close
تبلیغات در اینترنت
پیام رهبر طالبان جز یک طنز مضحک، چیزی دیگر نمی‌تواند باشد
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

طالبان در افغانستان درخت می‌کارند و انسان درو می‌کنند

طالبان در افغانستان درخت می‌کارند و انسان درو می‌کنند

 

رهبرطالبانبهتازگیدرپیامبهاریخودازپیروانشخواستهاستتاهرکدامنهالیبرایسرسبزیافغانستانغرسکنند

 

. اینخطابنهتنهاازسویملاهبت‌اللهرهبرجدیدطالبانبهخودطالباناستکههم‌چنانمردمرانیزمخاطبقراردادهوگفتهکهباکاشتندرختازسوییکمسلمان،عملخیرصورتمی‌گیردوپرندگانوحیواناتوحتاانسان‌هاازآنسودمی‌برند. رهبرطالبانهم‌چنانگفتهاستکهبرایزیباییزمین،درختمیوهیاغیرمیوهبنشانید.

 

حافظهتاریخیمردمافغانستاننبایدآنقدرضعیفباشدکهعمل‌کردبیستسالپیشطالبانراازیادبردهباشند. طالباندرسمتشمالکابل،یعنیدرمنطقهدندِشمالیدرختوتاکیباقینگذاشتندتابرایآیندهبهدردبخورد. سیاستزمینسوخته‌ایکهطالباندرشمالیدرپیشگرفتند،باعثشدتاعرصهباغ‌داریوزراعتدراینمنطقهسال‌هابهعقببرود. مردمشمالیبعدازسقوططالبانسال‌هاطولکشیدتاباردیگرتوانستندازباغومزرعهخودحاصلبردارند. بناًاینپیامرهبرطالبانجزیکطنزمضحک،چیزیدیگرنمی‌تواندباشد. وان‌گهیدرزمانیکهطالبانبرمناطقمسکونیحملهمی‌کنند،همانقدرکهبهانسان‌هاتلفاتواردمی‌شود،بههماناندازههممواشیوفضایسبزازبینمی‌رود. اگربهمناطقتحتسلطه‌یطالبانبروید،فضایسبزکم‌تریرامشاهدهخواهیدکرد. بهجزازفضا‌هایسبزیکهحاصلکارطبیعتاست،یعنیسرسبزیکهحاصلدستانسانیباشدکم‌تردیدهخواهدشد،زیراطالبانبهجزکشتوکشتارهنوزبهچیزدیگریفکرنکرده‌اند.

 

حتادرزمانیکه۹۰درصدخاکافغانستاندرقبضهطالبانبود. بازهمانگیزهوطرحیکهنشان‌دهندهآنباشدکهطالبانبهجزجنگوکشتاربهچیزیدیگریهممی‌پردازند،وجودنداشت. حتاحکومت‌داریطالبانهم‌مانندحکومت‌هایقبیله‌ایچندصدسالقبلبود،نهبهمظاهرجدیدساختار‌هایحکومتیکسیفکرمی‌کردونههمدرپیتغییریبود.

 

قبلازایننیزطالبانبراینشاندادنرخنسبتاانسانی‌ترازخود،فرمان‌هاییراازسویرهبران‌شانمنتشرکردند. بهطورمثالملاعمردرزمانحیاتشبهمناسبتعیدفرماندادهبودکهطالبانتلاشکننددرنبرد‌های‌شانهیچبی‌گناهیرانکشند. یادرجنگ‌هاسعیکنندبهمردمملکیآسیبینرسد،ولیتاامروزیک‌بارهماینفرماناجرانشد. طالبانهرباریکهحمله‌ایکرده‌اندیاانفجاریصورتداده‌اند،آماجاصلیآنغیرنظامیانبودهاست. طالبانوقتیکهدرمناطقجنگیتحتفشارنیرو‌هایدولتیقرارمی‌گیرند،ازمردمملکیسپرانسانیمی‌سازند،بخشعمدهازگزارش‌هاییکهنشانمی‌دهددراثرحملاتهوایییازمینیدولتیانیرو‌هایخارجیتعدادیازافرادغیرنظامیکشتهشده‌اند،بهایندلیلاستکهطالباندراطرافغیرنظامیان،سپرانسانیمی‌سازند. آنانمی‌دانندکهنیرو‌هایدولتیبهخاطراررزش‌هایانسانیوافکارعمومینمی‌توانندباتمامقوابرمناطقیکهنیرویانسانیغیرجنگیحضوردارند،عملیاتکنند. بههمینخاطربااستفادهازتاکتیکسپرانسانی،سعیدرپنهان‌ماندنازچشمدستگاه‌هایدقیقترصدنیرو‌هایامنیتیدارند. چنینگروهیکهبرایدرامان‌ماندنازحملاتهوایی،انسان‌هایبی‌گناهراگوشتدمتوپمی‌سازد،چگونهمی‌توانددمازارزش‌هایزیستمحیطیبزند؟بهنظرمی‌رسدطالبانتلاشدارندتاچهره‌یانسانی‌تریازخودبهنمایشبگذارند،زیرابادلیلقتلوکشتاربی‌رحمانه‌ایکهآناندرطولبیستسالگذشتهمرتکبشده‌اند،درافکارعمومیبهشدتبهعنواننیرویجنایت‌کاررسوبکرده‌اندوحالامی‌خواهندکهبااینفرمان‌هایبی‌ارزش،بهنحویبراعمالگذشتهخودسرپوشبگذارند.

 

ازسویدیگرباتوجهبهفرارسیدنبهاروگرم‌شدندوباره‌یهوا،باردیگرزمانآغازعملیات‌هایتروریستیطالباننیزرسیدهاستوبههمینخاطرطالبانسعیدارندبافرافکنیبهنحویذهنیت‌هارابهسویدیگرمنحرفکنند. مسلماًباآغازگرما،حملاتطالبانبرشهر‌هابازآغازمی‌شودودولتنبایدباانتشارفرمان‌هایچنینیکهبهنحویمی‌خواهدرقتقلبطالبانیرانشاندهد،فریبجانی‌بودنهرطالبکهدرمقابلمردمافغانستانتفنگگرفتهاسترابخورد.

منبع:فریدون آژند در روزنامه ۸ صبح نوشت

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی