close
تبلیغات در اینترنت
تاریخچه شورای ملی افغانستان
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

تاریخچه شورای ملی افغانستان

تاریخچه شورای ملی افغانستان

 

تاریخچه شورای ملی افغانستان

 

شـــورای مـــلی افـــغانســـتان                 

 

شوراي ملي چيست ؟

شوراى ملى (پارلمان) متشکل از نماينده گان مردم است که براي طرح و تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها توسط مردم با راى سري، آزاد،مستقيم وعمومي برگزيده ميشوند و يکى از ارکان ثلاثه دولت است که به موجب قانون اساسى تشکيل يافته است.

 

شورا چگونه در افغانستان بوجود آمد؟

جرگه يا شورا در حيات اجتماعى- سياسي افغانستان قدامت تاريخى داشته و هميشه بر حسب ضرورت در جهت حل مسايل مهم ملى نقش ارزنده ئى را بازى کرده است.

چنانچه در احاديث متعدد به اهميت شوراها تاکيد گرديده است؛ دراين مورد حضرت محمد"ص" فرموده اند: استعينوا علي امورکم بالشوري، يعني در پيشبرد کارهاي خود از مشوره کمک بجوييد. در جاي ديگري آنحضرت "ص" چنين ارشاد نموده اند: ما شقي عبد بمشورة ويا سعد باستغناراي؛ يعني هيچ بنده يي از مشوره کردن بدبخت واز پا فشاري به راي ونظر خود خوشبخت نشده است".

 

 

اعلیحضرت امان الله خان

 

درسال١٣٠١ هـ ش اعليحضرت امان الله خان به کمک شوراى قانونگذارى اولين ســـــــــند تقنيني ( نظامنامه ملى دولت) را به وجود آورد. اين نظامنامه داراي ده فصل و هفتادوسه ماده بود که در آن وجايب ووظايف دولت دربرابر ملت ووظايف ووجايب ملت دربرابر دولت تنظيم وتوضيح گرديده بود. دراين نظامنامه درمواد 8 الي 24 درمورد حقوق و وجايب اتبــــــاع(حقوق بشر) کشور به صراحت توضيحات داده شده است؛چنانچه درماده 8 اين نظامنامه ذکر گرديده است:" همه افرادي که درمملکت افغانستان ميباشند، بلا تفريق ديني ومذهبي تبعهءافغانستان گفته ميشوند" وماده 9 چنين صراحت دارد: " کافهءتبعهء افغانستان درامور ديني، مذهبي ونظامات سياسي دولت پابند بوده و آزادي حقوق شخصي خودرا مالک هستند" ماده 10 چنين مشعراست: " حريت شخصيه ازهرگونه تعرض و مداخله مصؤون است، هيچ کس بدون امر شرعي ونظامات مقننه توقيف ومجازات نميشود، درافغانستان اصول اسارت باالکل موقوف است." ودرماده 16 به صـــراحت گفته شده است که : " کافهء تبعه افغانستان به حضور شريعت ونظامات دولت درحقوق ووظايف مملکت حق مساوات دارند."

 

 

مرحوم عبدالاحد خان

اولین رئیس شورای ملی افغانستان

 

شوراى دولت چگونه به شوراى ملى تبديل شد؟

درلويه جرگه سال ١٣٠٧ درجلسه پنج روزه مسايل مهم مورد بررسي قرارگرفت و در زمينه تصاويبي به عمل آوردند، که يکي از آنها تبديلي شوراي دولت به شوراي ملي بود.

محمد نادر خان که به تاريخ ٢٣ ميزان سال ١٣٠٨ زمام مملکت را به دست گرفت به منظور اصلاحات امور بعدي مملکت خط مشي خويش را در ده ماده اعلام نمود.مادهء دهم آن در رابطه به انتخاب نماينده گان شوراي ملي ميباشد.٭

بدين ترتيب پارلمان افغانستان به تاريخ 28سنبله 1309 به حيث نخستين اداره تقنيني مرکب از دو مجلس شوراي ملي (انتخابي) و مجلس عالي اعيــــــان(انتصابي) به ميان آمد و بعد از انفاذ اين لايحه در سال 1310 شمسي به کار خود آغاز نمود.

قانون اساسي دوران اعليحضرت محمد نادر خان که به نام "اصول اساسي دولت عليه افغانستان" ياد ميگرديد در تحت 110 ماده اصول ووظايف دولت واتباع افغانستان را معين ميکرد، که درمواد نهم الي بيست وششم از حقوق و وجايب اتباع افغانستان ياد آوري گرديده است.

درماده 19 اين قانون آمده است که : " شکنجه و ديگر انواع زجر تماماً موقوف است وخارج احکام شريعت واصولنامه هاي دولت براي هيچ کس مجازات داده نميشود. درماده بيستم در مورد حق تعليم آمده است:" تعليم ابتداييه براي اطفال تبعة افغانستان واجبي وحتمي است."

 

 

میر عطا محمد خان

نخستین رئیس مجلس اعیان (1311)

 

قانــون اساسى (١٣٤٣هـ ش) (١٩٦٤ م ) کدام صلاحيتها را به شورا تفويض کرد؟

به اساس اين قانون که در دورۀ اعليحضرت محمد ظاهر تصويب شد، شورا قدرت نظارت را بر عملکرد قوه اجرائيه حاصل نمود. شورا ميتوانست هر وزير را بصورت جداگانه و يا کابينه را بصورت جمعي مورد استيضاح قرار بدهد و به اساس اين قانون رژيم افغانستان شاهى مشروطه اعلان گرديد.

 

درمواد 25 الي 40 اين قانون حقوق ووجايب اتباع افغانستان توضيح گرديده است.

درماده 25 اين قانون در موردحقوق ووجايب اتباع ميخوانيم

تمام مردم ا فغانستان بدون کدام تبعيض وامتياز دربرابر قانون حقوق و وظايف مساوي دارند

وهم درماده 27 اين قانون آمده است:  هيچ افغاني به اتهام جرم به مملکت خارج سپرده شده نميتواند

 

شوراى ملى از سال ١٣٥٥ هـ ش تا سال ١٣٨٢ هـ ش کدام مراحل را طى نمود؟

بعدازکودتاى مورخ ٢٦سرطان سال ١٣٥٢ هـ ش دولت شاهى مشروطه به نظام جمهوری مبدل گرديدوشورا به حال تعليق درآمدو به اساس قانون سال ١٣٥٥ هـ ش لغو گرديد،که از آن زمان به بعد الي انتخابات اخير پارلماني درسال1384 شوراي ملي منتخب ازطرف مردم وجود نداشت

در قانون اساسي سال 1355 درمورد حقوق اتباع افغانستان در مواد 27 تا 47 توضيحات داده شده است

چنانچه در ماده 27 آمده است :" تمام مردم افغانستان اعم از زن ومرد دربرابر قانون بدون کدام تبعيض، حقوق و وجايب مساوي ويکسان دارند. "

درماده 29 آمده که هر افغاني که سن 18 سالگي را پوره کرده باشد، حق راي دادن را نظر به احکام قانون دارا ميباشد

 

 

 

ايجاد شوراى ملى در قانون اساسى سال ١٣٨٢ هـ ش چگونه انعکاس يافته است؟

مبتنى بر قانون اساسى سال ١٣٨٢ هـ ش دولت افغانستان بخاطر پيشبرد امور کشور متشکل از سه قوه ميباشد، که هر سه آنها لازم وملزوم يکديگر بوده اما در اجراي فعاليت هاي شان مستقلانه عمل ميکنند واز استقلال کامل برخوردار ميباشند

 

وظايف شوراى ملى چيست؟

در رابطه به صلاحيتهاي شوراي ملي در ماده ٩٠ قانون اساسى چنين آمده است:

شوراي ملي داراي صلاحيت هاي ذيل ميباشد

 تصويب، تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقنيني

 تصـــــــــــــويب پروگرامهاي انکشافي، اجتماعي، فرهنـــگي، اقتصادي و تکنولوژيکي

 تصويب بودجه دولتي واجازه اخذويا اعطاي قرضه

 ايجاد واحدهاي اداري ،تعديل ويا الغاي آن

 تصديق معاهدات وميثاق هاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن

ساير صلاحيت هاي مندرج اين قانون اساسي

محترمه عزیزه گردیزی یکی از سناتوران با چند تن از همکاران شان (1345)

خصوصيات و صلاحيت هاى ولسى جرگه و مشرانو جرگه چيست؟

ولسى جرگه: اعضاي ولسى جرگه از(٣٤) ولايت کشور توسط راي مستقيم ، آزاد ،سري وعمومي مردم انتخاب ميشوند و بروفق قانون اساسي داراي 249 عضو ميباشد، که از جمـله ٦٨ کرسي مختص به زنان است

صلاحيت هاي ولسي جرگه قرار ذيل است

• ولسى جرگه داراى صلاحيت استعمال راى اعتماد يا عکس آن به هريکى از وزرا،تائيد يا رد مقررى ها مطابق به احکام قانون اساسى، اتحاذ تصاميم راجع به پروگرام هاى انکشافى و بودجه دولتى ميباشد. (ماده ٩1و ٩2 قانون اساسى)

• درصورتيکه رييس جمهور به مصوبهء شوراي ملي موافقه نداشته باشد، ميتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم باذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت ويا درصورتيکه ولسي جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شــــــــــــده محسوب و نافــــــــذ ميگردد . ( مــاده ٩٤قانون اساسي)

• هرگاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس براي رفع اختلاف تعيين مي گردد. در صورتيکه اختلاف نظر رفع نگردد، ولسي جرگه ميتواند در جلسه بعدي آنرا با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافـــــــــذ شمرده مي شود.(ماده ١٠٠ قانون اساسي )

مشرانو جرگه : مشرانوجرگه داراي ١٠٢ عضومي باشد،که يک برسوم آن توسـط شــــورا هاي ولايتي، يک بر سوم آن توسط شوراهاي ولسوالي ها انتخاب و يک بر سوم آن توسط رئيس جمهور انتصاب ميشوند، که نيمي از اعضاي انتصاب شده زنان مي باشند.

محترم عبدالهادی داوی رئیس و اعضای محترم مشرانو جرگه (1345)

کميسيون ها براي چه منظور ايجاد ميشوند؟

ولسي جرگه و مشرانو جرگه هر يک کميسيون هاي جداگانه را به منظور سهولت هاي کاري از ميان اعضاي خود ايجاد مي کنند. اين کميسيونها امور مربوط به زراعت، معارف، صحت، امنيت، روابط خارجي و ساير بخش ها را مـــورد رسيده گي قرار ميدهند

وکلا چه نوع مصؤنيت دارند؟

اعضاى مجلسين در دوره تقنينى خود از مصؤنيت سياسى برخوردارند، اين موضوع درماده 102 قانون اساسي چنين تصريح شده است

"هر گاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است، اطلاع ميدهد ومتهم تحت تعقيب عدلي قرار گرفته ميتواند

درمورد جرم مشهود، مامورمسوول ميتواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن ميباشد، تحت تعقيب عدلي قراردهد وگرفتارنمايد

درهردو حالت،هرگاه تعقيب عدلي قانوناً توقيف را ايجاب کند، مامور مسوول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آن را حاصل نمايد

اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتاري يا توقيف ازهيئت اداري مجلس مربوط حاصل ميگردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارايه مشود"

ساختار تشکيلاتى دارالانشاي شوراى ملى چگونه است؟

بادرنظر داشت خصوصيات نسبتاَ متفاوت کارى مجلسين، جهت پيشبرد به موقع امور شوراى ملى مانند امور تقنينى، اطلاعات و ارتباطات عامه و روابط بين المللى و فراهم آورى تسهيلات لازم ، ضرورى دانسته ميشود تا دارالانشاي جداگانه تحت سرپرستي سکرتر جنرال براى هر يک ازمجالس شوراى ملى ايجادگردد؛ اما در اجراى خدمات ادارى،مالي و امنيتى عجالتاً براى هر دو مجلس تشکيلات مشترک وجود دارد

 

وظايف سکرتر جنرال چيست ؟

سکرتر جنرال، هيئت ادارى مجلسين را در جهت انجام وظايف شان کمک نموده مسووليت طرح نظريات استراتيژيک و رهبرى تمام خدمات شوراى ملى را براى مجلسين به عهده دارد

 

معاونين سکرتر جنرال داراى کدام وظايف اند ؟

معاونين، سکرتر جنرال را در اجراى وظايف همکارى و کمک نموده و در غياب وى عين صلاحيت هاى اجرايوى را در عرصه هاى مربوطه بدوش دارند. دارالانشاء از رياست هاي ذيل تشکيل شده است

رياست امور پارلماني وتقنينى

رياست اطلاعات و ارتباط عامه

رياست روابط بين المللي

رياست مالي وبودجه

رياست اداري

رياست منابع بشري

رياست امنيت

رياست تکنالوژي معلوماتي و ارتباطي (ICT)

 

تعمير شوراي ملي افغانستان درکدام زمان و براي چه منظور اعمارگرديد؟

اين تعمير درسال 1338هـ ش براي استفاده کلوپ اتاقهاي تجارت درمسيرسرک دارالامان شهرکابل اعمار گرديده،که از سال 1343 هـ ش، يعني دوره دوازدهم شوراي ملي افغانستان تا سال1370هـ ش مورد استفاده شوراي ملي قرار داشت.اين تعمير در اثر جنگهاي دهه هفتاد آسيب ديد و قسماً تخريب گرديد که درسال 1384هـ ش به اثر فرمان رييس جمهور و نظارت دارالانشاي موقت شوراي ملي توسط وزرات شهر سازي ومسکن دوباره بازسازي شده وبارديگر در اختيار شوراي ملي افغانستان قرار گرفت.

اين تعمير که 14352 مترمربع زمين را احتوانموده است، برعلاوه دفاتر ، دوتالار براي اجلاس ولسي جرگه و مشرانو جرگه ، يک ساختمان شش منزله براي استفاده کميسيون ها، کتــــابخانه مجهز ومدرن که به اینده نزدیک افتتاح خواهد شد، اتاقهاي پذيرايي، اتاقهاي امنيتي ويک رستورانت مدرن دارد،که تعداد آن جمعاً به 127 اتاق ميرسد.

 

جای نشست هیات اداری ولسی جرگه در شورای ملی افغانستان

1384

 

یک نگاهی داخلی از جای نشست سناتوران مشرانو جرگه

1384

 

دوره های شورای ملی افغانستان

 

دوره اول شورای ملی افغانستان از سال 1310 الی 1312

 

هیات اداری شورای ملی:

رئیس: عبدالاحد خان

معین: عبدالحق خان

منشی: میرزا عبدالطیف خان

 

هیات اداری مجلس اعیان:

رئیس: میر عطا محمد خان

معاون اول و رئیس انجمن تحقیق: حاجی محمد اکبر خان

معاون دوم و رئیس انجمن تدوین اصول: عبدالرحیم خان

رئیس دایره تمیز: فضایل همراه قاضی ملا عبدالله خان

پایان کار دوره اول سال سوم شورای ملی افغانستان مصادف با قتل محمد نادر شاه پادشاه افغانستان بود. تاریخ 16 عقرب 1312

 

دوره دوم شورای ملی افغانستان از سال 1313 الی 1315 شمسی

 

هیات رئیسه شورای ملی:

رئیس: عبدالاحد خان

معین اول: عبدالقیوم خان

معین دوم: برهان الدین خان

منشی: عبدالطیف خان

 

هیات رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: محمد عطا خان

معاون اول: حاجی محمد اکبر خان

معاون دوم: عبدالرحیم خان

منشی مجلس: سید محمد خان

 

دوره سوم شورای ملی افغانستان از سال 1316 الی 1318 شمسی

 

هیات رئیسه شورای ملی:

رئیس: عبدالاحد خان

معین اول: سید یونس خان

معین دوم: سید محمد خان

منشی: عبدالطیف

معاون منشی: عبد الباقی خان

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: میر عطا محمد خان

معاون اول: حاجی محمد اکبر

معاون دوم: عبد الرحیم خان

رئریس تمیز: حافظ عبد الغفار خان

منشی مجلس: محمود خان

دوره چهارم شورای ملی افغانستان از سال 1319 الی 1321

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: عبدالاحد خان

معین اول: محمد الیاس

معین دوم: سلطان محمد خان

منشی: میرزا عبد الطیف خان

 

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: میر محمد عطا خان

معاون اول: حاجی محمد اکبر خان

معاون دوم: عبد الرحیم خان

رئیس تمیز: حافظ عبد الغفار خان

دوره پنجم شورای ملی افغانستان سال 1322 الی 1324

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: عبدالاحد خان

معین اول: جلال الدین خان

معین دوم: سید ابوالخیر خان

منشی: عبدالالطیف خان

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: میر محمد عطا خان

معاون اول و رئیس انجمن تحقیق: محمد اکبر خان

معاون دوم و رئیس انجمن تدوین اصول: محمد حکیم خان

رئیس محکمه تمیز: حافظ عبد الغفار خان

 

دوره ششم شورای ملی افغانستان از سال 1325 الی 1327

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: سلطان محمد خان

معاون اول: محمد عزیز خان

سر منشی: سید عمر خان

منشی: حافظ محمد انور

هیئت رئیسه مجلس اعیان

رئیس: فضل محمد خان

معاون اول: غلام غوث

معاون دوم: عبد الجبار خان

منشی مجلس: میرزا محمود خان

دوره هفتم شورای ملی افغانستان از سال 1328 الی 1330

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: عبدالهادی خان داوی

معین: گل پادشاه خان الفت

منشی: عبدالعزیز خان

منشی دوم: محمد کبیر خان عبرت

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: فضل احمد خان مجددی

معین اول: عبدالجبار خان

معین دوم: حافظ عبدالغفار خان

منشی مجلس: میرزا محمود خان

دوره هشتم شورای ملی افغانستان از سال 1331 الی 1333

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: عبد الرشید خان

معین اول: محمد کبیر خان عزیزی

معین دوم: محمد عثمان خانتبین

منشی اول: محمد علیا خان قاضی زاده

منشی دوم: لعل گل خان فریاد

 

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: فضل محمد خان مجددی

معین اول: عبد الجبار خان

معین دوم: حافظ عبد الغفار خان

 

دوره نهم شورای ملی افغانستان از سال 1334 الی 1336

 

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: محمد نوروز

معین اول: مولوی صالح محمد

معین دوم: حاجی فقیر محمد شفا

منشی اول: محمد رحیم شیدا

منشی دوم: محمد کبیر عبرت

 

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: فضل محمد خان مجددی

معین اول: عبد الجبار خان

معین دوم حافظ عبد الغفار خان

 

دوره دهم شورای ملی از سال 1337 الی 1339

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: محمد نوروز خان

معین اول: داکتر محمد اسماعیل علم

معین دوم: ولی محمد رحیمی

 

هیئت رئیسه مجلس اعیان :

رئیس:

معین: حافظ عبد الغفار

منشی: مجلس میرزا محمود خان

 

دوره یازدهم شورای ملی افغانستان از سال 1340 الی 1344

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: دوکتور عبد الظاهر

معین اول: دوکتور محمد اسماعیل عصیم

معین دوم: ولی محمد رحیمی

منشی اول: رحیم شیدا

منشی دوم: میرزا گل محمد

 

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: عبد الهادی داوی

معین: عبد الحکیم مشرقی وال

 

دوره دوازدهم شورای ملی از سال 1344 الی 1347

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: دوکتور عبد الظاهر

نائب اول: محمد اسماعیل مایار

نائب دوم: نظر محمد نور

منشی: محمد شاه ارشاد

نائب منشی: محمد اسحق هلالی

 

هیئت رئیسه مجلس اعیان:

 رئیس: عبد الهادی داوی

نائب اول: میر عبد الکریم معقول

نائب دوم: غلام نبی ناشر

منشی اول: محمد هاشم و اسوخت

منشی دوم: غلام حضرت ابراهیمی

 

دوره سیزدهم شورای ملی افغانستان از سال 1348 الی 1351

 

هیئت رئیسه شورای ملی:

رئیس: دوکتور محمد عمر وردک

نائب اول: عبد الاحد کرزی

نائب دوم: شاه ناصر نادر

منشی: سید مبین شاه اسیر

نائب منشی: سید امیر

 

هئیت رئیسه مجلس اعیان:

رئیس: عبد الهادی داوی

نائب اول: محمد اسماعیل مایار

نائب دوم: عبد الشکور ولی

منشی: محمد امین یونسی

نائب منشی: محمد ابراهیم اورزگانی

 

دوره فعلی شورای ملی افغانستان (سال 1384)

 

هیئت اداری ولسی جرگه:

 

رئیس: محمد یونس قانونی

نائب اول: انجنیرمحمد عارف نورزی

نائب دوم: فوزیه کوفی

منشی: سردار محمد رحمان اوغلی

نائب منشی: داکتر محمد صالح سلجوقی

 

 

 

 

 

 

 

دوره دوازدهم شورای ملی 1344 – 1347 هـ . ش

 

پارالمان جدید بتاریخ 9 میزان 1344 هـ . ش . توسط محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان افتتاح گردید وبکارتقنینی خویش اغازنمود . باید یاداورشد که باتوشیح قانون اساسی 1343 هـ .ش بتاریخ 9 – میزان همان سال – مشی سیاسی – اجتماعی واقتصادی افغانستان به اساس این قانون به اراده ملت قرارگرفت تشکیل پارالمان جدید افغانستان باطرزالعمل خاص ومتمایز بادوره های قبلی مطابق به احکام مواد مندرج این قانون اساسی تحول بزرگی رادرحیات سیاسی افغانستان وارد نمود زیرا مطابق این قانون اصل تفکیک قوا عملی شده حدود وظایف قوای  ثلاثه دولت تعین گردید وپارالمان انتخابی بکاروبه فعالیت خود آغاز کرد .

 

جلسه عمومی شو رای ملی (ولسی جرگه ) به اکثریت اراء دوکتورعبدالظاهر وکیل مرکزولایت لغمان را بحیث رئیس دوره دوازدهم شورای ملی افغانستان برای مدت چارسال انتخاب نمودند . به همین گونه نایب ها ومنشی های شورا را به ترتیب ذیل انتخاب نمودند .

 

 

 

مورخ 28 قوس 1384

 

شــوراي مــلـــي افـغـانـسـتـان افـتـتـاح شـد.

 

 

 

      شوراي ملي افغانستان امروز مورخ 28 قوس طي مراسم ويژه پارلماني با اجراي رسم تحليف و سخنراني هاي اعليحضرت محمد ظاهر شاه بابا ي ملت  و محترم حامد کرزي رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان  در کابل پايتخت کشور رسماً افتتاح گرديد.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          سخنرانی محترم حامد کرزی در مراسم افتتاح شورای ملی                                                   وکلای  و سناتوران  در روز افتتاح شورای ملی

 

                                  عکاس : امید                                                                                                        عکاس : امید

 

 

 

      شوراي ملي افغانستان با داشتنن 351 عضو در دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه در نتيجه انتخابات عمومي 27 سنبله سال روان ، مطابق قانون اساسي  و بر وفق فيصله بن  به ميان امد که به عنوان  سومين رکن تکميل کننده يک  دولت قانوني در افغانستان ، حاکميت سياسي کشور را تمثيل مي کند.

 

    مراسم افتتاح شوراي ملي حوالي صبح امروز با بر افراشتن بيرق سه رنگ جمهوري اسلامي افغانستان در جوار قصر شوراي ملي توسط داکتر عزيز الله لودين  رئيس دارالانشاء موقت شوراي ملي آغاز گرديد.

 

     سپس اعليحضرت محمد ظاهر شاه باباي ملت  و محترم حامد کرزي هنگام ورود به مقر شوراي ملي علم مبارک را معاينه نموده  و مراتب احترام قطعه تشريفات لواي گارد ملي را  قبول نمودند.

 

    محترم حامد کرزي در حين اينکه وارد تالارمی گرديد مدعوين به رسم احترام در برابر رئيس جمهور  به پا خاستند. محترم حامد کرزي در کرسي مخصوص شان به طرف راست کرسي رياست ولسي جرگه در صدر  قرار گرفتند.

 

    در مراسم افتتاح پارلمان  معاونان رئيس جمهور ،اعضاي شوراي ملي، اعضاءکابينه دولت ، قضاوتپوه مولوي فضل الهادي شينواري قاضي القضات و اعضاي ستره محکمه ، قانونپوه عبدالمحمود دقيق لوي حارنوال  ،آقاي ديک چني معاون رئيس جمهور امريکا ، معاون سر منشي سازمان ملل متحد ، سران هيات کورديپلماتيک ، سفراي دول متحابه مقيم کابل، خبرنگاران داخلي و خارجي و  ساير مدعوين   وارد مقر شوراي ملي شده به جاهاي مخصوص اخذ موقع نمودند.

 

   مراسم رسمي افتتاح شوراي ملي در داخل تالار ولسي جرگه با قرائت آياتي از کلام الله مجيد توسط قاري ممتاز کشور استاد برکت الله سليم و پخش سرود ملي افغانستان و خوانش ترانه هاي پشتو و دري  توسط شاگردان معارف  آغاز گرديد.

 

    سپس داکتر عزيز الله لودين رئيس دارالانشاء موقت شوراي ملي طي بيانيه مختصري ورود اعضاء شوراي ملي را خير مقدم گفته و گزارش کاري و  آجنداي  جلسه افتتاحيه  را معرفي نمود.

 

   پس ازآنکه  روسا و نايبان و منشيان موقت  مجلسين به جايگاههايشان  اخذ موقع نمودند قاضي حبيب الله رامين  رئيس موقت ولسي جرگه در مورد آغاز کار پارلمان بيانيه شان را ايراد نمود.

 

   سپس اعليحضرت محمد ظاهر شاه باباي ملت  طي بيانيه موفقيت و پيروزي پارلمان افغانستان را آرزو نموده افزود:" تدوير شوراي ملي خود نشاندهنده اراده ملت ماست از شوراي نمايندگان ملت مي خواهم تا با اتحادو مشارکت ملي براي ساختن يک افغانستان  نيرومند و مرفه با در نظر داشت منافع علياي ملت سعي و کوشش نمايند."

 

  در مراسم تحليف در حاليکه روساي موقت ولسي جرگه و مشرانو جرگه و ساير اعضاي شوراي ملي  دستهاي راست شان را بالاي قران مجيد  گذاشته و استاده بودند به ادامه گفتار محترم حامد کرزي رئيس جمهور ،متن  تحليف را ذيلا به زبان جاری  نمودند:

 

   (( بسم الله الرحمن الرحيم،به نام خداوند بزرگ جل جلاله،سوگند ياد ميکنم که دين مقدس اسلام را اطاعت ، قانون اساسي و ساير  قوانين را رعايت نمايم و بر اساس اعتماد که از طرف مردم بر من  شده  وظايف خود را بدون هر گونه تبعيض با  کمال ايمان داري و صداقت انجام دهم .و من الله توفيق))

 

    سپس محترم  حامد کرزي با ايراد بيانيه مفصل افتتاحيه ، تاسيس شوراي ملي را نشان با افتخار حاکميت مجدد مردم و يکي از موهبت هاي الهي محسوب نموده افزود:

 

   " با تشکيل شوراي ملي ، ارکان اصلي دولت افغانستان  در پرتو قانون اساسي کشور ما تکميل گرديد. در اينجا جاي انست تا از آن مردان و زناني ياد نمائيم که با فدا کردن جان هاي شيرين شان اين فرصت تاريخي را براي ما  مساعد گردانيدند.صدها هزار مرد و زن اين کشور در راه ازادي اين کشور قرباني شدند، يادشان را گرامي ميداريم و از بارگاه خداوند متعالي استد عا مي نمائيم تا بهشت برين را برای شان  جايگاه فرمايند.دشمنان امنيت اين خاک در جريان مبارزات انتخاباتي نيز به کشتار کارمندان انتخابات ، نيروهاي امنيتي و کانديدان شوراي ملي دست زدند. از خداوند بزرگ براي اين قربانيان آزادي و صلح طلب آمرزش مي کنم.مردم افغانستان هرگز ياد اين قربانيان را از ياد نخواهند برد."

 

    محترم حامد کرزي همچنان از دست اورد هاي دولت پيرامون  ساختن نظام قانوني ، در عرصه امنيت ،دي دي آر ، تعليم و تربيه ، حقوق بشر ، حقوق زن و جامعه مدني ، در عرصه  اقتصاد ، سياست ، مالي و امور اجتماعي ، سياست خارجي و روابط بين المللي ، دفاع از ارزش هاي فرهنگي ، مبارزه با تروريزم، مبارزه با مواد مخدر ،بالا بردن ظرفيت اداري و مبارزه با فساد، رشد اقتصاد ملي ، کاريابي و مبارزه با فقر و جابجا سازي  مهاجرين و ساير  عرصه هاي کاري دولت معلومات مفصل ارائه نمود.

 

      جلسه افتتاحيه شوراي ملي  با  صحبت  مختصر و دعائيه پروفيسور صبغت الله مجددي حوالي ظهر به پايان رسيد.

 

 قرار است جلسات ولسي جرگه و مشرانو جرگه فردا به منظور تعيين روساي دايمي مجلسين و ساير  هيات اداري مجلسين در تالار هاي هر دو مجلس به طور جداگانه داير گردد.

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی