل:

 

سناتورانجنیرمحمدعارف سروری فرزند الحاج محمدعثمان درسال 1340 هه،ش دردهمزنگ کابل تولدگردیده . دوره ابتدائی تعلیمات خود را درمکتب غازی محمدایوب خان ودوره متوسط را درلیسه نادریه سپری نمود .بعداً شامل انستیتوت تخنیکم کابل گردیده ودرسال 1360 ازصنف14 آن انستیتوت ازرشته برق وتجهیزات برقی فارغ گردید.

 

سناتورانجنیرمحمد عارف سروری اولین شخصی بود که دپلوم خودرادرموضوع بس های برقی کابل وسیستم شهری آن به لسان روسی دفاع نمود .بعداً به صنف سوم پولی تخنیک کابل معرفی گردید  ولی بنابرمشکلات سیاسی درماه سنبله1361 غرض اشتراک درجهاد مقدس علیه اتحاد شوروی سابق عازم پنجشیر گردید درسال 1367 مسوول کمیته ارتباط شورای نظاردرجبهه پنجشیر بوده وبعد ازپیروزی مجاهدین درسال 1371 به حیث رئیس امنیت کابل ویک سال بعد به حیث معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی ایفای وظیفه نمود .

 

سناتور انجنیر سروری بعدازتصرف کابل توسط طالبان درسال 1375 به حیث دستیارومشاور سیاسی  امنیتی احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور ، کارمیکرد بعدازتوافقات بن درسال 1380 وایجاد دوره مؤقت ،به حیث رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان مقرروالی 1382 دراین پست خدمت نمود . ازآن به بعد به جهت وزیر مشاور دراموردولت تعین گردید .

 

درسال 1384 جهت آغاز مبارزات انتخابی ازپست وزیرمشاوراستعفا داده که درنتیجه عضویت شورای ولایتی ولایت پنجشیر رابدست آورد بعداً با اخذ 6 رای ازجمله 9رای به حیث  سناتورانتخابی ولایت پنجشیرمعرفی گردید .

 

سناتوران انجیر محمدعارف سروری درجریان اجرای وظیفه مفتخر به اخذ مکافات نقدی ،رتبه دگرجنرالی وتقدیرنامه بنیاد مسعود شهید گردید است . موصوف به لسان های دری ، پشتو ،روسی  انگلیسی ونسبتاً عربی صحبت میتواند . وی به پاکستان ،ایران ،تاجکستان ،روسیه ،فرانسه ،جرمنی ،امریکا ،هند ،پولیند ،انگلستان ،ناروی ،دنمارک ،ایتالیا ، سویس ،عربستان ،امارات متحده عربی مسافرت نموده ،عضویت جمیعت اسلامی افغانستان رادارد

 

سناتورسروری متاهل بوده دارای یک پسرودو دخترمیباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر محمدارسلان رحمانی

 

 سناتورانتصابی

 

تیلفون:0799767561

 

             

 

 

 

     سناتورمحمد ارسلان رحمانی فرزند محمد دولت درسال 1319 خورشیدی درقریۀ خالقداد بابا ی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا دیده به جهان گشود.وی باسپری نمودن 17سال تحصیل علوم مروجه وقت درسال1339هـ ش فراغت حاصل نمود.

 

 سناتور رحمانی درسال  1371هـ ش به حیث وزیرارشاد واوقات مقررواین وظیفه رابرای مدت سه سال ونه ماه اجرانمود.درسال 1372برعلاوه پست وزارت به حیث معاون صدارت عظمی نیزتعین گردید .اودرسال 1377به حیث معین وزارت تحصیلات عالی گماشته شد .موصوف دارای رتبه مافوق بوده وبه زبان هـای پشتو ،دری، عربی ومقــداری نیز اردو تکلم میکند . وی ســفرهای رسمی به کشورهای لیـــبیا، اردن، مصـــــر ،سودان،امارات متحده وازبکستان داشته است.

 

   سناتورارسلان رحمانی معاون تنظیم حرکت انقلاب اسلامی میباشد اودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور  کشوربحیث سناتور درمشرانوجـرگه انتصاب گـردید.  وی متأهـل بوده  و دارای سه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرانجنیرمحمدافضل احمدزی  

 

سناتوردایمی ولایت کابل

 

تیلفون : 0799193193

 

 

 

       سناتورمحمد افضل احمدزی فرزندحاجی شادی خان درسال 1336خورشیدی درقریه ملنگ ولسوالی خاک جبار ولایت کابل تولد گردیده است.وی  تعلیمات ابتدایی ومتوسط رادرمکتب متوسطه خوردکابل ودورۀ ثانوی رادرلیسۀ چهارآسیاب کابل به اکمال رسانید.                  

 

سناتوراحمدزی درسال1355 به عربستان سعودی سفرنمود ودرسال1357 با شامل شدن در پوهنحی انجنیری پوهنتون ملک فیصل دیپــلوم خـود رادر سال1363 ازرشتۀ مهندسی آن پوهنتون بدست آورد.وی دراین ایام موفق به کسب تقدیرنامه ازطرف  کمیته المپیک عربستان سعودی نیزگردیده است.

 

    موصوف دردورۀ  تحصیل به حیث نمایندۀ جمعیت اسلامی وبعداً به حیث نمایندۀ  سیاسی تنظیم اتحاد اسلامی درعربستان سعودی ایفای وظیفه نموده است.  

 

   سناتوراحمدزی درسال1364 از طرف اتحاد اسلامی به صفت آمر زون جنوب شرق کابل تعیین وبعدازپیروزی مجاهدین به حیث رئیس تهیۀ مسکن وزارت فواید عامه وسپس به حیث  قوماندان لوای 839 جهادی درزون جنوب شرق توظیف گردید.

 

  سناتوراحمدزی درزمان تسلط طالبان،به اساس لزوم دید تنظیم اتحاد اسلامی به صفت  نمایندۀ سیاسی درترکیه مقرروبرای پیدا نمودن راه حل سیاسی ونجات کشورازبحران سلطۀ طالبان به اکثرکشورهای اروپایی سفرنمودودربسیاری ازکنفرانس هاوسیمینارهایی      که دراین رابطه دایرگردیده بودسهم فعال داشت.                  

 

  سناتور احمدزی پس از سقوط طالبان به وطن عودت نموده وبه حیث قوماندان زون جنوب شرق شامل وظیفه گردید ودرسا ل 1382خورشیدی با شـــامل شدن در پروســــۀ DRRازطرف رئیس جمهور کشورمفتخر به اخذ تحسین نامه گردید. 

 

   سناتور احمدزی با احساس مردم دوستی تهداب شهرک "حاجی نذیر مینه"را گذاشته است که با تکمیل آن برای پنجاه هزار هموطن بی خانۀ ماسر پناه تهیه خواهد شد .

 

   موصوف در سال1988م در کنفرانس های اتحادیۀ انجنیران کشور های اسلامی که درمصرودرسال1989م درشهرکراچی پاکستان دایر شده بود به نماینده گی از انجنیران افغانستان اشتراک داشت.

 

  سناتوراحمدزی همچنان در سال 1366هـ ش در کنفرانس سالانۀ اتحادیۀ مسلمانان در شهرمانچسترانگلستان به حیث رئیس هیأ ت افغانی نیزاشتراک داشت.وی به کشور های عربی،اروپایی،افریقایی وآسیایی سفرنموده وبه زبان های پشتو،دری،انگلیسی وعربی تکلم می کند .

 

ایشان قبلاًعضوشورای اجرائیه تنظیم اتحاداسلامی بوده وبعداً به حزب اقتداراسلامی ملی افغانستان پیوست وفعلاً به صفت رئیس اقوام قبایل آن حزب نیزاجرای وظیفه می نماید .

 

    سناتوراحمدزی درانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان به حیث نمایندۀ دایمی درمشرانو  جرگه ازطرف شورای ولایتی کابل معرفی گردید .وی متأهل بوده وهشت فرزند دارد .

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی محمد اکبر وحدت

 

           سناتوردایمی ولایت فاریاب         

 

تلفون: 0799373179-  070500418

 

 

 

    حاجی محمد اکبرفرزند حاجی سلطان درسال1337 خورشیدی درناحیۀ ششم شاروالی شهرمیمنه مرکزولایت فاریاب دیده به دنیا گشود.

 

وی دورۀ ابتداییه،متوسطه ولیسه رادرسال1358درشهر میمنه به پایان رسانید درسال 1359 شامل فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون کابل گردید .

 

    موصوف درسال1362 از آن پوهنحی به سویۀ لیسانس فارغ  گردید وازسال1363 تا میزان سال1366 به حیث رئیس اقتصاد وپلان گذاری ولایت فاریاب ایفای وظیفه نمود  بعداًًازماه میزان سال1366الی دلوسال1369شامل دورۀ مکلفیت عسکری بود که بعد از انجام خدمت ،ازتولی مخابرۀ غند35 فرقۀ18 پیاده، ترخیص ضابط احتیاط را به دست آورد.

 

   سناتورحاجی محمداکبروحدت ازماه دلوسال 1369الی سرطان1384بحیث رئیس شرکت تجارتی ایفای وظیفه نموده به دفعات متعدد به کشورهای ترکیه بلغاریا،ترکمنستان،قزاقستان،پاکستان،تاجیکستان،ایران هندوستان ازبکستان چین وشهردوبی  به منظورامورتجارت سفرنموده است.اودرسال1382جهت ادای فریضه حج بیت الله شریف عازم عربستان سعودی گردیده وی به زبان های پشتو،دری وتا اندازه یی به انگلیسی  تکلم میکند .

 

   سناتور حاجی وحدت در سنبلۀ سال1384 درانتخابات شورای ولایتی بحیث نما یند ۀ مردم ولایت فاریاب درمشرانو جرگه انتخاب گردید. وی درکدام حزب سیا سی عضویت ندارد ؛ایشان متاهل بوده ودارای نه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر محمدانورمرادی

 

 سناتوردایمی ولایت نیمروز

 

 

 

تیلفون :0799677685

 

 

 

     سناتورمحمدانورمرادی فرزند غلام محمد درسال1333خورشیدی درقریۀ جمعه خان ولسوالی کنگ ولایت نیمروزدیده به جهان گشود .وی بعدازسپری نمودن دوره  های ابتدایی وثانوی درسال1354 شامل پوهنحی ساینس پوهنتون کابل گردید و درسال1357 ازرشتۀ بیالوژی آن پوهنحی به درجۀ لیسانس فارغ گردید که بعداًبه حیث معلم درلیسۀ فرخی ولایت نیمروز تقررحاصل کرد.

 

    وی درسال1359 به کشورایران مهاجرت اختیار نمودوبه صف مجاهدین پیوست که با پیروزی مجاهدین درسال1371 به کشورعودت نموده ودرریاست معارف ولایت نیمروز به حیث مدیرتفتیش مقررگردید اما  پس از تسلط طالبان ازوظیفه منفک شد.

 

    موصوف با ایجاددوره مؤقت درسال1380 دوباره به حیث آمر ساینس ریاست معارف نیمروز تعیین وازسال 1381تا1384 وظیفۀ مقدس معلمی را درلیسه فرخی اجرانمود.

 

    سناتورمحمدانورمرادی درانتخابات سال1384 شورای ولایتی ازجملۀ نه تن از اعضای شورای ولایتی با اکثریت آرأ به حیث سناتوردایمی ولایت نیمروزانتخاب شد.

 

     موصوف متاهل بوده و دارای شش فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامه مختصر حاجی محمدباقرشریفی

 

 سناتورمؤقت ولایت دایکندی

 

تیلفون:0799111890

 

 

 

      سناتورحاجی محمدباقرشریفی فرزند محمدطاهردر25جوزای1333هه،ش،درولسوالی  میرامورولایت دایکندی دریک خانواده دهقان متولدشد.تحصیلات ابتدایی رادرمساجد نزدملاهای

 

منطقه آموخت . تحصیلات متوسط رادرمدرسه امام صادق (ع) شهرستان وتحصیلات عالی را درحوزه مشهد به اتمام رساند.

 

     درسال1355به خدمت مقدس عسکری جلب احضارشد درسال1357ازقوماندانی   امنیه ولایت وردک ترخیص خدمت رابدست آورد.درسال1358درآغازانقلاب اسلامی درکنار علمای شهرستان ودایکندی نقش محوری وبرجسته داشت .

 

  دردهه 60 بین مهاجرین مقیم ایران کارهای فرهنگی وهنری ارزشمندراانجام داد . وی درایجاد مراکز فرهنگی ،ورزشی برای جوانان ونوجوانان مهاجرسعی وتلاش زیادی رابخرچ داد.تشکیل گروه

 

سرود ،ایجاد حلقات سخنرانی،مقاله نویس ،شعرسرایی که به همه جوانان مهاجرمشهد معلوم است ازهمین فعالیتها بود.

 

      حاجی محمدباقرشریفی بعدازعودت به وطن به حیث معاون کمیسیون فرهنگی وحزب وحدت اسلامی افغانستان درولسوالی شهرستان توظیف شد.وی بااستفادهازهمین فرصت درتنظیم  امور

 

مکاتب پسرانه ودخترانه تلاش وکوشش فراوان نمود.وی موسس ومسوول نشریه فروغ وحدت بود.

 

که با وجودامکانات محدود ،تایپ،تکثیر،تنظیم وترتیب آنرابه عهده گرفت وازنویسندگان،متعلمین

 

وروشنفکران ،خواهان کمک وهمکاری قلمی شد.

 

   درسال 1377 به اثر استیلای طالبان ، به پاکستان وایران مهاجر شدودرایران به حیث منشی دفتر نمایندگی ح،و،ا،ا درتهران درخدمت هموطنان مهاجر قرارگرفت .

 

    آثار وی عبارتنداز:

 

1-اشعار،مقالات که درمجله های پیام مستضعفین،حبل الله هفته نامه وحدت منتشرشده است .

 

2-نقدی برحکومت مجاهدین

 

3- ساختارحکومت ازدیدگاه امام علی(ع)

 

   سناتورشریفی به زبان های دری،عربی صحبت میکند.ایشان متاهل بوده دارای شش فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرمحمدحسن غازی زاده

 

               سناتورمؤقت ولایت پکتیکا

 

تیلفون: 0799386495

 

 

 

    سناتورمحمد حسن غازی زاده فرزند دگرمن نعمت خان درسال 1341درقریۀ نعمت آباد ولسوالی گومل ولایت پکتیکا دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش راتا صنف دوازدهم تکمیل نموده است .

 

   سناتورغازی زاده به حیث قوماندان جبهه وبزرگ قومی خدمت نموده ودرپیشبردامورامنیتی ومعارف مهارت دارد.اودرجریان اجرای وظیفه مؤفق به اخذ تقدیر نامه گردیده است .

 

   سناتورمحمدحسن غازی زاده به زبان های پشتوودری تکلم می کند وی مدتی رادرکشورپاکستان طورمهاجربسربرده است.موصوف قبلاًعضویت حزب اسلامی رادارابودودرانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از   طرف شورای ولایـتی پکتیکابحیث سناتور مؤقت مشرانوجــرگه برگزیده شد. وی متأهل بوده  دارای دوازده فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرالحاج محمد حسن هوتک

 

سناتور انتصابی

 

تیلفون :070353124

 

 

 

    سناتورالحاج محمد حسن هوتک فرزند الحاج شیر یعقوب خان در سال1332 خورشیدی درقریۀ مندین خیل ولسوالی شینکی ولایت زابل دیده به جهان گشود. اوتعلیمات ابتدائی راتا صنف ششم درمکتب ابتدائیه شاه علم ولسوالی شینکی مربوط ولایت زابل آموخته ودرسال 1345 ازمکتب ابتدائی مذکورفارغ ودرلیسه ابن سینا درکابل شامل ودرسال 1350 ازلیسه مذکورفارغ گردیددرسال 1351 دردارالمعلمین عالی قندهار شامل ودرسال 1353 ازرشته فزیک وریاضی فراغت حاصل نمود .

 

  سناتورالحاج محمدحسن هوتک درسال 1353 درلیسه شیخ متی (ع)  به حیث معلم مقرر شد ودرسال 1354 به حیث سرمعلم متوسطه شاه علم وبعداًدرسال 1356 به حیث مدیرمکتب مذکورمقررگردید.

 

اودرسال 1358 به پاکستان مهاجرت نموده وبه جبهه مجا هدین پیوست وتازمان کامیابی حکومت مجاهدین مصروف جهاد بود وی درزمان حکومت محترم حضرت صبغت الله مجددی به وطن بازگشت.

 

 موصوف بعدازسقوط طالبان وایجاد اداره موقت به حیث مستوفی ولایت زابل تعیین گردید وتا انتصاب شدن به شورای ملی مصروف اجرای این وظیفه بود.

 

    سناتورهوتک درجریان اجرای وظیفه به اخذ تقدیر نامه ازمقام ولایت  نایل گردیده است. وی به زبان های پشتو ودری تکلم میکند وهمچنان به لسان انگلیسی نیز بلدیت دارد.موصوف درسال 1385 سفرکوتاه رسمی به شهر دوبی داشته است ایشان  قبلاًعضویت حزب اسلامی رادارابود.

 

   سناتور هوتک در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازطرف رئیس جمهور کشور بحیث سناتور مشرانو جرگه انتصاب گردید. وی متأهل بوده ، دارای هشت فرزند میباشد .

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرمحمد حنیف حنیفی

 

سناتورمؤقت ولایت ارزگان

 

تلفون:0799357893

 

 

 

سناتورمحمد حنیف حنیفی فرزند ملک محمد رفیق درسال 1341خورشیدی

 

درقریه کوچک ولسوالی خاص ولایت ارزگان تولد گردیده است.

 

اوازصنف دوازدهم لیسه شاه زمان فراغت حاصل نمود.

 

سناتورحنیفی دارای رتبه جکتورنی بوده وقبلاًبه حیث قوماندان تولی درلوای

 

593ترینکوت وآمراوپراسیون آن لواایفای وظیفه نموده است .اوبه زبان های دری

 

وپشتو تکلم میکند .

 

 سناتورحنیفی درانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی

 

ارزگان به حیث سناتورمؤقت مشرانوجرگه معرفی گردید .وی متاهل دارای هفت فرزند میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرمحمدرنگین مشکوانی

 

سناتوردایمی ولایت بادغیس

 

تیلفون :0799279347

 

 

 

    سناتورمحمدرنگین مشکوانی فرزندحاجی عبدالرحیم درسال 1330هـ ش درقلعۀ نومرکزولایت بادغیس تولدگردیده است .وی دارای تحصیلات بکلوریا میباشد.

 

اودرسال1371به حیث قوماندان امنیۀ ولایت بادغیس، درسال1382به حیث معاون ولایت،بعداًمعاون ریاست امنیت ومعاون قوماندان امنیه ولایت بادغیس وقوماندان جهادی خدمت نموده ودردوران جهاد مؤفق به اخذ تقدیر نامه گردیده است.موصوف درسال 1372به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری موفق به اخذ رتبه برید جنرالی گردیده است. او درسال 1362و1375به کشورهای ایران وپاکستان ودرسال 1382به کشورهندوستان مسافرت نموده است.

 

   سناتورمشکوانی قبلاًدرحزب جمعیت اسلامی افغانستان عضویت داشت ودرانتخـابات سـال1384شــورای ملی افغانستــان ازطــرف شورای ولایتی

 

 بادغیس به حیث سناتور دایمی مشرانو جرگه انتخاب گردید.اومتأهل بوده، دارای سیزده فرزند میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 زنده گینامۀ مختصرحاجی محمدزمان محبی

 

مشهوربه بهلول سناتور موقت ولایت بامیان

 

 

 

تیلفون:0799165908

 

        

 

   سناتورحاجی محمدزمان محبی مشهور به بهلول فرزند محب علی بیک درسال 1340 خورشیدی درقریۀ فاتوی سرخجوی ولسوالی ورس ولایت بامیان دیده به جهان گشود.وی تحصیلاتش رادرلیسۀ حربی و پوهنتون حربی به پایان رسانید و مسلک طبی را به درجه معاون داکتردرکشور پاکستان آموخت.

 

سناتورحاجی محمدزمان محبی ازسال1360 تا 1362خورشیدی،محبوس   سیاسی درزندان پلچرخی بود وازسال1365 تا 1367 به خاطر آموزش مسلک طب درکشورپاکستان اقامت داشت.

 

    سناتورمحبی ازسال 1363 تا1364 به حیث افسر فرقه 18 بلخ وفرقه 25 خوست ایفای وظیفه نموده وازسال 1367 به بعد مصروف خدمات طبی گردید. موصوف درعرصه های خدمات اجتماعی ،انکشاف دهات ،معارف وفرهنگ استعداد کاری دارد .

 

    سناتورمحبی دارای آثار چاپ نشده به نام(تکتیک جنگ های چریکی ) (کمین وضد کمین)،(کمک های اولیه درمناطق محروم ازداکترومراکزصحی) و(مساعدت باروران درکوهستانات)میباشد. وی به زبان های دری وپشتو تکلم میکند و به لسان انگلیسی نیز بلدیت دارد .

 

سناتورمحبی بین سالهای1365 تا1371 علاوه بر کشورپاکستان چند باربه کشورایران سفرهای کوتاه مدت وسیاحتی نیزداشته است.

 

   سناتور محبی در انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی بامیان به حیث سناتور مؤقت مشرانو جرگه برگزیده شد. وی متاهل بوده ، دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر الحاج محمدعلم ایزدیار

 

سناتورمؤقت ولایت پنجشیر

 

تیلفون :070274689

 

 

 

    سناتورالحاج محمدعلم ایزدیار فرزند الحاج محمداسلم خان درسال1342خورشیدی درقریۀ بازارک ولایت پنجشیر تولد گردیده است. موصوف تعلیمات ابتدایی ومتوسطه راازسال 1348 تا 1356 درمکاتب پارندۀ بازارک پنجشیر ودورۀ لیسه راازسال 1357 تا 1360 درلیسۀ عالی ابن سینای کابل به پایان رسانید .او درسال 1368 شهادتنامۀ فوق بکلوریا را دررشتۀ علوم اسلامی وتربیۀ معلم ازانستیتوت علوم شرعی تربیۀ معلم پشاورپاکستان بدست آورد .

 

    وی  به تحصیلاتش بین سالهای 1370تا  1383ادامه داده ،دیپلوم لیسانس حقوق وعلوم سیاسی رادررشته اداری ودپلوماسی ازدانشگاه علوم سیاسی پاکستان ودانشگاه کابل بدست آورد .همچنان نامبرده اسناد دیگرتحصیلی دربخش های ژورنالیزم،اداره وتولید برنامه های تلویزیونی را ازکشورهای ایران،جرمنی وجاپان نیزدر دست دارد.

 

   سناتورالحاج  ایزدیارازسال 1361تا1363 هنگام اجرای وظیفه  به حیث معلم درمکتب پارندۀ پنجشیر درجهاد مسلحانه علیه حملات قشون سرخ به پنجشیروشمالی سهم داشته است . موصوف درسال 1368 به صفت معاون نمایشگاه  بزرگ  جهادافغانستان در پشاوروازسال  1368تا369 1 به حیث مدیرمسؤول جریدۀ" صبح پیروزی "ارگان نشراتی حکومت مؤقت مجاهدین درپشاور اجرای وظیفه نموده وپس از انقلاب اسلامی افغانستان،درسال 1371 به حیث رئیس اخبار خارجی آژانس اطلاعاتی باخترو بعداً تا سال 1375به حیث معاون ریاست عمومی آژانس اطلاعاتی باختر ایفای خدمت نموده است.

 

    سناتور ایزدیاردرسال 1376دردوران مقاومت به حیث مسؤول رادیو افغانستان درتخار ،ازسال 1376تا 1380 به حیث رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت  پروان ایفای وظیفه نموده ودرسال 1380مسوولیت اولین رادیوآزاد افغانستان رابنام رادیوصدای صلح به عهده داشت،ازسال1380تا    1381به حیث رئیس نشرات رادیو افغانستان، ازسال1381تا1383به حیث معاون ریاست عمومی رادیوتلویزیون وبعداً معاون ریاست افغان اعلانات وبالاخره ازسال1383تا1384به حیث رئیس اطلاعات ،فرهنگ وتوریزم ولایت پنجشیر ایفای وظیفه نموده است .

 

    سناتورایزدیاربه حیث وکیل مردم پنجشیردرلویه جـــرگۀ اضطراری ودرکـــنفرانس ها ونشست های بین المللی درکشورهای ایران،هندوستان ،ترکیه،آلمان ،انگلستان ،تاجیکستان ،پاکستان وعربستان سعودی اشتراک داشته است. موصوف همچنان سال های 1360تا1361 را  به جرم فعالیت سیاسی علیه رژیم وقشون اشغالگرسرخ درزندان پلچرخی  بسربرده است.

 

    سناتور ایزدیارکتاب" الحاضرالعالم الاسلامی "را به زبان دری ترجمـــه ودرمجــلۀ ارشاد به  چاپ رسانیده وهمچنان ده ها مقاله ومطالب سیاسی،فرهنگی واجتماعی رادرروزنامه ها وجـراید   کشوربه نشرسپرده است .اودرانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان  ،بلندترین آرأ درسطح   ولایت پنچشیر را بدست آورد وبعداًدرانتخابات مشرانوجرگه عضویت این مجلس بزرگ راکسب  کرد.

 

     سناتورایزدیارقبلاً عضو جمعیت اسلامی افغانستان بوده وفعلاً عضویت کدام حزب سیاسی راندارد . وی متأهل بوده ، دارای هفت فرزند میباشد.

 

       زنده گینامۀ مختصر محمدعمر شیرزاد           

 

              سناتورمؤقت ولایت کندهار                   

 

             

 

تیلفون :070300314-  0799484266

 

O-shirzad@ yahoo.com  ایمل:

 

 

 

   سناتورمحمدعمر شیرزاد فرزند حاجی عبدالصمد درسال1344

 

خورشیدی درقریۀ پاشمول ولسوالی پنجوایی ولایت کندهاردیده به

 

 جهان گشود. وی تحصیلاتش را تا صنف دوازدهم درلیسۀ احمد شاه بابا کندهار به پایان رسانیده است .

 

   سناتور شــیرزاد برعلاوه دسترسی به پیشۀ تجــارت ، به حیــث

 

قوماندان جهادی ورئیس شورای امنیت ملی زون جنوب غرب ایفای وظیفه نموده است . وی به زبان های پشتو ،دری وانگلیسی تکلم میکند .

 

   سناتورشیرزادبه کشور های امریکا وپاکستان وکشورهای اروپایی ،آسیای میانه وخلیج مسافرت نموده است .موصوف عضویت حزب اسلامی مولوی محمد یونس خالص را دارد ودر انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی کندهار بحیث سناتور مؤقت درمشرانو جرگه بر گزیده شد.وی متأهل بوده ، دارای چهارفرزند میباشد .

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی محمد عیسی شینواری

 

   سناتورانتصابی ولایت ننگرهار

 

تیلفون:0799822628

 

    سناتورحاجی محمد عیسی شینواری فرزند میر افضل خان درسال1309 خورشیدی در قریۀ غنی خیل ولسوالی شینوار ولایت ننگرهاردیده به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی و خصوصی را نزد علمای دینی آموخته است.

 

    سناتورحاجی محمد عیسی شینواری به صفت بزرگ قوم دراجتماعات وجرگه ها درحل منازعات قومی ومنطقوی سهم  فعال داشته ودرنتیجۀ همکاری همه جانبۀ او درجهت تحکیم ارتباط میان دولت ومردم موفق به کسب مدال ومکافات گردیده است. وی  به کشور پاکستان مهاجرت نموده وبه زبان های پشتو ودری تکلم میکند.

 

    سناتور شینواری درانتخابات سال1384 شـورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهورکشوربه حیث سنــــاتور مشرانوجرگه انتصاب گردید.  او متــاهل بوده ،دارای دو فرزند  میباشد.

 

 

 

زنده گینامه مختصر سناتورمارشال

 

 محمدقسیم فهیم

 

 

 

تیلفون:070274954

 

 

 

 

 

   سناتورمارشال محمد قسیم فهیم فرزند مولوی عبدالمتین ازدانشمند ان ومتنفذین منطقه ،درسال 1336 خورشیدی ،درمحله ،عمرض ولایت پنجشیر زاده شد.

 

آموش های ابتدایی رادرزادگاهش فراگرفت ودرسال 1349 بخاطرپیشبردتحصیلات عالی ،وارد مدرسه دارالعلوم عربی کابل شد .مصادف برفعالیت های سازمانی (درجنب جنبش های دانشجوی)طی این سال ها توانست دوره ،تحصیلی رادررشته ، حقوق اسلامی ، باموفقیت سپری نماید .پس ازکودتای 1357 ،باتوجه به موفقیت مهمش وباتوجه برمخالفتش برضدرژیم کمونیستی ،به پاکستان هجرت نمود .پس ازاقامت کوتاهی درپاکستان ،دراول حمل 1358 وارد افغانستان گردیدومبارزه ،مسلحانه ،خود رادرمنطقه" شیگل"ولایت کنردربرابر رژیم کمونیستی درسال 1359 همدوش با فرمانده مسعود آغاز نمودند و.درزمینه ،ایجاد هسته ها ی مقاومت درهمین سال ابتدادرپنجشیر وبعددرسایرنقاط کشورهمت گماشت به حیث فرمانده مجاهدین درولسوالی "اندراب" ولایت بغلان ایفای وظیفه نمود.

 

 سناتورفهیم درسال 1360 دررأس یک هیأت عالیرتبه مجاهدین به ولایات شمالشرق (بدخشان ،بغلان تخاروکندز)جهت بسیج مجاهدین درچارچوپ شورای نظارسفرنمود ودرین راستا نقش مهم وارزنده راایفاءکرد.

 

    در15 قوس 1363 درایجادشورای نظار که بعدها به مثابه ،عامل اصلی درایجاد تحولات بزرگ آینده منجر به فروباشی رژیم کمونستی گردیده نقش مهمی رادرکنار مسعود بازی نمود .

 

درسال 1366 به حیث فرمانده عمومی مجاهدین درشمال کابل ،مسوولیت نیروهای مجاهدین رابه عهده داشت .

 

  درسال 1368 موصوف ،به خاطر گسترش وانسجام بیشتر نیروها ی شورای نظار ،به ولایت شمال کشور(مزارشریف ،جوزجان وفاریاب ) سفر نمود ودرین راستا نقش کلیدی راایفا کرد.

 

   پس ازسقوط رژیم کمونستی نجیب الله وپیروزی مجاهدین ،در5ثور 1371 ،آقای فهیم دررأس نیروهای مجاهدین وارد کابل گردید ودرهمین سال به حیث وزیر امنیت کشورمقرر شد.

 

موصوف درماه جدی 1372 ،درشکست کودتای "شورای هماهنگی " که علیه دولت مجاهدین را

 

اندازی گردیده بود ، نقش مهمی رابه دوش داشت .

 

  باسیطره ، طالبان درسال 1375 درکشور،فهیم مدت کوتاهی به حیث فرمانده عمومی نیروهای مقاومت درولایات شمال کابل ایفای وظیفه نمود .

 

   درسال 1376 تا شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود ،مسوولیت فرماندهی عمومی نیروهای دولتی رادرشمالشرق کشور به عهده داشت .

 

   پس ازشهادت احمد شاه مسعود توسط دو عرب تروریست که مصادف است با 18سنبله 1381

 

(9سپتامبر 2001 ) فهیم به حیث جانشین مسعود شهید ، فرماندهی کُل نیروهای مقاومت را به دوش گرفت وبه تاریخ 22 عقرب 1380 به همکاری نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده ،امریکا ،به خاطر تأ مین آزادی مردم ودموکراسی ومبارزه با ترویزم وارد کابل گردید .

 

پس ازبرگزاری کنفرانس بُن (6قوس 1380 ) وایجاد دولت مؤقت (اول جدی 1380 ) موصوف به حیث معاون اول اداره ء موقت ووزیر دفاع ملی تعین شد.

 

   به تاریخ 15ثور 1381 خورشیدی اداره ء مؤقت ومردم افغانستان به پاس خدمات ارزنده ء و

 

نقش همه جانبه او درآزادی کشور ازدست نیروهای تروریستی جهان ،بلندترین رتبه نظامی (مارشالی ) رابه وی اعطأ نمودند.

 

   به تاریخ21جوزای 1381 لویه جرگه ء اضطراری به خاطر تعین دولت انتقالی برگزار شد و

 

مارشال فهیم که دردولت انتقالی اسلامی افغانستان برای بار دوم ،به حیث معاون اول ریاست دولت  ووزیر دفاع ملی کشورتعیین گردید.

 

   سناتورمارشال محمدقسیم فهیم مدال احمدشاه با با رابدست آورده است .اوبه زبان های دری ،پشتو وعربی صحبت میکند .ایشان عضویت جمعیت اسلامی افغانستان رادارد.وی متاهل بوده دارای دوازده فرزندمیباشد.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر محمدناصرعطایی

 

سناتور مؤقت ولایت هرات

 

تیلفون:0799541776

 

   سناتور محمد ناصرعطایی فرزند الحـاج عبدالکریم عطایی درســـا ل1349  خورشیدی درقریۀ  ریگ ولسوالی زنده جان ولایت هرات دیـــده به جهان گشود.

 

   وی تعلیمات ابتدایی را درزادگاهش فرا گرفت و دورۀ متوسطه را در جمهوری اســـــــلامی ایران و همچنـــان تحصیلات عالی را به درجــۀ لیسا_نس وماستری دررشتۀ زبان وادبـــیا ت عرب در پوهنتون اسلامی بین المللی اسلام آباد پاکستان به پایان رسانید.                                        

 

   سناتورعطایی از سال1378 تا1379 به صفت استاد درپوهنحی زبان وادبیات عرب وپژوهشهای اسلامی درپشاورپاکستان و ازسال 1380تا1381 به صفت استاد در پوهنتون هرات مشغول تدریس بود ؛ پس از آن ازسال1382تا1383 به حیث خبرنگارسا یت انترنیتی درکابل وازسال1383 تا1384 به صفت کارمند سازمان جهانی انکشاف حقوق (IDLO)  درکابل وبعدآ به حیث استاد درپوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات ایفای وظیفه نموده است .اواثری رابه نام "المقامات الفارسیه وتاثرها باالمقامات العربیه "به زبان عربی به چاپ رسانیده است.

 

     سناتورعطایی یکسلسله کورس های آموزشی را طـــی سفرها یش به کشورهای ایران،پاکستان،مصرولیبیافراگرفته وبه زبان های دری،پشتو ،عربی وانگلیسی  تکلم میکند.

 

   موصوف دردوران اجرای وظیفه مفتخربه اخذ چندین تقدیرنامه شده است. سناتور عطایی درانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان بحیث ستاتورمؤقت از طرف شورای ولایتی هرات به مشرانوجرگه معرفی گردید.

 

   وی متاهل بوده دارای دو فرزند میباشد.

 

                                                          

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر محمدهاشم اورتاق

 

 سناتورمؤقت ولایت فاریاب

 

تیلفون :0799373148

 

 

 

   سناتورمحمد هاشم اورتاق فرزند حاجی محمد عمردرسال 1334خورشیدی درقریۀ غذاری ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب تولدگردیده است .

 

 وی درسال 1341 شامل مکتب ابتدائیه دهنوولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب ودرسال 1352 شامل لیسه عالی تخنیک ثانوی کابل گردید .اودرسال 1355شامل پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل شده ودرسال 1359 ازرشته برق فراغت حاصل نمود.

 

موصوف درسال 1360 به صفت کارمند امنیت دولتی شامل ودرسال 1362 به صفت معاون مدیریت ودرسال 1364 به صفت معاون ریاست امنیت ولایت غزنی تقررحاصل نمود بعدآً درسال 1365 به صفت کارمند عادی درولسوالی بالا بلوک ولایت فراه انجام وظیفه نمود متعاقباً درسال 1366به صفت کارمند درریاست 89 امنیت ملی کابل توظیف ودراواخرسال 1366به صفت معاون ریاست امنیت ولایت فاریاب گماشته شد .

 

  موصوف درسال 1371 با سقوط رژیم دوکتورنجیب الله واستقراردولت اسلامی افغانستان به صفت رئیس امنیت ولایت فاریاب متعاقباً درسال 1374 به صفت معاون ریاست عمومی امنیت ملی مزارشریف ایفای وظیفه نمود .

 

   سناتوراورتاق درسال 1377باتسلط حکومت طالبان درشمال افغانستان به کشور ترکمنستان مهاجر شد .ودرطی سالهای مقاومت علیه طالبان درکشورایران درشهر مشهد به صفت مسوول امنیتی دفتر جنبش ملی اسلامی افغانستان وظیفه انجام داد. .وی درسال 1381 باسقوط طالبان واستقرار دولت مؤقت به صفت رئیس امنیت ملی فاریاب تقرر حاصل نمود.

 

  اودرجریان اجرای وظایف درسال ها ی1363-1366دوترفیع فوق العاده ازوزارت امنیت ملی وقت بدست آورد همچنان مدال ها ی(دشه پوحی خدمت) ،میرانی ،ستاره درجه  3  وتقدیرنامه ها راحاصل نموده است.

 

  اودرسالهای 1360و1366جهت تعقیب کورس کوتاه مدت درامورامنیتی به کشورهای ازبکستان وروسیه سفرنمود.ودرسال1373بخاطر سیاحت به ترکیه سفرنمود وهمچنان درسال 1374 به صفت هیت دولت به تاجکستان وبه کشورهای قزاقستان،قرغزستان وترکمنستان درجریان مهاجرت جهت کارهای تجارت سفر

 

نموده است.

 

   سناتورمحمدهاشم اورتاق به زبان های پشتو،دری ،ازبکی ،ترکمنی صحبت نموده وبه لسان های انگلیسی وروسی نیزبلدیت دارد .

 

اودرانتخابات 1384 شورای ملی به حیث سناتورموقت ولایت فاریاب برگزیده شد .وی عضویت حزب جنبش ملی افغانستان رادارد .

 

  ایشان متاهل بوده دارای شش فرزند میباشد .

 

 

 

 

 

مختصر زنده گینامۀ محمد یونس(شیرین آقا)

 

سنـــاتور دایمی ولایت بغلان

 

تیلفون:  0799749488 و 070616506

 

                                                                                              

 

    سناتور محمد یونس( شیرین آقا)  فرزند محمد رسول در سال1340خورشیدی درولسوالی نهرین ولایت بغلان تولد گردید.وی درسال1347 شامل لیسۀ نهرین گردیده وازصنف دوازدهم لیسۀ عمرفاروق( رض) پلخمری فراغت حاصل  نمود.

 

   سناتورشیرین آقا درسال1358 درصف مجاهدین وارد جهاد مسلحانه علیه دشمنان واشغالگران شد و مدت سیزده سال به صفت قوماندان مجاهدین در ولسوالی نهرین ایفای وظیفه نمود.                                        

 

  سناتورشیرین آقا بعد ازپیروزی مجاهدین سلاح را به زمین گذاشته به شغل آزاد رو آورد.

 

 موصوف ازتازیخ 1/1/1367تا8/7/1367به منظورتداوی وسیاحت به کشور پاکستان ودرسال 1384درسمینار آشنای باپروسه جهانی شدن به شهر دوبی مسافرت نموده است.اودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان به حیث سناتوردائمی مشرانو جرگه برگزیده شد.

 

موصوف به لسان های دری وپشتو تکلم میکند.وی متأهل بوده،دارای شانزده فرزند میباشد. وعضویت کدام حزب سیاسی را ندارد 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرمسلمه حسینیزنده گینامۀ مختصر حاجی محمد لایق

 

 سناتورمؤقت ولایت پکتیا

 

تیلفون :0799097425

 

 

 

   سناتورحاجی محمدلایق فرزندحاجی یارک درسال1344خورشیدی درولسوالی حمکنی ولایت پکتیا تولدگردید وتعلیمات ابتدایی رادرزادگاهش آموخت .اودرراه ایجادهمبسته گی بین مردم وتحکیم صلح درکشور ، خدمات ارزنده یی را انجام داده که دراین راستامؤفق به کسب تقدیرنامه ومدال ازطرف شورای ولایتی گردیده است.

 

   سناتورحاجی محمدلایق به حیث نمایندۀ مردم درلویه جرگۀ قانون اساسی عضویت داشت وهمچنان درپروسۀانتخابات ریاست جمهوری نیز به صفت سوپروایزرکار کرده است ؛ موصوف  درانتخابات سال 1384شورای ملی به حیث سناتورمؤقت از طرف شورای ولایتی پکتیا به مشرانو جرگه معرفی  گردید.

 

    سناتورحاجی محمد لایق به کشورهای پاکستان وعربستان سعودی مهاجرت نموده وبه زبان های دری وپشتو تکلم میکند.وی  در کدام حزب سیاسی عضویت نداشته ؛متأهل بوده، دارای دوازده فرزندمیباشد.

 

 

 

 

 

 سناتورانتصابی ولایت بدخشان

 

تیلفون:070291302-0799324697

 

 

 

      سناتورمسلمه حسینی بنت سید عبدالحق درسال1338خورشیدی درشهر

 

فیض آباد ولایت بدخشان  دیده به جهان گشود.وی تعلیمات ابتدایی وثانوی رااز سال1345 تا 1356 درلیسۀ نسوان مخفی  بدخشی ولایت بدخشان وتحصیلات عالی خودرا ازسال 1357 تا1360  درپوهنحی شرعیات پوهنتون کابل به پایان رسانید.اوپس ازسپری نمودن ستاژ درستره محکمه وکورس عالی قضا درسال 1364 به حیث قاضی درمحکمۀ فامیلی مصروف خدمت گردید .

 

  خانم سناتور حسینی درسال 1365 به کشورپاکستان هجرت نموده وازسال 1367تا1381به صفت معلم درمکتب بی بی عایشه صدیقه دردیارهجرت مشغول ایفای خدمت بود . موصوف درسال 1381 به کشورعودت نمود ودرسال 1382 به حیث معلم درمکتب بی بی سارۀ ناحیۀ پانزدهم شهرکابل مقررگردید ودرهمین سال افتخار اشتراک درلویه جرگۀ قانون اساسی  رانصیب شد.  بعداً درسال 1383 درمکتب نسوان احمدشاه بابامینه تعیین وتا هنگام عضویت درمشرانو جرگه وظیفۀ مقدس معلمی راانجام داد .وی موفق به کسب مدال لویه جرگۀ قانون اساسی گردیده است.

 

   خانم سناتور حسینی در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشور به  حیث سناتوردرمشرانو جرگه انتصاب گردید. او به زبان های پشتو، انگلیسی و اردو تکلم میکند . متأهل بوده ودارای شش فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی مکرم خان

 

 ناصری سناتورمؤقت ولایت لغمان

 

  تیلفون : 0799612187

 

    سناتورحاجی مکرم خان ناصری فرزندمیراجان ناصری درسال 1340خورشیددرقریۀ کاکح ولایت لغمان تولدگردید . وی تعلیمات ابتدایی وثانوی رادرمکاتب کاکح سرخکانو ولیسۀ قرغه یی به پایان رسانید.                                                                     

 

    سناتورناصری دوره ابتدائیه رادرسال1350درمکتب دهاتی قریه کاکج دوره متوسط رادرسال1356درمتوسطه سرخکان وفراغت صنف12رادرسال1359ازلیسه عالی قرغه ئی حاصل نمود.

 

 اودرسال1359 مجبوربه هجرت گردیده ودرمقابل قوای شوروی وقت به جهاد مقدس پرداخت ودرجهت آزادی کشورسهم گرفت اوهنگام جهاددرجبهۀ تورغر اتحاد اسلامی تحت رهبری استاد عبدالرب رسول سیاف به صفت قوماندان توظیف بود.بعدازجهاد به ارادۀ قوم به حیث بزرگ قومی مصروف خدمت گردید.

 

    سناتورناصری  به حیث نمایندۀ مردم لغمان درلویه جرگۀ اضطراری قانون اساسی شرکت داشت ودرانتخابات ریاست جمهوری نیزمسؤولیت کمپاین حامد کرزی رئیس جمهور کشور را بعهده داشت.اوموفق به کسب تقدیرنامه ومدال درلویه جرگۀ اضطراری ولویه جرگۀ قانون اساسی گردیده است .

 

   سناتور ناصری در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان ازطرف شورای ولایتی لغمان به حیث سناتور درمشرانو جرگه معرفی گردید .موصوف متاهل بوده و دارای هفت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرداکترمیربت خان منگل

 

سناتورمؤقت ولایت خوست                    

 

تیلفون :  0799149031

 

    سناتورداکترمیربت خان منگل فرزندملک حاجی گلاشاخان درسال 1347خورشیدی درقریۀ گبرکاه واخولۀ ولسوالی موسی خیل ولایت خوست تولد گردید. وی درسال 1365ازصنف ششم مکتب متوسط کواکی کرم ایجنسی پشاورفارغ ودرسال 1372ازصنف دوازدهم لیسه یعقوبی ولایت خوست سند فراغت بدست آورد.

 

موصوف درسال 1373برای مدت یکسال کورس آموزشی زبان انگلیسی درسالهای 1375و1377کورسهای طبابت w.h.o وirc  راآموخته وهمچنان مسلک لابرتوار رادرسال 1378فراگرفت .     

 

   سناتور منگل ازسال 1378تا1380با ایجادکلینیک شخصی مصروف خدمت به هموطنان شداوازسال 1380تا1382برای وجودآوردن فضای اتحاد وصلح بین اقوام وامورانکشافی خدمات ارزنده نموده که ازطرف اقوام مربوط بطورقومی موفق  به کسب یازده مدال گردیده است.وهمچنان درانتخابات ریاست جمهوری نیزتقدیرنامه بدست آورد..اوازسال 1382تا1384به حیث رئیس کلینیک چهارده بستر ایفای وظیفه نمود.     سنا تورمیربت خان منگل در انتخابات سال 1384شورای ملی ازطرف شورای ولایتی خوست به حیث سناتور  مؤقت مشرانوجرگه معرفی گردید .    موصوف به زبان های دری وپشتو  تکلم میکند وبه لسان انگلیسی نیز بلدیت دارد.اودرکدام حزب سیاسی عضویت نداشته ،متاهل بوده و دارای نه فرزند می باشد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرنجیبه حسینی

 

 سناتورانتصابی

 

 تیلفون:070283420

 

 

 

    سناتورنجیبه حسینی بنت حاجی خادم درسال 1346خورشیدی درولسوالی شهرستان ولایت دایکندی دیده به جهان گشود.وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب سپین ادی شهر کابل فراگرفت وسپس شامل لیسۀ عالی زرغونه گردیده درسال1363به درجۀ اعلأ از آن لیسه فارغ شد.

 

   سناتورنجیبه حسینی درسال1364شامل پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل گردید و تحصیلاتش را درسال 1367به درجۀ لیسانس دررشتۀ قضایی وحارنوالی درآن پوهنحی به پایان رسانید.

 

    سناتورنجیبه حسینی ازسال1374دراثر شعله ور شدن جنگها در کابل،به زادگاهش رفته ودر آنجا به تدریس دختران مکتب پرداخت. وی درسال1381به حیث مدیرعمــومی ریسرج ریاست حــقوق وزارت امورزنان مشغول خدمت گردید و ازماه عقرب1381 تا 15سنبلۀ1384به اساس فرمان رئیس جمهور،به حیث عضو کمیسیون اصلاحات عدلی وقضایی تعیین ودربخش اصلاح وریفورم قوانین وتریننگ عدلی و قضایی ایفای وظیفه نمود؛وی پس از ختم کار کمیسیون در سنبلۀ سال 1384دو باره به وظیفۀ خود درریاست حقوق وزارت امور زنان ادامه داد.

 

   سناتور نجیبه حسینی درسال 1381بنابه دعوت موسسه کویکا     به کشورکوریای جنوبی سفرکرد و درهمین سال  درکنفرانس بین المللی روم بخاطر جلب کمک ها به سیستم عدلی وقضایی کشورکه به ابتکار دولت ایتالیا تدویریافته بود  نیز اشتراک داشت. اوهمچنان درسال 1383 دریک سمیناری که تحت عنوان انکشاف حقوق اقتصادی افغانستان درایرلانگن جرمنی دایرگردیده بودبه آن کشورنیزمسافرت کرده است.

 

    سناتورنجیبه حسینی درسال 1384 از طرف رئیس جمهور کشور بحیث سناتور در مشرانوجرگه انتصاب گردید .وی به زبان های پشتوودری تکلم میکند و مقداری هم به انگلیسی صحبت میکند.     .

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرنجیبه بلوچ

 

سناتورانتصابی

 

تیلفون :0799712549

 

سناتورنجیبه بلوچ بنت حاجی گل احمددرسال1342خورشیدیدرولایت کابل دیده به جهان گشود.وی درسال1348شامل مکتب گردیده ودرسال1362ازصنف 12لیسه نسوان زرنج فارغ شد.موصوف بعدازفراغت درهمان لیسه به حیث معلم گماشته شد. اوجهت ادامه تحصیلات عالی درسال1382در  دارالمعلمین عالی ولایت نیمروز شامل گردیده درسال1384  سندفراغت بدست آورد. 

 

سناتورنجیبه بلوچ به حیث معلم درلیسۀ فرخی ایفای وظیفه نموده ودرطی اجرای وظیفه مفتخر به اخذ تقدیر نامه وتحسین نامه ازطرف ریاست تعلیم وتربیۀ ولایت نیمروز گردیده است .او به زبان های دری ، پشتو وبلوچی تکلم میکند .

 

    موصوف درکدام حزب سیاسی عضویت ندارد ودر انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهورکشوربه حیث سناتورمشـرانو جرگه انتصاب گردید .موصوف متأهل بوده دارای چهار فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرنسرین پارسا

 

 سناتورمؤقت ولایت کابل

 

تیلفون : 0799221988

 

 

 

     سناتورنسرین پارسا بنت حبیب الله خان درسال  1346خورشیدی دردرۀ ترکمن ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان تولد یافت. وی دورۀ ابتداییه رادرمکتب ستاره،دورۀ متوسط رادرمکتب گوهرودورۀثانوی رادرسال1361 درلیسۀ عالی سوریا به پایان رسانید، بعداً شامل مؤسسۀعالی تربیۀ معلم روشان گردید وتحصیلات عالی خود رادرآن موسسه در رشته فزیک به پایان رسانید.

 

     خانم سناتورپارسا ازسال1364تا1369درلیسۀ چهاردهی کابل و ازسال 1369تا 1373در لیسۀعبدالرحیم شهید به حیث معلم وازسال 1373تا1384درلیسۀ زینب کبرا به حیث سرمعلم ایفا ی وظیفه نموده است.

 

     سناتور نسرین پارسا درجریان اجرای وظایف درسال1381 مفتخر به اخذ تقدیرنامۀ لویه جرگۀ اضطراری وکسب مدال افتخاری لویه جرگۀ اصطراری گردیده است وهمچنان تحسین نامۀ معارف  و تقدیر نامۀ صحی ازطرف کلینیک AIMکارته 3کابل وبخش صحی حمایه طفل ومادربدست آورده است.

 

   وی برای شش ماه جهت ادامه تحصیل واخذ لیسانس مضامین ریاضی ،فزیک ولسان ترکی عازم کشورترکیه گردیده است.اوبه زبان های دری وپشتوصحبت میکند.

 

  خانم سناتورپارسادرانتخابات سال1384شورای ملی به حیث  نمایندۀ مشرانوجرگه جرگه برگزیده شد .

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی نظرمحمد فقیری

 

 سناتور انتصا بی

 

 تیلفون : 0799890595

 

        

 

    سناتورحاجی نظر محمد فقیری فرزند حاجی حضرت محمد درسال1334 خورشیدی در قریۀ فقیر بای پلخمری ولایت بغلان  دیده به جهان گشود.

 

 اودرسال 1340 شامل مکتب گردیده وتعلیمات ابتدائی وثانوی را تاصنف دوازده درمکاتب باغ شمال وپلخمری آموخت .  

 

    سناتور فقیری درسال1359 به کشورپاکستان هجرت نموده و دوران مهاجرت ، درمله کند ایجنسی پاکستان ، به حیث رئیس دوکمپ مهاجرین که تعداد شان به ده هزار خانه وار میرسید ایفای خدمت نمود وهمچنان به حیث بزرگ قومی نیز در بغلان خدمت نموده است.

 

    سناتور حاجی نظرمحمد فقیری به زبان های پشتو ودری تکلم میکند ودررشتۀ مالداری وزراعت  نیزمهارت دارد .      

 

    سناتور فقیری درانتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشور به حیث سناتور مشرانو جرگه انتصاب گردید . وی متاهل بوده، دارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر بی بی حاجی

 

 نفیسه سلطانی سناتور انتصابی

 

 تیلفون:0799318375

 

 

 

      سناتوربی بی حاجی نفیسه سلطانی بنت تاج محمد درسال 1347خورشیدی درولسوالی شکردرۀ ولایت کابل دیده به جهان گشود. وی تحصیلاتش راتا صنف دوازدهم درلیسۀ گل خانه به پایان رسانید .موصوف مدت 15سال درریاست ملاریا به صفت تکنیشن خدمت نموده است .

 

    سناتورنفیسه سلطانی به حیث رئیسۀ اتحادیۀ سراسری زنان معلول ومعیوب ایفای وظیفه نموده و به پیشۀ قالین بافی  مهارت دارد. وی به زبان های پشتوودری تکلم میکند .

 

   سناتوربی بی حاجی نفیسه سلطانی به کشورهای هندوستان ،تایلند،بحرین وپاکستان مســافرت نموده ودرانتخــابات ســال 1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهورکشور به حیث سناتور مشرانوجرگه انتصاب گردید .

 

 

 

زنده گینامۀ مختصرنفس گل خدمت

 

 سناتورمؤقت ولایت فراه

 

تیلفون:0799544576

 

 

 

     سناتورنفس گل خدمت بنت محمدسروردرسال1347 درقریۀ بشتوی ولایت فراه تولد گردیده است.

 

  وی درسال1352 شامل لیسۀ میرمن نازوشده و با سپری نمودن امتحان سویۀ دوصنف درسال1362،باکسب درجۀ ممتازبحیث اول نمرۀ عمومی ازلیسه مذکور فارغ و بعداًبه حیث معلم مقررشد.

 

  خانم سناتورخدمت درسال1366شامل پروگرام یک سالۀ نرسنگ گردید ودرسال1367 سندفراغت آن رابه درجۀ دوم ازانستیتوت متوسطۀ طبی فراه بدست آورد .وی همچنان درسال 1369 به حیث مدیره درلیسۀ میرمن نازوایفای وظیفه نموده است.

 

  خانم سناتور خدمت درسال 1370 به کشورایران مهاجرشد وبعدازسپری نمودن یازده سال مهاجرت به وطن عودت نمود ودرلیسۀ میرمن نازوبه صفت سرمعلم مقررگردید. اودرسال1381 شامل دارالمعلمین عالی فراه شده وسندفراعت خودراازرشتۀ کیمیا بدست آورد .وی درسال1382 درمراسم تجلیل ازروز معلم به کابل دعوت گردید و به پاس انجام  خدمات شایسته برای اهل معارف ،ازطرف حامدکرزی رئیس جمهورکشورمفتخربه اخذ تقدیرنامۀ درجه اول شد.موصوف به حیث نمایندۀ ولایت فراه درلویه جرگۀ قانون اساسی نیز اشتراک ورزیده بود.

 

  سناتورنفس گل خدمت درانتخابات سال1384 درشورای ولایتی فراه عضویت حاصل نمود که بعداً به حیث سناتور مؤقت درمشرانوجرگه معرفی گردید.

 

وی در کدام حزب سیاسی عضویت نداشته،متاهل بوده ودارای نه فرزند می باشد.

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر نورالله معمار

 

سناتورمؤقت ولایت نورستان

 

تیلفون :0799737137

 

 

 

   سنــاتورنورالله معمـــار فــرزند خــیرالله درسال1346 خورشیدی درقریۀ رشتی وی مرکزولایت نورســتان دیده به جهان گــشود. وی تحصیلاتش را به در جــۀ لیسانس به پایان رسانیده است.

 

  سناتورنورالله معمارخدمات ارزشمندی را در جهت تربیۀ اولا د وطن ایفا نموده ومدتی را به حیث مدیرلیسه وهمکاریک موسسه سپری کرد ه است.

 

  سناتورمعمار به کشورهای پاکستان وعربستان سعودی مسافرت نموده است. وی به زبان های پشتو ودری تکلم میکند وبه لسان های عربی واردو نیز بلدیت دارد.

 

  سناتور معمار در انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت نورستان به حیث سناتور مؤقت مشرانو جرگه برگزیده شد . وی متاهل بوده دارای سه فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        زنده گینامۀ مختصرشهنوازخروتی

 

              سناتور مؤقت ولایت غزنی

 

    تیلفون:070646980

 

      سناتور شهنواز خروتی فرزند حاجی دفتانی در سال1323 خورشیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی تولد گردیده است .  وی دارای تحصیلات خصوصی میباشد .

 

    سناتور خروتی قبلاُ در دورۀ سیزدهم شورا ، وکیل کوچی ها بود و به حیث مصلح وبزرگ قوم مصدرخدمات ارزشمندی گردیده وی درسال 1358به وزیرستان جنوبی مهاجرت نموده و23سال عمرش رادرآنجاسپری نمود. او به زبا ن های پشتو ودری تکلم میکند .

 

    سناتورخروتی در انتخابات سال1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت غزنی به حیث سناتور مؤقت مشرانو جرگه برگزیده شد .موصوف متأهل  بوده، دارای دو فرزند میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر هدایت الله رهایی

 

سناتوردائمی ولایت بامیان

 

تیلفون : 0799619324

 

 

 

سناتورهدایت الله رهایی فرزند سناتورمحمدعلی خان نرگسی درسال 1338 درقریه خارزری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان تولد گردیده، تعلیمات ابتدایی وثانوی رادرلیسه عالی مرکز پنجاب آموخته وازدارالمعلمین پروان فراغت حاصل نمود.

 

اوبا به وجود آمدن رژیم کمونیستی،به تاریخ9/2/1358 ازطرف عمال شان دستگیر وپس ازسپری نمودن 20روزاززندان رها شد. 

 

    سناتوررهایی زنده گی خودرادرفقروناداری سپری کرده وبیشترین اوقات خودرابه مطالعه ونویسنده گی وقف نمود .

 

  موصوف درسال 1362 به  پاکستان مهاجر شده ومدت دوازده سال رادردیارغربت گذرانید؛ دردوره مهاجرت دراتحادیه معلمان افغانستان ومدت کوتاهی درشورای نویسنده گان آزاد افغانستان ومدتی رادرجمعیت انقلاقی زنان کار نمود.

 

 سناتوررهایی با استقرار حکومت مجاهدین ،به سرزمین آ بایی خود عودت نمود .او درسال 1382درمکتب ابتدایی نرگسی به حیث معلم مسلکی ایفای وظیفه نموده ودر

 

سال 1383درموسسه خارجی مصروف خدمت گردیده

 

  موصوف درنویسند ه گی وخوشنویسی مهارت داشته به زبان های دری وانگلیسی صحبت میکند.

 

  سناتوررهایی درانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان به حیث سناتوردایمی مشرانو جرگه ازطرف شورای ولایتی بامیان برگزیده شد.

 

   ایشان متاهل بوده دارای هفت فرزند میباشد.

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی