close
تبلیغات در اینترنت
قانون اداره محلی (قدیم)
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

قانون اداره محلی (قدیم)

قانون اداره محلی (قدیم)

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

د سیمه ئیزی (محلی) اداری قانون

قانون اداره محلی

وزارت عدلیه

 

قانون ادارۀ محلی

فصل اول

احکام عمومی

 مادۀ اول:

(1) این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به ادارۀ محلی وزارت امور داخلۀ امارت اسلامی افغانستان، وضع گردیده است.

(2) واحد های ادارۀ محلی به مفهوم این قانون، عبارت از ولایت و  ولسوالی می باشد.

مادۀ دوم:

واحد ادارۀ محلی در راه تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:

1- رفع نیازمندی های اهالی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مبنی بر اساسات شریعت اسلامی.

2- تطبیق برنامه (پروگرام) های امارت اسلامی در محلات مربوطه.

3- جلب همکاری مردم در تـأمین اهداف انکشـــافی امارت.

4- تأمیـن نــــظم و حـفظ منافع عامه.

مادۀ سوم:

(1) والی، نمایندۀ ذیصلاح قوۀ اجرائیۀ امارت و آمردرجه اول واحد ادارۀ محلی می باشد.

(2) شعبات و نماینده گی های وزارت ها و ادارات مرکزی مربوطه در محلات با رعایت ارتباط آنها با وزارتها و ادارات مرکزی تحت اثر والیـــــها و ولسوال ها ایفای وظیفه می نمایند.

فصل دوم

تشکیل

ماده چهارم:

(1) واحد های ادارۀ محلی، متشکل از واحد های اداری ولایات و ولسوالیها می باشد که به اساس         تعداد نفوس، ساحۀ جغرافیائی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی تقسیم و درجه بندی می گردند.

(2) در رآس ولایت والی و در رأس ولسوالی، ولسوال قرار دارد که مطابق به احکام قانون تؤظیف و مقرر میشوند تفاوت بین صلاحیت والی ها و ولسوال ها از نگاه درجات ولایت و ولسوالی وجود ندارد.

(3) ساحۀ ولایت و ولسوالی به قریه ها منقسم می گردد و در هر قریه یک، یک مشر صالح (قریدار) از طرف ساکنین محل معرفی میگردد.

مادهء پنجم:

(1) ولایت نظر به تعداد نفوس، وسعت ساحه، چگونگی وضع اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سایر خصوصیات منطقوی، تحت شرایط ذیل ایجاد میگردد:

- بیش از دو صد هزار نفوس داشته باشد.

- حد اقل دارای سه ولسوالی باشد.

(۲) ولایت با رعایت شرایط و معیار های مندرج فقرهء (1) این ماده به درجه اول درجه دوم ودرجه سوم تقسیم می گردد.

(3) ولایــاتی که قبلاً ایجاد گردیده از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی میباشد.

مادۀ ششم:

تشکیل واحد های اداری ولایت که متشکل از والی، معاون والی وکارکنان شعبات شامل بودجه وزارت امور داخله می باشد، توسط شورای وزیران منظور می گردد.

مادۀ هفتم:

(1) ولایت دارای مجلس اداری می باشد. مجلس اداری مسایل مهمی ر اکه از وظایف مشخص والی نبوده و ایجاب اتخاذ تصمیم دسته جمعی را نماید، مورد بررسی قرارمیدهد.

(2) وظایف وچگونکی تدویر جلسات مجالس اداری ولایت، توسط لایحه تنظیم می گردد.

مادۀ هشتم:

(1) مجلس اداری مرکب از والی، معاون والی و مسؤلین نماینده گی های وزارتها و ادارات مربوطۀ قوۀ اجرائیه امـــــارت در حوزۀ ولایت می باشد.

مجلس اداری تحت ریاست والی تشکیل جلسه می دهد، در غیاب والی، معاون والی و در غیاب هر دوی شان مستوفی ولایت ریاست مجــــلس اداری را به عهده می گیرد.

(2) والی می تواند عنداللزوم در جلسات مجلس اداری ولایت، سایر مسئولین ادارات، مؤسسات و اشخاص را برای اشتراک دعوت نماید.

مادۀ نهم:

ولسوالیها بر اساس وسعت ساحه تعداد نفوس، چگونگی وضع اقتصادی، اجتماعی و سایر خصوصیات محلی به ولسوالی درجه اول، درجه دوم ودرجه سوم منقسم می گردد.

مادۀ دهم:

ولســوالـی درجــه اول، تحـت یکی از شــرائــط ذیــــــل ایجاد شده می تواند:

1- داشتن نفوس بیش از (پنجاه هزار) نفر.

2- داشتن خصوصیت شهری واهمیت اقتصادی، اجتماعی.

3- داشتن موقعیت سرحدی و فـاصله بیش از صد کیلو متری از مرکز ولایت، مشروط براینکه نفوس آن از سطح ولسوالی درجـه دوم کمتر نباشد.

مادۀ یازدهم:

ولسوالــی درجه دوم، تحـت یکی از شـرائط ذیـل ایجاد شده می تواند:

1- داشتن نفوس بیش از (بیست وپنج هزار) نفر.

2- داشتن موقعیت سرحدی ویا فاصله بیش از صد کیلو متر از مرکز ولایت، مشروط براینکه نفوس آن از سطح ولسوالی درجه سوم کمترنباشد.

مادۀ دوازدهم:

ولسوالی درجه سوم، تحت یکی از شــــــرایط ذیل ایجاد شده می تواند:

1- داشــــــتن نفــــوس بیش از (ده هزار) نفر.

2- داشتن فاصله بیش از پنجاه کیلو متراز مرکزولایت یا موقعیت کوهستانی، مشروط براینکه نفوس آن کمتراز (هفت هزار) نفرنباشد.

مادۀ سیزدهم:

(1) تعداد ولایات وولسوالیها با تشخــــــیص درجـــات هر یک در ضمیمۀ مندرج این قانون تصریح گردیده است.

(2) مراکز ولایات و ولسوالیها با نظر داشت خصوصیات منطقوی به پیشنهاد وزارت امور داخله تائید شورای وزیران و منظوری مقام امارت تعیین می گردد.

فصل سوم

وظائف وصلاحیت های والی

مادۀ چهاردهم:

والی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد:

1- رهبری ادارات و شعبات تحت اثر مطابق احکام قانون.

2- تأمـین امنیت منطقه وصیانت حقوق اتباع، مطابق احکام قانون.

3- رعایت اصل تساوی حقوق اتباع، در برابرقانون.

4- تحکیم وحدت ملی ورفع خصومت های قومی و منطقوی.

5- جلب همکاری ادارات، مؤسسات و تصدی های شامل ساحۀ ولایت در فراهم آوری تسهیلات جهت انجام امـور مفـید اجتماعی.

6- تنظیم روابط مثبت و فـــعال بین سایر ادارات ذیربط.

7- تدویرمجالس تربیوی و مجالس علمی (سیمینار ها، کنفراسها) وسائــر جلـسات فرهنگی و سهمگیری در آن.

8- فروش املاک امارتی و خرید املاک برای امارت، مــــــطابق به احکام قانون.

9- تجلیل مراسم مذهبی وتاریخی مطابق مقررات شرعی.

10- تطبیق طرح(پلان) های منظور شدۀ ادارات، تصدی ها و مؤسسات امارتـی شامل ساحۀ ولایت و فراهم آوری تسهیلات در زمینه.

11- ارائه پیشنهاد از طریق وزارت امور داخلــــه به شورای وزیران در مورد ایجــــاد وتعدیل واحد های ادارۀ محلی.

12- دعوت مجلس اداری ولایت عنداللزوم.

13- اعطای مکافات وتأدیب کارکنان در حدود صلاحیت، طبق احکام قانون.

14- قبول احترام قطعات عسکری در مراسم رسمی که توسط قوماندان قطعه تقدیم میشود مطابق شریعت.

15- اتخاذ تدابیر عـاجل در موقع سفر بری عمومی، به منظور سـرعت عمل و تأمین اهداف امارت.

16- منـظوری اجرای مصارف بود جوی، تـأدیـات نقدی، پیشنهاد تعدیلات بود جوی وانتقالات مجرائی اسناد قرارداد ها واجاره های امارت، در حدود صلاحیت، مطابق احکام قانون.

17- تعیین هیأت خریداری، معاینه و مناقصه در حدود صلاحیت، مطابق احکام قانون.

18- امر تهیۀ و خریداری اشیای مورد ضرورت ادارات، مؤسسات وتصدیهای شامل ساحۀ ولایت، مطابق اسناد تقنینی مربوط.

19- نظارت (کنترول) و مراقبت از مصارف بودجوی ادارات مؤسسات تحت اثر وحراست از بانکها وخزاین.

20- تحصیل مالیات قانونی محصولات شهری، باقیات نقدی وجنسی و تصفیۀ حسابات مربوط به آن، توسط شعبات مربوط مـطابق احکام قانون درروشنی احکام شریعت.

21- تعمیم وتطبیق اوزان ومقیاسات میستم متریک.

22- نظارت قیم مواد ارتزاقی و استهلاکی از طریق شاروالی مربوط.

23- مراقبت از امور بندرهای کشور در حوزۀ ولایت.

24- تطبیق طرح (پلان ) تهیه وخریداری غله، انتـــقال و توزیع مواد ارتزاقی.

25- تطبیق برنامه های معارف و بذل مساعدت در زمینه.

26- جلب همکاری مردم و مـؤسسات در تأسیس مدارس، مؤسسات علمی و عرفانی، کتابخانه ها و سایر مراکز فرهنگی وتطبیق برنامه های انکشافی، عرفانی در ساحۀ مربوط.

27- جلب همکاری مردم ومؤسسات درایجاد بازار(مارکیت) های عمده وپرچون، مطابق طرح (پلان ) های شهری.

28- جلب همکاری مردم و مؤسسات در مورد حفظ محیط زیست وجنگلات.

29- حفظ ومراقبت سرکها در ساحۀ ولایت، توسط شعبات مربوط.

30- نظارت ومراقبت از امور ساختمانی تعمیرات ادارات و مؤسسات امارتی.

31- پیشنهاد تعدیل در نقشه های شهری به اساس ضرورت.

32- اصلاح وانکشاف شبکه های مخابراتی، فـــــعال نگهداشتن آنها و تسریع امــــــور پسته رسانی و مخابرات.

33- جلوگیری از فروش ادویۀ تقلبی وطبابت اشخاص غیرمسلکی در ساحۀ ولایت.

34- ارائۀ پیشنهادات لازم به مقامات ذیصلاح، حین بروز مشکلات صحی و شیوع امراض ساری در ساحۀ ولایت.

35- نظارت ومراقبت از معادن و جلوگیری از استخراج وتجارت غیر قانونی مواد معدنی.

36- جلوگیری از زرع تریاک، چرس و سائربته های مخدر ه، به همکاری مؤظفین مربوط مطابق به قانون مبارزه علیه مواد مخدر.

37- نظارت از حفظ ونگهداشت اموال و زمین های امارتی، جنگلات، علفچرها، منابع آب و سائر ثروت های طبیعی واستفادۀ معقول آز آنها.

38- تثبیت علفچرها از طریق ادارۀ زراعت ومالداری با در نظرداشت ضرورت اهالی منطقه، مطابق مقررات شرعی.

39- جلب تــــوجه وزارت های سکتوری در طرح و تهیۀ پلان های انکشافی محل.

40- جلب توجه وزارت پلان در ارتباط به تأسیس طرح (پروژه) های کوچک وزودرس منطقوی که از لحاظ ضرورت واحتیاج مردم ایجاب فوریت را می نماید.

41- مساعدت در تهیۀ معلومات وارقام احصائیوی در حوزۀ ولایت و تشویق اهالی در ارائۀ معلومات مؤثق احصائیوی به گروپ مؤظف.

42- همکاری در تأمین تولید محصولات با کیفیت و افزایش مثمریت آن.

43- مساعدت به علماء و روحانیون در انجام امور محوله و همکاری در حفظ، مراقبت ترمیم، اعمار مساجد وسایر اماکن متبرکه.

44- فراهم آوری تسهیلات در تـکمیل اسناد پاسپورت حاجیان وزائرین سایر اماکن متبرکه.

45- مساعدت به مالداران جهت استفادۀ بهتر وعادلانه از چراگاه ها و فراهم آوری تسهیلات در مورد بازاریابی محصولات آنها به منظور بهبود شرائط زندگی شان.

46- حفظ ومراقبت میدانهای هوائی ملکی در ساحۀ ولایت و تأمین امنیت آن، از طریق شعبات مربوط.

47- همکاری در تنظیم بهتر برنامه های طیارات وایجاد تسهیلات لازم به مسافرین.

48- تشویق مردم در حفروپاک کاری مجراهای آبی (کانال ها) و کاریزها تحکیم سربندها وسایرشبکه های آبیاری، از طریق حشرهای قومی در زمینه.

49- ارئۀ پیشنهادات و نظریات در مورد تنویرشهرها وقریه جات شامل ساحۀ ولایت به شورای وزیران.

50- فراهم آوری تسهیلات در امــــــــور مــــــــــربوط به عـــــــودت کننده گان.

51- فراهــــــم آوری تسهیلات در امور انکـــــــشاف دهات و تطـــــبیق مــــــــؤثر فعــــــالیـــــــت های آن در ساحۀ ولایت.

52- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه های تجارت ساختمان، حمل ونقل، زراعت، طب، معارف و سایر خدمات مفید اجتماعی.

53- تشویق وترغیب اهالی در احداث سرکهای فرعی، اعمارپل ها، پلچک ها ترمیم سرکها وساختمان های عام المنفعه.

54- همکاری تزدیک با نماینده گی جمعیت افغانی سره میاشت به منظور ارتقای عواید وتقویه بنیۀ مالی آن وجلب کمک های مردم به صورت رضاکارانه.

55- مشاهدۀ محل واقعات غیرمترقبه ازقبیل زلزله، سیلاب، حریق وامثــــال آن از نزدیک وجلب همکاری مردم و مؤسسات، در جهت تدارک کمک های اولیه به مصیبت رسیده گان حوادث.

56- وارسی از توزیع کمک های مالی ادارۀ آماده گی ضد حوادث به مصیبت رسیده گان مستحق.

57- جلب همکاری مردم ومؤسسات در احیاء وانکشاف ورزش های باســـــتانی محلی وبین المللی،از طریق احداث توسعه وانکشاف میدانهای ورزشی وباشگاه (کلپ) های ورزشی.

58- تعمیل احــــــکام اســـــــــناد تقنیـــــنی اوامر و هدایـــــــــات قانـــــــونی مقـــــــــامات ذیـــــــصلاح در ساحــــــۀ مــــــــربوط و نظــــــارت از اجـــــــــرأی آن.

59- همکاری همــــه جانبه با کارکنـــــــانی که از طرف ادارات مـــــــرکزی، جهت اجرأی وظایف رسمی امارتی درساحۀ ولایت مربوط توظیف می گردند.

60- ارائۀ پیشنهادات معقول ومؤجه شعبات و ادارات تحت اثر، به مقامات ذیصلاح.

مادۀ پانزدهم:

والی صلاحیت های مندرج مادۀ چهارم این قانون را، از طریق شعبات ذیربط اجرأ می نماید.

صلاحیت های معاون از طرف والی تعیین می گردد.

مادۀ شانزدهم:

والی در اجرای وظایف مـحوله نـزد وزارت امور داخله مسوول و مکلف بـــــــه ارائـــــــــۀ گزارش می باشد.

مادۀ هفدهم:

وظایف وصلاحیت هائیکه در این قانون به والی تفویض گردیده است، به استثنای صلاحیت های خاص والی، درسطح ولسوالی توسط ولسوال تعمیل می گردد.

فصل چهارم

احکام نهائی

 مادۀ هجدهم:

امـــــــــور مربوط به ادارۀ محلی، مصؤنیت فعالیت کار وظیفوی و ســــــائر امـــــــــور مــــــــربوط به کارکنــــــان طبق احــــــــــکام قانون کار، قانون مامـــــــــورین امارت و اسناد تقنـــــینی مربوط صورت میگیرد.

مادۀ نزدهم:

مسوولین وآمرین ادارات، مؤسسات وتصدی های شامل ساحۀ ولایت مکلف اند، گزارش اجراآت خویش را به وزارت های مربوط ارسال نمایند.

مادۀ بیستم:

(1) مـــــــسوولین و آمرین ادارات شــــــامــــــل ساحــــــۀ ولایــــت مکلف اند، بـــــرنامـــــــه هــــــای انکشافی پلان کـــــار و هدایــــــات ادارات مرکزی مـــــــربوط را بـــــــه والــــــی اطلاع دهند.

(2) والـــــــــی پلان های مندرج فقرۀ (1) این ماده را با در نظرداشت هــــــدایات مقــــــامات مرکزی تعمیل می نماید.

مادۀ بیستم ویکم:

(1) ادارۀ محلی دارای مهر ونشان مخصوص بوده که درآن اسم اداره و نشان امارت اســــلامی افغانستان درج می باشد.

(2) اسمای ولایات و ولسوالی های مربوط به آن، بادر نظرداشت درجه بندی آنها انضمام این قانون میباشد.

مادۀ بیست ودوم:

این قانـــــون بعداز تـــــــوشیـــــــح نافــــــذ و در جــــــــــریـــــده رسمی نــــــــشرگــــردد، وبا انـــــــفــــــــاذ آن قـــــــــانــــــــون ادارۀ محـــــــلی منتـــــــشرۀ جــــــــریـــــــده رسمــــی شـــــــماره (753) 15 مــــــیــــــزان سال 1370 هـــــــجری شمــــسی و سایر احـــــــــکام مــــــغایــــر آن، ملغی شناختـــــــه می شود.

درجه بندی ولایات و ولسوالی ها

ولایت درجه اول کابل:

۱- ولسوالی درجه اول میربچه کوت.

۲- ولسوالی درجه اول پغمان.

۳- ولسوالی درجه اول قره باغ.

۴- ولسوالی درجه دوم شکردره.

۵- ولسوالی درجه دوم سروبی.

۶- ولسوالی درجه دوم بگرامی.

۷- ولسوالی درجه دوم ده سبز.

۸- ولسوالی درجه دوم چهارآسیاب.

۹- ولسوالی درجه دوم استالف.

۱۰- ولسوالی درجه سوم کلکان.

۱۱- ولسوالی درجه سوم خاک جبار.

۱۲- ولسوالی درجه سوم گلدره.

۱۳- ولسوالی درجه سوم موسهی.

۱۴- ولسوالی درجه سوم فرزه.

(2) ولایت درجه اول کندهار:

1- ولسوالی درجه اول سپین بولدک.

2- ولسوالی درجه اول پنجوائی.

3- ولسوالی درجه دوم ارغنداب.

4- ولسوالی درجه دوم میوند.

5- ولسوالی درجه دوم شاه ولی کوټ.

6- ولسوالی درجه دوم ارغستان.

7- ولسوالی درجه دوم معروف.

8- ولسوالی درجه دوم دامان.

9- ولسوالی درجه دوم خاکریز.

10- ولسوالی درجه دوم شورابک.

11- ولسوالی درجه سوم غورک.

12- ولسوالی درجه سوم ریگ (تخته پل )

13- ولسوالی درجه       ډنډ.

(3) ولایت درجه اول هرات:

1- ولسوالی درجه اول شیندند.

2- ولسوالی درجه اول انجیل.

3- ولسوالی درجه اول غوریان.

4- ولسوالی درجه اول گذره.

5- ولسوالی درجه اول پشتون زرغون.

6- ولسوالی درجه دوم اوبه.

7- ولسوالی درجه دوم کرخ.

8- ولسوالی درجه دوم کشک.

9- ولسوالی درجه دوم گلران.

10- ولسوالی درجه دوم کهسان.

11- ولسوالی درجه دوم زنده جان.

12- ولسوالی درجه دوم ادرسکن.

13- ولسوالی درجه سوم کشک کهنه.

14- ولسوالی درجه سوم فرسی.

15- ولسوالی درجه سوم چشت شریف.

(4) ولایت درجه اول بلخ:

1- ولسوالی درجه اول بلخ.

2- ولسوالی درجه اول نهرشاهی.

3- ولسوالی درجه اول دولت آباد.

4- ولسوالی درجه اول شولگره.

5- ولسوالی درجه دوم شورتپه.

6- ولسوالی درجه دوم چاربولک.

7- ولسوالی درجه دوم چمتال.

8- ولسوالی درجه دوم دهدادی.

9- ولسوالی درجه دوم کلدار.

10- ولسوالی درجه دوم مارمل.

11- ولسوالی درجه دوم کشنده.

12- ولسوالی درجه دوم چارکنت.

(5) ولایت درجه اول ننگرهار:

1- ولسوالی درجه اول شینوار.

2- ولسوالی درجه اول خوگیانی.

3- ولسوالی درجه اول کامه .

4- ولسوالی درجه اول سرخرود.

5- ولسوالی درجه اول رودات .

6- ولسوالی درجه دوم حصارک.

7- ولسوالی درجه دوم کوزکنړ.

8- ولسوالی درجه دوم گوشته.

9- ولسوالی درجه دوم اچین.

10- ولسوالی درجه دوم نازیان.

11- ولسوالی درجه دوم مهمند دره.

12- ولسوالی درجه دوم ده بالا.

13- ولسوالی درجه دوم شیرزاد.

14- ولسوالی درجه دوم دره نور.

15- ولسوالی درجه دوم بټی کوټ.

16- ولسوالی درجه دوم پچیر واگام.

17- ولسوالی درجه دوم (کوټ).

18- ولسوالی درجه سوم چپرهار.

19- ولسوالی درجه سوم لعل پور.

20- ولسوالی درجه سوم دربابا.

21- ولسوالی درجه سوم بهسود.

(6) ولایت درجه اول کندز:

1 - ولسوالی درجه اول حضرت امام.

2- ولسوالی درجه اول خان آباد.

3- ولسوالی درجه اول دشت ارچی .

4- ولسوالی درجه دوم قلعه زال.

5- ولسوالی درجه دوم چاردره  .

6- ولسوالی درجه دوم علی آباد.

(7) ولایت درجه دوم پکتیا:

1- ولسوالی درجه اول زرمت.

2- ولسوالی درجه اول سید کرم.

3- ولسوالی درجه دوم څمکنی .

4- ولسوالی درجه دوم جاجی.

5- ولسوالی درجه دوم وزی ځدران  .

6- ولسوالی درجه دوم ډنډپټان.

7- ولسوالی درجه دوم لجه احمدخیل.

8- ولسوالی درجه دوم جانی خیل .

9- ولسوالی درجه سوم شواک.

10- ولسوالی درجه سوم شمل.

(8) ولایت درجه دوم پروان:

1 - ولسوالی درجه اول غوربند.

2- ولسوالی درجه اول بگرام.

3- ولسوالی درجه اول جبل السراج .

4- ولسوالی درجه دوم سرخ پارسا.

5- ولسوالی درجه دوم سالنگ .

6- ولسوالی درجه دوم پنجشیر.

7- ولسوالی درجه دوم حصه اول پنجشیر.

8- ولسوالی درجه دوم حصه چهارم پنجشیر.

9- ولسوالی درجه دوم حصه دوم پنجشیر.

10- ولسوالی درجه سوم شینواری.

11- ولسوالی درجه سوم شیخ علی.

12- ولسوالی درجه سوم کوه صافی.

13- ولسوالی درجه سوم سیدخیل.

(9) ولایت درجه دوم بغلان:

1 - ولسوالی درجه اول بغلان جدید.

2- ولسوالی درجه اول نهرین .

3- ولسوالی درجه دوم اندارب .

4- ولسوالی درجه دوم خوست وفرنگ.

5- ولسوالی درجه دوم دوشی.

6- ولسوالی درجه دوم تاله وبرفک.

7- ولسوالی درجه دوم دهنه غوری.

8- ولسوالی درجه دوم برکه .

9- ولسوالی درجه دوم خنجان.

10- ولسوالی درجه سوم فرنگ وغارو.

11- ولسوالی درجه سوم پل حصار.

12- ولسوالی درجه سوم خواجه هجران (جلگه نهرین ).

(10) ولایت درجه دوم غزنی:

1 - ولسوالی درجه اول اندړ.

2- ولسوالی درجه اول ناور.

3- ولسوالی درجه اول مقر .

4- ولسوالی درجه اول جغتو.

5- ولسوالی درجه اول جاغوری .

6- ولسوالی درجه اول قره باغ.

7- ولسوالی درجه دوم ناوه .

8- ولسوالی درجه دوم مالستان.

9- ولسوالی درجه دوم اجرستان.

10- ولسوالی درجه دوم واغظ.

11- ولسوالی درجه دوم گیلان.

12- ولسوالی درجه سوم خواجه عمری.

13- ولسوالی درجه سوم گیرو.

14- ولسوالی درجه سوم آب بند.

15- ولسوالی درجه سوم زنه خان.

16- ولسوالی درجه سوم ده یک.

17- ولسوالی درجه (سوم ).

18- ولسوالی درجه سوم رشیدان.

(11) ولایت درجه دوم جوزجان:

1 - ولسوالی درجه اول آقچه.

2- ولسوالی درجه دوم درزآب.

3- ولسوالی درجه دوم منگجک .

4- ولسوالی درجه دوم قرقین.

5- ولسوالی درجه سوم خمیاب .

6- ولسوالی درجه سوم مردیان .

7- ولسوالی درجه سوم فیض آباد .

8- ولسوالی درجه سوم خواجه دوکوه.

(12) ولایت درجه دوم هلمند:

1 - ولسوالی درجه اول نهرسراج.

2- ولسوالی درجه اول ناوه بارکزایی.

3- ولسوالی درجه اول نادعلی .

4- ولسوالی درجه دوم کجکی.

5- ولسوالی درجه دوم گرمسیر(هزارجفت) .

6- ولسوالی درجه دوم باغران.

7- ولسوالی درجه دوم نوزاد .

8- ولسوالی درجه دوم موسی قلعه.

9- ولسوالی درجه دوم دیشو.

10- ولسوالی درجه دوم سنگین.

11- ولسوالی درجه سوم ریگ .

12- ولسوالی درجه سوم واشیر.

(13) ولایت درجه دوم فراه:

1 - ولسوالی درجه دوم بالابلوک.

2- ولسوالی درجه دوم انار دره.

3- ولسوالی درجه دوم قلعه کاه  .

4- ولسوالی درجه دوم بکواه.

5- ولسوالی درجه دوم پرچمن  .

6- ولسوالی درجه دوم لاش جوین .

7- ولسوالی درجه دوم پشت رود .

8- ولسوالی درجه دوم گلستان.

9- ولسوالی درجه سوم شیب کوه.

10- ولسوالی درجه سوم خاک سفید .

(14) ولایت درجه دوم فاریاب:

1 - ولسوالی درجه اول  اندخوی.

2- ولسوالی درجه اول پشتونکوت.

3- ولسوالی درجه اول قیصار .

4- ولسوالی درجه اول بلچراغ .

5- ولسوالی درجه اول شیرین تگاب .

6- ولسوالی درجه دوم دولت آباد.

7- ولسوالی درجه دوم خواجه سبزپوش .

8- ولسوالی درجه دوم المار.

9- ولسوالی درجه دوم گرزیوان.

10- ولسوالی درجه سوم کوهستان.

11- ولسوالی درجه سوم قرمقول.

12- ولسوالی درجه سوم خان چارباغ.

(15) ولایت درجه دوم تخار:

1 - ولسوالی درجه اول رستاق.

2- ولسوالی درجه اول خواجه غار.

3- ولسوالی درجه اول بهارک .

4- ولسوالی درجه دوم فرخار.

5- ولسوالی درجه دوم چاه آب  .

6- ولسوالی درجه دوم ینگی قلعه.

7- ولسوالی درجه دوم اشکمش .

8- ولسوالی درجه دوم کلفگان.

9- ولسوالی درجه دوم ورسج.

10- ولسوالی درجه سوم درقد.

11- ولسوالی درجه سوم چال.

12- ولسوالی درجه سوم بنگی.

13- ولسوالی درجه سوم دشت قلعه.

14- ولسوالی درجه سوم خواجه بهاوالدین .

15- ولسوالی درجه سوم نمک آب.

16- ولسوالی درجه سوم هزارسمچ.

(16) ولایت درجه دوم بدخشان:

1 - ولسوالی درجه اول کشم.

2- ولسوالی درجه دوم درواز.

3- ولسوالی درجه دوم جرم  .

4- ولسوالی درجه دوم اشکاشم .

5- ولسوالی درجه دوم واخان  .

6- ولسوالی درجه دوم بهارک .

7- ولسوالی درجه دوم شغنان .

8- ولسوالی درجه دوم خواهان.

9- ولسوالی درجه دوم شهربزرگ.

10- ولسوالی درجه دوم تشکان.

11- ولسوالی درجه دوم شکی.

12- ولسوالی درجه دوم درائم.

13- ولسوالی درجه دوم ارگو.

14- ولسوالی درجه دوم یاوان.

15- ولسوالی درجه دوم راغستان.

16- ولسوالی درجه دوم یفتل سفلی .

17- ولسوالی درجه سوم کران ومنجان .

18- ولسوالی درجه سوم زیباک.

19- ولسوالی درجه سوم یمکان (کیروان )

20- ولسوالی درجه سوم خاش.

21- ولسوالی درجه سوم شهدا.

22- ولسوالی درجه سوم دروازبالا.

23- ولسوالی درجه سوم کوف آب.

24- ولسوالی درجه سوم وردوج.

25- ولسوالی درجه سوم کوهستان.

26- ولسوالی درجه سوم (کشم بالا) .

27- ولسوالی درجه سوم ارغنجخواه.

(17) ولایت درجه سوم کاپیسا:

1 - ولسوالی درجه اول تگاب.

2- ولسوالی درجه اول نجراب.

3- ولسوالی درجه اول کوهستان.

4- ولسوالی درجه اول کوه بند  .

5- ولسوالی درجه سوم الله سای.

(18) ولایت درجه سوم بامیان:

1 - ولسوالی درجه اول یکاولنگ.

2- ولسوالی درجه اول ورس.

3- ولسوالی درجه دوم پنجاب.

4- ولسوالی درجه دوم کهمرد .

5- ولسوالی درجه دوم شیبر.

(19) ولایت درجه سوم وردگ:

1 - ولسوالی درجه اول مرکزبهسود.

2- ولسوالی درجه دوم سید آباد.

3- ولسوالی درجه دوم حصه اول بهسود.

4- ولسوالی درجه دوم چک.

5- ولسوالی درجه دوم جلریز.

6- ولسوالی درجه دوم جغتو .

7- ولسوالی درجه سوم نرخ .

8- ولسوالی درجه سوم دایمیرداد.

(20) ولایت درجه سوم لوگر:

1 - ولسوالی درجه دوم محمد آغه.

2- ولسوالی درجه دوم بره کی برک.

3- ولسوالی درجه دوم چرخ .

4- ولسوالی درجه دوم ازره .

5- ولسوالی درجه دوم خوشی.

6- ولسوالی درجه دوم خروار.

(21) ولایت درجه سوم لغمان:

1 - ولسوالی درجه اول قرغه ئی .

2- ولسوالی درجه دوم الینگار.

3- ولسوالی درجه دوم الیشنگ.

4- ولسوالی درجه دوم نورگرام یاننگراج (نورستان) .

5- ولسوالی درجه سوم دولت شاه.

6- ولسوالی درجه سوم مندول.

7- ولسوالی درجه سوم دوآب.

(22) ولایت درجه سوم کنرها:

1 - ولسوالی درجه دوم خاص کنر.

2- ولسوالی درجه دوم سرکاڼی.

3- ولسوالی درجه دوم درۀ پیچ.

4- ولسوالی درجه دوم چوکی .

5- ولسوالی درجه دوم کامدیش .

6- ولسوالی درجه دوم وایگل .

7- ولسوالی درجه سوم برکنر .

8- ولسوالی درجه سوم مروره.

9- ولسوالی درجه سوم ناړی .

10- ولسوالی درجه سوم دانگام.

11- ولسوالی درجه سوم نرنگ.

12- ولسوالی درجه سوم نورگل.

13- ولسوالی درجه سوم برگ مټال.

14- ولسوالی درجه سوم چپه دره.

15- ولسوالی درجه سوم وټه پور.

16- ولسوالی درجه سوم شیگل شلتن .

17- ولسوالی درجه        اسمار.

(23) ولایت درجه سوم خوست:

1 - ولسوالی درجه دوم جاجی میدان.

2- ولسوالی درجه دوم تڼی.

3- ولسوالی درجه دوم سپیره.

4- ولسوالی درجه دوم موسی خیل .

5- ولسوالی درجه دوم صبری.

6- ولسوالی درجه سوم مندوزائی .

7- ولسوالی درجه سوم تیرزائی .

8- ولسوالی درجه سوم نادرشاه کوټ.

9- ولسوالی درجه سوم باک .

10- ولسوالی درجه سوم گربز.

11- ولسوالی درجه سوم قلندر.

(24) ولایت درجه سوم پکتیکا:

1 - ولسوالی درجه دوم ارگون.

2- ولسوالی درجه دوم گومل.

3- ولسوالی درجه دوم زرغون شهر.

4- ولسوالی درجه دوم وازه خواه.

5- ولسوالی درجه سوم سرروضه.

6- ولسوالی درجه سوم مټاخان.

8- ولسوالی درجه سوم نیکه .

9- ولسوالی درجه سوم برمل.

10- ولسوالی درجه سوم زیړوک.

11- ولسوالی درجه سوم اومنه.

12- ولسوالی درجه سوم ډیله.

13- ولسوالی درجه سوم سروبی.

14- ولسوالی درجه سوم وړممی.

15- ولسوالی درجه سوم تروو.

(25) ولایت درجه سوم زابل:

1 - ولسوالی درجه دوم ارغنداب .

2- ولسوالی درجه دوم شاه جوی.

3- ولسوالی درجه دوم دایچوپان.

4- ولسوالی درجه دوم ترنک وجلدک.

5- ولسوالی درجه دوم شنکی.

6- ولسوالی درجه سوم شمل زائی .

7- ولسوالی درجه سوم میزان.

8- ولسوالی درجه سوم اټغر.

9- ولسوالی درجه سوم کاکړ.

(26) ولایت درجه سوم ارزگان:

1 - ولسوالی درجه اول دایکندی.

2- ولسوالی درجه اول شهرستان.

3- ولسوالی درجه دوم کزاب.

4- ولسوالی درجه دوم چوره .

5- ولسوالی درجه دوم خاص ارزگان.

6- ولسوالی درجه دوم کجران.

8- ولسوالی درجه دوم... .

9- ولسوالی درجه سوم نیش.

(27) ولایت درجه سوم نیمروز:

1 - ولسوالی درجه دوم کنک.

2- ولسوالی درجه دوم چاربرجک.

3- ولسوالی درجه دوم اصل چخارنسور.

4- ولسوالی درجه دوم خاشرود.

5- ولسوالی درجه         دلارام.

(28) ولایت درجه سوم غور:

1 - ولسوالی درجه اول لعل وسرجنگل.

2- ولسوالی درجه دوم تیوره .

3- ولسوالی درجه دوم پسابند.

4- ولسوالی درجه دوم شهرک .

5- ولسوالی درجه دوم تولک.

6- ولسوالی درجه سوم ساغر.

7- ولسوالی درجه سوم چهارسده.

(29) ولایت درجه سوم بادغیس:

1 - ولسوالی درجه اول مرغاب .

2- ولسوالی درجه دوم قادس.

3- ولسوالی درجه دوم جوند.

4- ولسوالی درجه دوم غورماچ .

5- ولسوالی درجه دوم مقر.

6- ولسوالی درجه دوم آب کمری.

(30) ولایت درجه سوم سرپل:

1 - ولسوالی درجه اول سانچارک.

2- ولسوالی درجه دوم کوهستانات.

3- ولسوالی درجه دوم بلخاب.

4- ولسوالی درجه دوم سوزمه قلعه.

5- ولسوالی درجه سوم صیاد.

(31) ولایت درجه سوم سمنگان:

1 - ولسوالی درجه اول صوف.

2- ولسوالی درجه اول خلم .

3- ولسوالی درجه دوم روی دو آب.

4- ولسوالی درجه دوم خرم سارباغ.

5- ولسوالی درجه سوم حضرت سلطان

 

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی